Tag Archief van: weidevogelbescherming

Diopsis camera geplaatst voor insecten monitoring

Woensdag 19 april heeft Water, Land & Dijken twee diopsis insectencamera’s in het veld geplaatst. Deze camera’s fotograferen alle langskomende insecten. 1 Camera is geplaatst op kruidenrijk grasland en de andere op een regulier gebruikt grasland. Met deze camera’s hopen wij meer inzicht te krijgen in de voedselbeschikbaarheid voor zangvogels en weidevogels. Het installeren van de camera’s was een aardige klus:

Filmpje installeren diopsis insectencamera

Hoe werkt het?

De insecten camera bestaat uit digitale fotocamera, computer, batterij en scherm waar vliegende insecten op gaan zitten omdat ze aangetrokken worden door de kleur en het licht ‘s nachts op het scherm. De insecten camera kan volledig automatisch insecten te tellen en herkennen.  Foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld naar een centrale server. Daar worden de foto’s geanalyseerd. Beeldherkenning, de techniek achter de automatische camera’s, is getraind met honderdduizenden foto’s van insecten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door stichting Edwin Bouw Fonds.

Kievit en tureluur nest pal naast elkaar

Onze WLD huisfotograaf Loek Londo is tevens vrijwilliger weidevogelbescherming. Vrijdagochtend jl. was veld coördinator Willem Overweg met Loek op pad. Hoe dat was leest u hieronder in het vrolijke verslag van Willem:

Vrijdagochtend was ik met onze huisfotograaf  Loek Londo in kader van weidevogel bescherming op pad. Uiteraard had Loek zijn fotoapparatuur bij zich. Loek had de week ervoor nesten van kieviten en scholekster gevonden op de percelen van Ron Prinsze in Warder waar Loek met echtgenote Liesbeth  vrijwilliger is. Ik zou Loek assisteren met het registreren van deze nesten middels Loeks telefoon in de Boerenlandvogel monitor. Ja,  ook Loek gaat met zijn tijd mee door de nesten mobiel in te voeren.

De door Loek gevonden en gemarkeerde nesten werden snel opgezocht waarna ze ter plekke met de juiste coördinaten in het systeem werden gezet. Met Loek is het altijd een leuk, informatief en gezellig samenzijn maar tijdens het teruglopen is het ook zaak om scherp en alert te blijven op de aanwezigheid van nog meer nesten. Zo met gepaste tussenruimte naast elkaar lopende vinden we gelijktijdig een nest van een kievit en tureluur die met een tussenruimte van ca. 1,5 mtr uit elkaar liggen. Ongeveer de lengte van een markeerstok. Je weet dat het voorkomt in de praktijk.  De tureluur zoekt de bescherming van de felle kievit tegen predatoren. Je leert en leest dat tureluur- en kievitnesten soms in elkaars nabijheid kunnen liggen maar met een goede stoklengte verschil tussen de nesten is het toch wel een bijzonder en uniek moment  als je dit persoonlijk meemaakt.  Voor Loek was het in ieder geval de 1e keer.

Uiteraard moet zo’n moment op de gevoelige plaat worden vastgelegd maar dit keer was niet Loek de fotograaf maar ik. Gelijktijdig was er een probleem. Ik ben a-technisch op gebied van fotografie en camera’s. Heb er echt nul komma nul verstand van maar gelukkig is Loek een geduldig mens in de uitleg hoe met zo’n mooie camera om te gaan.  Dan komt zijn achtergrond in het onderwijs weer naar boven drijven. De camera van Loek stelt zichzelf scherp dus dat maakte het zelfs voor iemand zoals ik nog mogelijk om wat mooie foto’s te nemen van een trotse Loek bij beide nesten en bij het invoeren in de BLVM van deze nesten.

Kortom, het was een prachtige ochtend waarbij we over en weer van elkaar geleerd hebben.

Willem Overweg, veldcoördinator Zeevang.

Boerenzwaluw op de kaart

In 2022 hebben boeren en vrijwilligers gehoor gegeven aan de oproep om de bebroede nesten van ‘hun’ boerenzwaluwen te tellen. Dat is een groot succes gebleken. Want in plaats van op 29 bedrijven, die zich vooraf hadden aangemeld, zijn er op maar liefst 75 bedrijven boerenzwaluwnesten geteld. Tijdens de slotavond van het weidvogelseizoen hebben we daar een presentatie over gegeven maar graag delen we hier de resultaten nog een keer.

