• Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2019


Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 28 november 2019 om 20:00 uur in Hotel de Rijper Eilanden.

Naast de gangbare agendapunten van de ALV zal Sjaak Hoogendoorn afscheid nemen als voorzitter. Hij wil ons graag nog zijn visie geven over de toekomst van de landbouw in ons gebied. De titel van zijn verhaal is: “Kan ik hier nog wel boer blijven”. Een onderwerp dat ons allen op dit moment bezig houdt.

Kan ik hier nog wel boer blijven? Ja, er is toekomst voor de boer!

Die vraag stellen veel boeren zichzelf af. Veel donkere wolken stapelen zich de laatste tijd op.

In ons gebied zijn bijna allemaal grondgebonden familiebedrijven. Wereldkampioen in uren weidegang van de koeien. Veelal met inpassing van Agrarisch Natuurbeheer. Kortom, ‘het plaatje hoe de samenleving het wil’.

Echter op dit moment leeft bij veel boeren het gevoel dat zij en hun koeien opeens ongewenst zijn. Dat overheid en publieke opinie de landbouw willen saneren. En velen van ons vragen zich af: “Kan ik hier nog wel blijven boeren?” En zo ja, hoe dan?

Sjaak Hoogendoorn spreekt bij zijn afscheid als voorzitter van Water, Land & Dijken zijn visie uit over de toekomst van de landbouw. Over de stikstof crisis, bodemdaling, klimaat, het natuurnetwerk en nog veel meer.

We proosten deze avond samen op dit perspectief, nemen afscheid van Sjaak Hoogendoorn en maken kennis met de nieuwe voorzitter.

Wij hopen u allen op deze Algemene ledenavond te zien, inloop vanaf 19:30 met koffie/thee.

Met vriendelijke groet,

Water, Land & Dijken

Agenda

Algemene Ledenvergadering Water, Land & Dijken, d.d. 28 november 2019

20.00 uur – Opening door Sjaak Hoogendoorn, voorzitter

20.10 uur – Financieel verslag 2018
Presentatie door Walter Menkveld
Vaststellen financieel jaarverslag 2018 door ALV
Vaststellen vacatievergoeding

20.20 uur – Bestuurssamenstelling
Herverkiezing bestuursleden
Nieuwe bestuursleden
Benoemen voorzitter en secretaris
Afscheid Sjaak

20:35 uur – Beleidsplan Water, Land & Dijken 2020-2025
Onze koers voor de komende vijf jaar door Walter Menkveld
Vaststellen Beleidsplan door ALV

20:45 uur – Waar heeft Water, Land & Dijken zich voor ingezet afgelopen jaar? Annemarie Koelemeijer brengt onze activiteiten van 2019 in beeld

21.00 uur – Rondvraag

21.05 uur – Sjaak Hoogendoorn geeft, ter gelegenheid van zijn afscheid, zijn visie op de toekomst van de landbouw in ons gebied. Titel: ‘Kan ik hier nog wel boer blijven? Ja, er is toekomst voor de boer!’

21.25 uur – Afsluiting van de Algemene ledenvergadering daarna napraten met een drankje aan de bar

Agendastukken

Verslag ALV 2018
Financieel jaarverslag 2018
Rooster van aftreden
Beleidsplan 2020-2025
Inhoudelijk jaarverslag 2018

U kunt de stukken ook opvragen bij Winnie of Susette, zij sturen dan deze per post naar u toe. Telefoonnummer 0299-437463 of secretariaat@waterlandendijken.nl