• VRIJWILLIGERSRAAD

Zoals u op de slotavond van het weidevogelseizoen heeft kunnen vernemen, houdt met ingang van 1 januari 2024 de Vrijwilligersraad op te bestaan. Per 1 januari 2024 zou de raad nog bestaan uit 4 personen en dat is te weinig om goed te kunnen functioneren. Ondanks diverse pogingen is het de laatste jaren niet gelukt om voldoende uitbreiding te vinden.

Sinds de oprichting van Water, Land & Dijken zetten de leden van de Vrijwilligersraad zich in om de belangen van alle vrijwilligers te behartigen. Omdat vrijwilligers een essentieel onderdeel zijn van onze vereniging, is besloten om de activiteiten van de Vrijwilligersraad onder te brengen in een project, net als bijvoorbeeld het agrarisch natuurbeheer. Vanuit het team van Water, Land & Dijken wordt Tanja Verbij de projectleider. Op die manier blijven de belangen van de vrijwilligers verankerd in de organisatie.

Als vrijwilliger zult u er weinig van merken, want alle activiteiten worden voortgezet!

In plaats van een vaste groep mensen die vanuit de Vrijwilligersraad activiteiten organiseren, willen we dat nu gaan doen via werkgroepjes. Aan de vrijwilligers zal worden gevraagd om mee te werken aan een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de invulling en het organiseren van de start- of slotavond. Of aan het opzetten van een fotowerkgroep, of wellicht wilt u meedenken over de werving van vrijwilligers of over cursussen die gegeven kunnen worden. Uw inzet voor onze mooie vereniging is en blijft daarbij enorm belangrijk!

Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Voor vragen kunt u terecht bij T.verbij@waterlandendijken.nl

Hier vindt u de laatste verslagen (t/m november 2023) van de vergaderingen van de Vrijwilligersraad

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 21 november 2023.

Tijdens de vergadering van dinsdag 21 november zijn onder andere de volgende punten besproken:

Op deze laatste vergadering van de Vrijwilligersraad is teruggekeken op de slotavond van 8 november jl. in De Rijper Eilanden en de filmvertoning “Onder het Maaiveld” in het Filmhuis in Purmerend in oktober. De reacties waren over het algemeen positief. Op de slotavond waren de resultaten per regio uitgestald op een grote tafel. Daar was goede belangstelling voor, evenals voor de lezing over het kievitonderzoek door Frank Majoor van SOVON.

Nog openstaande agendapunten zijn overgedragen aan Tanja Verbij, de projectleider vrijwilligers vanaf 1 januari 2024. Zij zal de taken van de Vrijwilligersraad voortzetten met de hulp van werkgroepen voor ieder onderdeel, zoals de organisatie van start- en slotavonden. Voor die werkgroepen zijn wel vrijwilligers nodig. Het voornemen is om in 2024 de vrijwilligersavond onder te verdelen in de vijf districten van de veldcoördinatoren. Het archiefmateriaal van de Vrijwilligersraad zal de secretaris aan Tanja overdragen. De penningmeester zal na voltooiing van het financieel overzicht van 2023 dit naar de financiële administratie van Water, Land & Dijken sturen.

De excursiewerkgroep, die blijft bestaan, heeft al ca. 15 ideeën voor excursies in 2024. Er is dus keuze genoeg voor een prachtig aanbod.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 9 oktober 2023

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 9 oktober zijn onder andere de volgende punten besproken:

Samen met Nienke Kwikkel en Jerry Lust van Landschap Noord-Holland is gesproken over de te geven cursussen in 2024. Zodra die in de loop van dit jaar bekend zijn, worden ze op de activiteitenkalender op de website geplaatst.

Ook kwam met Nienke en Jerry de toekomst van de Vrijwilligersraad ter sprake. Met de huidige bezetting dreigen activiteiten verloren te gaan. Er zijn enkele opties besproken, waaruit het moeilijk kiezen was. U hoort verder.

