• Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2022

Wanneer: donderdag 27 oktober a.s.
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Waar: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, 1483 MA De Rijp

Programma

19.30 uur: Inloop koffie/thee
20.00 uur: Opening
20.15 uur: Agenda ALV
21.00 uur: Sluiting, korte pauze
21.15 uur: PubQuiz
22.15 uur: Drankje aan de bar
23.00 uur: Einde

Beste leden,

Na een goed voorjaar en een droge zomer is nu de herfst aangebroken en is het tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Water, Land & Dijken.

Onze vereniging staat voor sterke plattelandsnatuur vanuit het ondernemerschap van onze leden. En daar is tegenwoordig veel over te doen. In de politiek en de maatschappij is veel rumoer over de natuur en de agrarische sector. Dit geeft bij u en ook bij ons veel zorgen en onzekerheid over de toekomst. Nieuw GLB, derogatie, eco-regeling, Nitraatrichtlijn, stikstof, NNN. Ook wij als agrarische natuurvereniging bewegen ons in dit krachtenveld en stellen onszelf de vraag: waar staan wij voor en waar kunnen wij ons steentje bijdragen?

Deze ontwikkelingen vragen ons inziens tevens een verandering in hoe wij met u communiceren en overleggen. Social media, website, studieclubs en thema- en gebiedsavonden zijn nieuwe vormen van communicatie om met u in contact te blijven, te discussiëren en samen op te trekken in de veranderende wereld. Nadat de input uit de elf gebiedsavonden in het bestuur is besproken, zal dit inhoudelijk worden teruggekoppeld aan u.

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering willen we daarentegen licht houden. Het formele gedeelte waarin we u meenemen in de organisatorische en financiële aangelegenheden blijft uiteraard zoals u gewend bent en er is ook ruimte voor vragen en ideeën. Daarnaast gaan we, met u, er een gezellige en ontspannen avond van maken, met een heuse PubQuiz. Even geen zware discussies met elkaar, maar juist ruimte voor een lach, met elkaar een leuke quiz doen, en natuurlijk een na-borrel.

Ik nodig u hierbij van harte uit en verwelkom u graag op deze nuttige en gezellige ledenvergadering op donderdagavond 27 oktober a.s. om 20.00 uur in Hotel de Rijper Eilanden.

Namens het bestuur van Water, Land & Dijken,
Frank de Wit, voorzitter

De stukken voor de vergadering

  1. Verslag van vorige ALV 2021
  2. Presentatie van de Jaarrekening 2021
  3. Bevindingen van de financiële commissie
  4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening en voorstel tot verlenen van kwijting
  5. Rooster van aftreden bestuur
  6. Rondvraag

Het inhoudelijk jaarverslag 2021 kunt u hier lezen Inhoudelijk jaarverslag 2021

Herverkiesbaar en voordracht door bestuur

Volgens het rooster van aftreden is de eerste periode voor voorzitter Frank de Wit voorbij. Frank stelt zich herverkiesbaar. En bij deze draagt het bestuur unaniem Frank de Wit voor aan de Algemene ledenvergadering, voor een tweede periode 2022-2025 in de functie van voorzitter.

Er is gelegenheid om een tegenkandidaat voor te dragen, dat kan via het secretariaat van Water, Land & Dijken, telefoon: 0299-437463 of via secretariaat@waterlandendijken.nl Het bestuur heeft geen kandidaat bestuursleden om voor te dragen.

De Water, Land & Dijken PubQuiz!

Kom vooral naar de ALV want na het officiële deel is er een PubQuiz onder leiding van een echte quizmaster. Tijdens een PubQuiz worden er in teamverband vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen, over muziek, cultuur, sport e.d. Maar ook over Water, Land & Dijken, ons werkgebied, natuur en landschap.
Teams worden op de avond samengesteld of u kunt vooraf zelf al een team samenstellen. Gezelligheid staat voorop, maar uiteraard willen we allemaal ook graag laten zien hoe het met onze algemene kennis gesteld is.

We zullen de hersenen flink laten kraken, onder genot van een drankje. Het winnend team krijgt natuurlijk een prijs en eeuwige roem!