In totaal zijn er 891! boerenzwaluwnesten geteld, verdeeld over 2 telrondes op 75 locaties. Verder zijn er op 5 locaties ook nog 15 huiszwaluwnesten ingevoerd en op 1 bedrijf zijn ook nog de gierzwaluwen in kaart gebracht. Superleuk om te merken dat iedereen zo enthousiast is over deze bijzondere vogels. Op bijgevoegde kaarten zie je de nestlocaties en de aantallen.

kaart gierzwaluw telling 2022
kaart boerenzwaluw telling 2022
kaart huiszwaluw telling 2022

Omdat we gekozen hebben voor een laagdrempelige manier van tellen, en er dus alleen de nesten zijn geteld die op dat moment in gebruik zijn, kun je niet iets zeggen over het resultaat. Maar gelukkig hebben sommige tellers toch bijgehouden of de jongen waren uitgevlogen of niet. Van 2 nesten is in de boerenlandvogelmonitor aangegeven dat ze niet uitgevlogen zijn. En bij 113 is geconstateerd dat ze wél zijn uitgevlogen. Van de overige 776 nesten is het uitkomst dus niet bekend. Dat komt ook omdat we daar in dit project niet naar hebben gekeken. Daarom kun je eigenlijk niet iets zeggen over het broedsucces. Wellicht is het leuk als je dit jaar hebt geteld dat je vanaf volgend jaar ook gaat kijken wat de uitkomsten zijn. Dat vergt natuurlijk wel meer tijd omdat je er vaker naar zult moeten kijken.

Monitoring in zijn algemeenheid wordt steeds waardevoller naar gelang je het langer doet. Dus bij deze ook de oproep aan iedereen die dat leuk vindt om ook in de aankomende jaren de nesten van boerenzwaluwen te monitoren. Hoe meer gegevens je verzameld hoe waardevoller het is. Als je meerdere jaren hebt geteld op een locatie kun je natuurlijk wel iets zeggen over de populatie op die plek, en indien nodig daarop inspelen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een modderpoeltje, of eerder de staldeuren open en uiteraard stoppen met het gebruik van vliegenverdelgingsmiddelen, want heb je zwaluwen dan nemen zij de vliegenbestrijding graag van je over. Overigens vind je de boerenzwaluw niet alleen in stallen maar soms ook onder bruggen of vervallen schuurtjes in het boerenland. Let daar maar eens op!

Nog meer boerenzwaluwen?

In het jaarboek 2022 van Landschap Noord-Holland zijn maar liefst 2 artikelen gewijd aan de boerenzwaluw.

Vanaf de derde week in mei gaan we weer tellen. Zet u de boerenzwaluw in 2023 ook weer op de kaart? Voor  meer informatie, kunt u contact opnemen met Tanja Verbij via T.verbij@waterlandendijken.nl of bel 06-25517727

De prachtige foto van de boerenzwaluw met nestmateriaal is van Ab Kalkman

Maatregelen in veehouderij leiden tot 30 procent stikstofreductie

Vrijdag 10 februari jl. hebben leden van Water, Land & Dijken aan Esther Rommel, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland aanbevelingen overhandigd voor management maatregelen in de veehouderij die leiden tot 30% aan stikstofreductie. Afgelopen jaar zijn een aantal boeren onder begeleiding van Boerenverstand Onderzoek & Advies op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen.

Op de pagina over ‘Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties‘ kunt u meer lezen over dit onderwerp, de aanbevelingen en de eindpresentatie lezen en/of downloaden.

Weidevogelseizoen van start met plasdras zetten

Half februari: start van het weidevogelseizoen!

Het weidevogelseizoen start voor WLD met het opzetten van water op het boerenland. Water op het land zorgt ervoor dat de grond zacht wordt en het bodemleven naar boven komt.

Weidevogels kunnen na een lange reis uit Afrika of Zuid-Europa op deze plasdrassen bijkomen en gelijk veel voedsel vinden. Er zijn maar liefst 101 boeren bereid om een (greppel)plasdras te creëren!