De slotavond op woensdag 8 november is ingevuld. Frank Majoor van SOVON geeft een presentatie over het landelijke zenderonderzoek aan vrouwtjes kieviten. Eerder was sprake over de tapuit. De projectleider Tessa Hoogeveen zal de resultaten van dit seizoen per gebied presenteren alsook die van de scholeksterplatformen.

Aan het eindejaarspresentje voor de vrijwilligers wordt gewerkt. Dit zal in november iedereen worden toegestuurd, een maand eerder dan gewoonlijk.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 4 september 2023

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 4 september zijn onder andere de volgende punten besproken:

Samen met directeur Walter Menkveld is gesproken over de toekomst van de Vrijwilligersraad. Het aantal leden is de laatste jaren afgenomen, waardoor het moeilijker wordt om alle activiteiten voort te zetten. Omdat hieraan wel veel waarde wordt gehecht, is besproken hoe de situatie verbeterd kan worden. Op de volgende vergadering op 9 oktober zullen enkele opties nader besproken worden.

De slotavond op woensdag 8 november is zo goed als ingevuld. Er is een externe spreker gevonden over de tapuit en projectleider Tessa Hoogeveen zal de resultaten van dit seizoen evalueren.

De Vrijwilligersraad vraagt vrijwilligers foto’s van de laatste jaren uit het veld te sturen naar mariekestam@upcmail.nl. bestemd voor vertoning op deze slotavond.

De Vrijwilligersraad stelt voor haar vrijwilligers een aantal kaarten beschikbaar voor de film “Onder het Maaiveld”, die in het filmhuis te Purmerend op vrijdagavond
6 oktober en dinsdagmiddag 10 oktober gedraaid wordt. Meer hierover leest u binnenkort in de vrijwilligersnieuwsbrief.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld.
Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.
Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 3 juli 2023

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 3 juli zijn onder andere de volgende punten besproken:

De vrijwilligersavond op maandag 26 juni in Wijkplein Where te Purmerend was geslaagd. Er waren ca. 50 mensen aanwezig. De lezing van Jip Louwe Kooijmans van SOVON over slaapplaatsen van vogels, ook in onze omgeving, was interessant. Tessa Hoogeveen heeft  veel nuttige informatie gegeven over dit weidevogelseizoen. Wel ziet de Vrijwilligersraad graag meer interactie met de bezoekers.

De Vrijwilligersraad hoopt dit meer te kunnen bewerkstelligen op de slotavond. Die is vastgesteld op woensdag 8 november in De Rijper Eilanden. De Vrijwilligersraad vraagt vrijwilligers foto’s uit het veld te sturen naar mariekestam@upcmail.nl. bestemd voor vertoning op deze slotavond.

De Vrijwilligersraad hoopt in samenwerking met de excursiewerkgroep enkele cursussen voor de vrijwilligers te organiseren. Daar is voldoende budget voor beschikbaar. Een eerste poging was een cursus over dagvlinders (theoretisch en praktisch). Echter ging deze helaas niet door wegens te weinig belangstelling.

Het onderdeel vrijwilligers op de site van WLD is en wordt geactualiseerd.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 22 mei 2023.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 22 mei zijn onder andere de volgende punten besproken:

Op de vrijwilligersavond op maandag 26 juni in Wijkplein Where, Triton 73, te Purmerend komt Jip Louwe Kooijmans een lezing geven over slaapplaatsen van vogels, ook in onze eigen omgeving. Dat zal gebeuren na het praatje van projectleider ANLb Tessa Hoogeveen over de tussentijdse resultaten van dit weidevogelseizoen. Na de pauze volgt een interactief gedeelte over moeilijk vindbare nesten.

Het is niet gelukt om het aantal groepjes voor de Bruto-Territoriaal-Succes tellingen uit te breiden van 5 naar 6. Voorlopig houden we het op 5 groepjes. In de komende twee weken doen zij de alarmtellingen van de grutto.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 12 april 2023.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van woensdag 12 april zijn onder andere de volgende punten besproken:

De Vrijwilligersraad bekijkt of het aantal groepjes Bruto-Territoriaal-Succes tellers uitgebreid kan worden van 5 naar 6. Enkele vrijwilligers die de BTS-cursus al hebben gevolgd, zijn ingegaan op de uitnodiging om een seizoen mee te lopen met een ervaren groepje, ter voorbereiding op hun toekomstige zelfstandige BTS-tellingen.

Op de vrijwilligersavond op maandag 26 juni in gebouw Triton wordt gedacht weer een presentatie over de tussenresultaten te geven, een presentatie over een interessant onderwerp door een externe spreker en een interactief gedeelte over moeilijk vindbare nesten.

Een werkgroep is bezig met het uitwerken van een alternatief voor de Gouden Grutto Pul. Een voorstel is ter goedkeuring gestuurd naar de Vrijwilligersraad en de Jongerenraad. Dit jaar zal nog geen uitreiking plaatsvinden.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Tijdens de vergadering van maandag 27 februari zijn onder andere de volgende punten besproken:

De startavond wordt op donderdag 16 maart gehouden. Tessa Hoogeveen, projectleider Agrarisch Natuurbeheer, vertelt over het aanleggen van broedplateaus voor scholeksters, over monitoring van vleermuizen en het nieuwe ANLb. Toni Hoenders van de Stichting Grauwe Kiekendief geeft een presentatie over kiekendieven. De jubilarissen onder de vrijwilligers worden gehuldigd en er wordt weer een markt gehouden. Zoals altijd worden er stokken en boekjes uitgereikt.

Vrijwilligers die in de afgelopen jaren de Bruto-Territoriaal-Succes-cursus hebben gevolgd, maar nog niet zijn ingezet in een telgebied, zullen binnenkort persoonlijk worden benaderd om te bekijken of zij komend seizoen kunnen meedraaien in een ervaren vrijwilligersgroepje.

Op de website van Water, Land & Dijken staat een activiteitenkalender. Hierin staan alle activiteiten voor de vrijwilligers, zoals de startavond, de cursussen van Landschap Noord-Holland en de excursies die gepland zijn in 2023.

De Vrijwilligersraad wil meer aan scholing voor de vrijwilligers doen. Zo staat er al een cursus over dagvlinders op het programma. Verder wordt gedacht aan een cursus over monitoring van vleermuizen, een cursus over soortenherkenning van kruiden in kruidenrijk grasland en een cursus over diersporen.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 23 januari 2023.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 23 januari zijn onder andere de volgende punten besproken:

Pieter van Dam is de nieuwe projectmedewerker boerenlandvogels bij Landschap Noord-Holland. Hij is de opvolger van Wim Tijsen bij Landschap Noord-Holland.

De basiscursus beschermen boerenlandvogels van LNH begint op 28 februari van 19.30 tot 21.00 uur via Zoom.

De startavond wordt op 16 maart gehouden. Naast een interne spreker over actualiteiten betreffende de vrijwilligers zal er een externe spreker een presentatie geven over kiekendieven. De jubilarissen onder de vrijwilligers worden weer gehuldigd en er wordt weer een markt gehouden.

We hopen in de nabije toekomst in meer gebieden vrijwilligers te kunnen inzetten om Bruto Territoriaal Succes tellingen uit te voeren. Momenteel gebeurt dat jaarlijks in vijf gebieden. Ter voorbereiding op zelfstandig tellen, kunnen vrijwilligers die de BTS-cursus hebben gevolgd, een seizoen meedraaien in een ervaren vrijwilligersgroepje.

Er staan weer heel wat excursies op het excursieprogramma van 2023.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 21 november 2022.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 21 november zijn onder andere de volgende punten besproken:

De slotavond trok veel bezoekers en was geslaagd. De komende startavond is vastgelegd op donderdag 16 maart. Er zijn al ideeën ingebracht voor de invulling van de avond en het onderwerp van een externe spreker.

Dit jaar is op de slotavond de laatste Gouden Grutto Pul uitgereikt. Met het bestuur is overlegd over een alternatief. Er zijn ideeën naar voren gebracht. Die moeten nog verder worden uitgewerkt. Ook het bestuur gaat erover vergaderen.