Dit jaar staan er 43 nieuwe plasdraspompen in het veld. Deze pompen zijn een goed hulpmiddel om op een milieuvriendelijke manier het water op het land te krijgen. Met zoveel nieuwe (greppel) plasdrassen wordt er dit jaar een mooie stap gezet om het weidevogelbeheer verder te optimaliseren.

Laat de weidevogels maar komen!

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en vlotten? Dan zeker even kijken.
Met subsidie van ‘Betrekken bij Groen Fonds` van Landschap Noord-Holland en Provincie Noord-Holland en co-financiering door WLD werden in het najaar 2020 in het werkgebied van WLD gestart met het maken en aanleggen van broedlocaties voor de visdief. De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Hij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes en vlotten.
De visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn. Daar wilden we wat aan doen. En wel door de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in het werkgebied van Water, Land & Dijken te stimuleren door broedgelegenheid te creëren d.m.v. aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.
Boeren, vrijwilligers en zorgcliënten hebben zich vol enthousiasme ingezet. En met prachtig resultaat, wat we graag met u willen delen. In het volgende filmpje ziet u een mooie compilatie vanaf de start van het project tot aan dit najaar. Veel kijk plezier!  Link naar het filmpje

Kruidenrijk grasland

De Agrarische Collectieven Hollands Noorden en Water, Land & Dijken hebben een proef uitgevoerd met een kruidenrijk weidevogelmengsel op een aantal bedrijven. Hierdoor is veel praktijkervaring opgedaan. Dit kunt u lezen in de folder Kruiden in je gras, voor koe bodem en vogels of kijk  het filmpje over dit onderwerp.

Link naar het filmpje over kruidenrijk grasland

Link naar de brochure over kruidenrijk grasland

Meer informatie over dit project op de website van Hollands Noorden en Water, Land & Dijken

Wat je geeft krijg je terug

Mijn moeder zei vroeger altijd: “Wat je geeft krijg je terug.”
Ikzelf dacht toen veel meer aan: “Je moet kunnen krijgen waar je recht op hebt.”

Deze twee verschillende inzichten kom ik op twee manieren tegen in onze vereniging. Ten eerste in de natuur via het weidevogelbeheer. Heel veel leden zijn samen met de veldcoördinatoren in het land bezig om de weidevogel te beschermen. Je moet alert zijn, goed overleggen en snel bij kunnen sturen. Maar dan zie je vaak ook duidelijk resultaat. Als je de natuur wat geeft, krijg je er wat voor terug.

Als vereniging zien we dat er al meer opgaven op het platteland ‘uitgestrooid’ worden. Veel instanties vinden dat ze er op een of andere manier ‘recht’ op hebben. Ik noem maar stikstof, CO2, natuurrealisatie, bodemdaling, energietransitie, biodiversiteit. En dan nog niet te spreken over waterkwaliteit, waterkwantiteit, woningbouw, mobiliteit en recreatie en educatie. Oh ja, en dan is het grootste gedeelte van het platteland nog landbouw voor de voedselproductie.

Bij veel overleggen met vooral de overheden, neigen instanties vaak naar de houding: het is ingewikkeld, we bepalen regels en maatregelen en gaan die controleren en beboeten. Als je dát geeft, krijg je weerstand, ongehoorzaamheid en gerechtelijke procedures terug.

Water, Land & Dijken is meer van het stellen van doelen. De betrokken organisaties bij elkaar zetten. Vervolgens oplossingen uitwerken en stimulerende afspraken maken, met een knappe vergoeding voor diegenen die het gaan doen. Bij agrarisch natuurbeheer bijvoorbeeld werkt dat goed. Veel van onze leden doen heel veel aan weidevogelbescherming, proberen dingen uit en doen hun best. Hier krijg je dan respect en waardering voor terug.

Wij blijven het stellen van doelen dan ook consequent ook op de andere opgaven doen. We zien steeds vaker dat andere partijen de effectiviteit van doelen stellen inzien en geven ons ruimte. Makkelijk is dat niet, vaak duurt het lang voordat andere partijen met ons mee gaan in onze manier van werken en soms moet je er dan ook gewoon (tijdelijk) mee stoppen. En óók wij leren nog hoe we het beter kunnen doen en hoe we onze activiteiten moeten toetsen bij onze leden. Maar in onze ogen is onze werkwijze dé manier om van al die opgaven die op ons afkomen, oplossingen te maken waar uiteindelijk iedereen en de natuur wat mee opschiet.