Met het bestuur is ook overlegd hoe het contact tussen de boer en de vrijwilligers verbeterd kan worden. Bij diverse boeren is dat contact heel goed, maar er zijn ook boeren die nauwelijks contact hebben. Dit probleem zal ook in de bestuursvergadering ter sprake worden gebracht. De bedoeling is om regelmatig kernpunten hierover op de belangrijke momenten in de agrarische nieuwsbrief te plaatsen. Dit gebeurt al voor de vrijwilligers in de vrijwilligersnieuwsbrief.

De eindejaarspresentjes zijn binnen en worden in december verstuurd.

De conceptbegroting en het voorlopige excursieprogramma van 2023 zijn doorgenomen.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 10 oktober 2022.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 10 oktober zijn onder andere de volgende punten besproken:

Met Nienke Kwikkel van Landschap Noord Holland is overlegd over de cursussen die LNH in 2023 wil geven voor de vrijwilligers, en over de werving van nieuwe vrijwilligers. De cursussen zijn de basiscursus, de vervolgcursus (Quickscan Beheer Monitoring), de predatiecursus en de cursus Landbewerking en Weidevogels. De specialisatiecursus (Bruto Territoriaal Succes) wordt overgeslagen wegens weinig belangstelling dit jaar. Voor de werving van nieuwe vrijwilligers is het belangrijk te weten waar die nodig zijn.

Op de slotavond op 10 november in de Rijper Eilanden worden de resultaten van dit seizoen gepresenteerd en wordt de tiende Gouden Grutto Pul uitgereikt. Daarnaast is er een presentatie over de tellingen van de boerenzwaluwnesten en over de visdiefeilandjes. Daar er toch ruimte op deze avond overblijft, is het de Vrijwilligersraad na de vergadering gelukt een externe spreker te vinden. Het is Toine Andernach die over vogelnamen een presentatie gaat geven.

Van Peter Degeling is afscheid genomen. Dit jaar doet hij nog wel de interviews van een vrijwilliger bestemd voor de vrijwilligersnieuwsbrief.

Uit de enkele ideeën voor het eindejaarspresentje van 2022 is een keuze gemaakt.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 29 augustus 2022

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 29 augustus zijn onder andere de volgende punten besproken:

De slotavond wordt op 10 november in de Rijper Eilanden gehouden. Hierop worden de resultaten van dit seizoen gepresenteerd en wordt de tiende Gouden Grutto Pul uitgereikt. Daarnaast hoopt de Vrijwilligersraad iets te kunnen vertellen over de tellingen van de boerenzwaluwnesten, over de resultaten op de visdiefeilandjes en de botanische weideranden. Om een te vol programma te voorkomen, wordt de lezing door een externe spreker uitgesteld naar de startavond van 2023.

Peter Degeling meldt met ingang van oktober uit de Vrijwilligersraad te treden. Hij heeft nog wel de intentie om volgend kwartaal een vrijwilliger te interviewen voor publicatie in de vrijwilligersnieuwsbrief en tevens een oproep te doen voor een geschikte interviewer/vrijwilliger. Het contact met kantoor m.b.t. het nieuwe overzicht van vrijwilligerstaken op de website neemt Marjolein van der Tol van hem over.

Enkele ideeën voor het eindejaarspresentje van 2022 zijn nader besproken.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 4 juli 2022.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 4 juli zijn onder andere de volgende punten besproken:

De Vrijwilligersraad kan terugkijken op een geslaagde vrijwilligersavond op 20 juni jl. Tessa Hoogeveen gaf een duidelijke presentatie over de tussenresultaten inclusief de BTS-tellingen. Henk Jan Ottens, onderzoeker akkervogels bij Werkgroep Grauwe Kiekendief,  vertelde in meer dan een half uur met mooie beelden interessant over de wulp. Na de pauze werd gediscussieerd over de zin of onzin van het plaatsen van vossenrasters. Over het algemeen is hierover een positief beeld ontstaan met goede resultaten. Op de vraag of er nog meer vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten, kwamen echter weinig reacties. De meeste hulp wordt gevonden in de vrijwilligersgroep bij de betreffende boer.

De slotavond zal in de eerste week van november in de Rijper Eilanden gehouden worden. Hiervoor zal de Vrijwilligersraad weer een externe spreker uitnodigen, zullen de resultaten van dit seizoen gepresenteerd worden en zal de tiende Gouden Grutto Pul uitgereikt worden.

De Vrijwilligersraad heeft de intentie om ieder kwartaal een vrijwilliger te interviewen voor publicatie in de vrijwilligersnieuwsbrief. Daarbij wordt gedacht aan een vrijwilliger met een bijzonder verhaal.

Er zijn enkele ideeën geopperd over het eindejaarspresentje van dit jaar. Op de volgende vergadering komt de Vrijwilligersraad hierop terug.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 23 mei zijn onder andere de volgende punten besproken:

De invulling van de vrijwilligersavond op maandag 20 juni is verder uitgewerkt. Er zal een tussenbalans worden opgemaakt van de resultaten tot nu toe, Henk Jan Ottens zal een lezing geven over de wulp en er zal een interactief gedeelte zijn over het vossenraster.

De Bruto Territoriaal Succes-tellingen zijn nu gaande. Er wordt nu naast de Krommenieër Woudpolder, het groengebied Purmerland, de Belmermeer en Marken ook in de Graftermeer geteld. De Vrijwilligersraad hoopt voor de komende jaren op meer belangstelling van vrijwilligers om de tellingen te kunnen uitbreiden. Het lijkt erop dat de tellingen steeds belangrijker worden.

De tellingen van bezette boerenzwaluwnesten zijn nu gestart. Er is voldoende belangstelling. De gegevens worden ingevoerd op de site van Boerenlandvogels onder de rubriek erfvogels.

Bij de werving van nieuwe vrijwilligers zal er meer op worden toegezien dat ze na het volgen van een cursus ook voldoende beschikbaar en bereid zijn om actief in het veld te zijn. Van te voren moet bekend zijn waar nieuwe vrijwilligers ingezet kunnen worden.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad 12 april 2022

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van dinsdag 12 april zijn onder andere de volgende punten besproken:

De Vrijwilligersraad is van mening dat diegenen die de lezing van Astrid Kant over overleving van de weidevogelkuikens op maandag 11 april niet hebben bijgewoond, een geweldige presentatie hebben gemist.

De invulling van de vrijwilligersavond op maandag 20 juni is besproken. De bedoeling is een externe spreker te vinden, de tussenresultaten te presenteren en een interactief gedeelte te houden.

De Vrijwilligersraad is blij met de respons op de enquête die in november is gehouden. Deze heeft een schat aan informatie opgeleverd.

De excursiewerkgroep heeft na twee stille jaren weer een volledige excursieprogramma opgesteld.

Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor het plaatsen van een activiteitenkalender op de website van Water, Land & Dijken, waarin alle bijeenkomsten, lezingen, excursies en cursussen komen te staan. Hetzelfde gaat gebeuren met een overzicht van alle vrijwilligerstaken en de vacaturebank.

Herman Froklage heeft toegezegd als zesde lid in de Vrijwilligersraad plaats te nemen.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersaad worden gesteld. het e-mail adres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.
Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 28 februari 2022

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad. Daarom is er dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 28 februari zijn onder andere de volgende punten besproken:

De Vrijwilligersraad denkt na over de aanpak van de BTS-tellingen. Ze wil graag weten wie van de vrijwilligers die de BTS-cursus hebben gevolgd, nog mee willen tellen. Momenteel tellen al enkele jaren vier groepjes de grutto’s in vast omlijnde gebieden. We hopen op meer groepjes, daar dit zinvol is om de overleving van de gruttopullen te kunnen meten.

Voor de startavond van het weidevogelseizoen op 17 maart 2022 in Hotel de Rijper Eilanden hebben we weer een interessant programma met onder meer een lezing van de bekende schrijfster en weidevogelspecialist Astrid Kant. Het lijkt erop dat de startavond nu doorgang kan vinden wegens de versoepelde coronamaatregelen.