Veel succes met de laatste fase van het weidevogelseizoen en geniet van alles wat de natuur ons geeft.

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

Check op aanwezigheid weidevogels in het land

Momenteel wordt door boeren het gras voor de eerste keer gemaaid. Na alle regen van de afgelopen tijd schijnt nu de zon, wordt het land droog en kan het maaiwerk gedaan worden. Echter zitten we nog middenin het weidevogelseizoen. We krijgen veel vragen van burgers die zich zorgen maken om de weidevogels in het land. Zeker gezien de verbodsborden die dit jaar bij wandelpaden en op meerdere damhekken in het landelijk gebied geplaatst zijn waarop staat dat het land van 15 maart tot 1 juli niet betreden mag worden. Dus waarom wordt er nu gemaaid? Nou, dat mag niet zomaar, en leggen we u graag uit.

Weidevogelbeheer dat door boeren wordt uitgevoerd kent vele vormen van beheer, rustperiode (geen landwerk) vanaf 1 april tot minimaal 1 juni is er één van, maar ook het land plas dras (nat) zetten voor voedsel en veiligheid, beperkte beweiding en later maaien dragen bij aan het mozaïek voor de weidevogels. Door variatie aan te brengen binnen een polder realiseren we voor ieder stadium van de weidevogels geschikt biotoop.

Check op aanwezigheid weidevogels in het land
Tijdens het weidevogelseizoen wordt er op de percelen van deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zeer regelmatig gecheckt of er vogels in het land aanwezig zijn. Water, Land & Dijken (WLD) heeft 5 veldcoördinatoren in dienst die de deelnemers aan agrarisch natuurbeheer begeleiden bij de uitvoering van het beheer. Het beheer dat deze boeren uitvoeren wordt afgestemd met de veldcoördinator uit dat gebied. Ook helpen vele vrijwilligers mee door wekelijks percelen te checken op aanwezige vogels en nesten hiervan te markeren.

Geen vogels in het land? Dan pas maaien
De veldcoördinator beoordeeld de percelen die in weidevogelbeheer zijn voordat de boer  maait. Als er geconstateerd wordt dat er geen vogels op het perceel aanwezig zijn dan kan de boer maaien Zijn er nog wel vogels in het land dan wordt er overlegd tot wanneer de boer het maaien uitstelt. Soms is het beter om wel te maaien, zeker als er nog nesten liggen. De boer maait ruim om het nest heen, en als de kuikens uit het ei komen is het landwerk klaar en zijn de pullen veilig voor trekker en machine. De kuikens kunnen schuilen tussen het vee dat geweid wordt op de hergroei van het gras of trekken naar naastgelegen percelen die laat gemaaid worden.

Dat is het mooie van agrárisch natuurbeheer, de weidevogels profiteren van de agrarische bedrijfsvoering.

Kortom, weidevogelbeheer wordt door de boeren ingepast in hun agrarische bedrijfsvoering. Zij worden hierbij begeleid door onze veldcoördinatoren. Deze bekijken welk beheer er waar mogelijk is en de boer houdt hier rekening mee tijdens het landwerk. De boeren voeren de werkzaamheden uit als het kan en bieden rust aan weidevogels als ze dit nodig hebben.

Een verslag van het jaar 2020 in vogelvlucht

Graag presenteer ik u het jaarverslag 2020 van Water, Land & Dijken. Het was het jaar van covid-19, lockdown en maatregelen, maar gelukkig kon het agrarisch natuurbeheer en de meeste van onze activiteiten doorgaan. Er was zelfs verbreding van het aantal projecten die we uitgevoerd hebben.
De vijf thema’s van ons beleidsplan worden al meer gevuld met zinvolle, actuele en belangrijke projecten, die er toe doen voor onze leden, en voor hun bedrijfsontwikkeling. Maar ook voor de samenwerkende organisaties en overheden. Hiermee blijkt dat onze vereniging een goede plek heeft in het uitvoeren en ondersteunen van projecten.

Veel leesplezier,
Namens alle medewerkers,

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

Tag Archief van: weidevogelbescherming