Alle vrijwilligers en ook de agrariërs zijn gevraagd om als extra bonus na het weidevogelseizoen nog twee boerenzwaluwnesttellingen te doen bij het bedrijf waar zij lopen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Winnie van der Kroon (Secretariaat@waterlandendijken.nl). Er is een instructie geschreven over de werkwijze van deze tellingen. Iedere deelnemer krijgt die naast een spiegel op een uitschuifbare steel. Els Wennekers verzorgt de communicatie over de tellingen.

De vrijwilligersavond is voor dit seizoen vastgelegd op maandag 20 juni.

André Bolwidt heeft deze vergadering voor het laatst voorgezeten. Marieke Stam volgt hem op.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 17 januari 2022

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 17 januari jl. via Zoom zijn onder andere de volgende punten besproken:

Er wordt gewerkt aan een nieuw Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daarbij is mogelijk dat de BTS-tellingen in de toekomst belangrijker worden. Wel is al afgesproken dat van de groepjes vrijwillige BTS-tellers diegene die de resultaten invoert op de site van Boerenlandvogels, deze resultaten ook rondstuurt naar de overige tellers en naar kantoor voor de nieuwsbrief.

Voor de startavond van het weidevogelseizoen op 17 maart 2022 in Hotel de Rijper Eilanden hebben we weer een interessant programma met onder meer een lezing van de bekende schrijfster en weidevogelspecialist Astrid Kant. De doorgang van de startavond is uiteraard weer onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Op 10 februari a.s. wordt er ’s avonds een online lezing over de boerenzwaluw  gegeven.
Deze lezing is voor iedereen die meer over dit bijzondere vogeltje wil weten.
in het voorjaar worden alle vrijwilligers gevraagd om als extra bonus na het weidevogelseizoen nog twee boerenzwaluwnest tellingen te doen bij het bedrijf waar zij lopen.
In de online lezing worden daarom ook veel tips gegeven over het zoeken en tellen van de nesten.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 15 november 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad. Daarom is er nog dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van maandag 15 november jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

De slotavond op dinsdag 2 november in Hotel De Rijper Eilanden was een succes. Er waren bijna 130 belangstellenden aanwezig. Carola van den Tempel hield een prachtig verhaal over vleermuizen. De 5 veldcoördinatoren hadden weer een stand met de legselresultaten en de resultaten van de broedvogelmonitoring in hun gebied, overzichtelijk gemaakt op grote kaarten. Wel was er een reactie opgevangen van een gemis van een samenvattende presentatie van de resultaten in het hele gebied.

De startavond in 2022 zal op 17 maart weer in Hotel De Rijper Eilanden worden gehouden.

Alle deelnemers aan de enquête (111) hartelijk bedankt voor het invullen. De Vrijwilligersraad heeft daardoor een goede indruk gekregen van de interesses. Verreweg de meeste interesse gaat naar legselbeheer, maar ook voor de monitoring van de weide- en de akkervogels is belangstelling.

Met Nienke Kwikkel van Landschap Noord-Holland (LNH) is overlegd over de cursussen in 2022. In de planning eind februari – begin maart ligt weer de basiscursus die voor nieuwe vrijwilligers verplicht is. Omdat het volgen van het gedrag van de weidevogels belangrijk is, staat de cursus Quick Scan Beheer Monitoring weer op het programma, alsook de cursus Bruto Territoriaal Succes. Verder staat er een cursus gegevensinvoer en werking Boerenlandvogelmonitor in januari en een workshop moeilijk opspoorbare weidevogelnesten in combi met zoektactieken op het programma. LNH is gevraagd of zij ook de cursus Landbewerking en Weidevogels kan geven.

Binnenkort kunnen de vrijwilligers een oproep verwachten om mee te doen met het monitoren van boerenzwaluwnesten. Op 10 februari wordt er voor de deelnemers een lezing gegeven en krijgen ze instructies en materialen.

Voor vragen aan en informatie over het functioneren van de Vrijwilligersraad kunt u de secretaris benaderen. Het e-mailadres is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 5 oktober 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad, dankzij de recente uitbreiding met Peter Degeling. Desondanks is er nog dringend behoefte aan geïnteresseerden. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad? Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van dinsdag 5 oktober jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

De Vrijwilligersraad is druk bezig met de voorbereidingen voor de slotavond op dinsdag 2  november in Hotel De Rijper Eilanden. De uitnodigingen met het programma worden binnenkort verstuurd. Vanwege de coronamaatregelen is er voor toegang alleen een QR-code vereist.

Dit jaar wordt op de slotavond voor de negende keer de Gouden Grutto Pul uitgereikt. We hebben echter weinig voordrachten binnengekregen. Daarom wordt besloten dit jaar de laatste uitreiking te doen. De Vrijwilligersraad gaat de komende maanden bekijken of er alternatieven te bedenken zijn.

Frank de Wit, voorzitter van Water, Land & Dijken,  heeft een lijst opgesteld met alle werkzaamheden die door vrijwilligers bij Water, Land & Dijken worden verricht. Dat zijn er heel veel naast legselbeheer. Vrijwilligers blijven zeer waardevol voor de vereniging.

SOVON is twee jaar geleden gestopt met het boerenzwaluwonderzoek. Destijds hebben verschillende vrijwilligers hieraan meegewerkt door de bezette boerenzwaluwnesten te monitoren. Het idee is opgevat om dit het komende seizoen weer op te pakken, daar er toch wel interesse voor blijkt te zijn en er meerdere spiegels op uitschuifbare steel voorradig zijn. De bedoeling is dan de resultaten in te voeren op de site van de Boerenlandvogels of de boerenlandmonitor. Hiervoor is medewerking van boeren en vrijwilligers nodig.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 24 augustus 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 5 vrijwilligers in de raad (er is dus dringend behoefte aan geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van Water, Land & Dijken. De raad komt 8x per jaar bijeen.

Tijdens de vergadering van dinsdag 24 augustus jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Op 1 juli is Theo de Wit uit de Vrijwilligersraad getreden na 12 jaar hierin actief te zijn geweest. Vanaf 2017 was hij voorzitter. André Bolwidt heeft deze vergadering voor het eerst voorgezeten. Afgelopen dinsdag heeft ook Hilda Kwakman de Vrijwilligersraad verlaten. De Vrijwilligersraad snakt dus naar uitbreiding. Wie wil een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van het functioneren van de Vrijwilligersraad?

De Vrijwilligersraad is druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de vrijwilligersavond op maandag 13 september in gebouw Triton. Helaas moet deze gecanceld worden, daar de 1,5 meter afstand regel nog steeds geldt. Er kunnen dan te weinig mensen worden ontvangen. Natuurlijk kijken we met smart uit naar de eerstvolgende samenkomst. Dat zal nu zijn op de slotavond op 2 november in De Rijper Eilanden.

Dit jaar wordt voor de negende keer de Gouden Grutto Pul uitgereikt. We hebben echter weinig voordrachten binnengekregen. Daarom kunnen vrijwilligers, veldcoördinatoren, collega-boeren en bestuurders nog steeds een boer of collectief van boeren voordragen voor de GGP door een bericht te sturen naar Secretariaat@waterlandendijken.nl. Doe dit s.v.p. zo snel mogelijk.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 28 juni 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 6 vrijwilligers in de raad (er is dus genoeg ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Deze keer waren ook bestuursleden Marja van Nieuwkoop en Frank de Wit aanwezig. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is er weer fysiek vergaderd.

Tijdens de vergadering van maandag 28 juni jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Met het bestuur is gesproken over de veranderingen die er voor de vrijwilligers op komst zijn. De huidige 6-jarige periode van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is met een jaar verlengd en loopt tot 1 januari 2023. Het Natuurnetwerk Nederland zal in 2027 zijn afgerond. Er is nog veel onduidelijk wat dit voor de vrijwilligers gaat betekenen. Waarschijnlijk zijn in de toekomst minder vrijwilligers voor legselbeheer, maar juist meer vrijwilligers voor onderzoek en monitoring van vogels, insecten en planten nodig. Landschap Noord Holland zal daartoe haar aanbod aan cursussen uitbreiden.

Zoals het er nu naar uitziet, kan de vrijwilligersavond op maandag 13 september in gebouw Triton, schuin tegenover station Overwhere, doorgaan. Voor de invulling van deze avond liggen nog mogelijkheden open. Vrijwilligers kunnen ook ideeën hiervoor inbrengen of een eigen presentatie geven, graag zelfs. Als u ideeën heeft, laat het ons weten.

Dit jaar wordt voor de negende keer de Gouden Grutto Pul uitgereikt. Vrijwilligers, veldcoördinatoren, collega boeren en bestuurders kunnen weer een boer of collectief van boeren voordragen voor de GGP door een bericht te sturen naar Secretariaat@waterlandendijken.nl. Doe dit vóór 1 augustus.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor vrijblijvende informatie over het functioneren in de Vrijwilligersraad.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 17 mei 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de bijna 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 en vanaf 1 juli 6 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 17 mei jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

De vrijwilligersavond op 21 juni is verzet naar maandag 13 september. We hopen dat dan iedereen is gevaccineerd en er eindelijk weer een samenkomst georganiseerd kan worden. Voor de invulling van deze avond liggen nog mogelijkheden open. Vrijwilligers kunnen ook ideeën hiervoor inbrengen of een eigen presentatie geven, graag zelfs. Als u ideeën heeft, laat het ons weten.

Bestuurslid Marja van Nieuwkoop is de Vrijwilligersraad gaan vertegenwoordigen vanuit het bestuur van Water, Land & Dijken.

In de gebieden Krommenieër Polder, Marken, Belmermeer en Purmerland zijn dit seizoen weer de eerste Bruto Territoriaal Succes-tellingen verricht door groepjes vrijwilligers. Als u eerder de BTS-cursus heeft gevolgd en graag mee wilt tellen, horen we het graag.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 6 april 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van dinsdag 6 april jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Het vrijwilligerskrantje dat de Vrijwilligersraad naar alle vrijwilligers heeft gestuurd, is over het algemeen heel goed ontvangen. Dit krantje met heel veel informatie en tips was opgemaakt ter vervanging van de startavond.

Professionals van Van der Goes en Groot gaan dit seizoen in opdracht van Water, Land & Dijken broedvogelmonitoring en alarmtellingen doen in veel gebieden in Laag Holland. Daarnaast willen wij weer net als vorige jaren BTS-tellingen doen in de Belmermeer, op Marken, in de Krommenieër Polder en in polder Purmerland. De resultaten kunnen we dan mooi vergelijken.

Er wordt druk nagedacht over de invulling van de voorlopig geplande vrijwilligersavond op 21 juni a.s. Vrijwilligers kunnen ook ideeën hiervoor inbrengen of een eigen presentatie geven, graag zelfs. Mocht de avond wegens de coronamaatregelen niet doorgaan, kan die nog uitgesteld worden tot september.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 1 maart 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 1 maart jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Door de coronamaatregelen kan de startavond niet doorgaan. Er wordt nu gewerkt aan het maken van filmpjes met informatie bestemd voor de website van WLD. Verder wordt er een speciale vrijwilligersnieuwsbrief gemaakt met allerlei nuttige informatie. Deze brief zal half maart rondgestuurd worden. Ook het coronaprotocol komt er in te staan. De veldcoördinatoren zullen materialen bij de boeren leveren op bestelling.

Bestuurslid Marja van Nieuwkoop zal de vergaderingen van de Vrijwilligersraad bijwonen als de startavond, de slotavond of de begroting van de Vrijwilligersraad ter sprake komt.

Theo de Wit stopt per 1 juli a.s. als voorzitter van de Vrijwilligersraad. André Bolwidt zal hem opvolgen voor de duur van 3 vergaderingen en zal daarna met Hilda Kwakman rouleren.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.

Punten uit de vergadering van de Vrijwilligersraad d.d. 25 januari 2021.

De Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de ca. 500 vrijwilligers bij Water, Land & Dijken en bestaat uit maximaal 9 leden. Momenteel zitten er 7 vrijwilligers in de raad (er is dus ruimte voor geïnteresseerden). Bij elke vergadering sluit een veldcoördinator aan voor uitwisseling van informatie met de teamleden van WLD. De raad komt 8x per jaar bijeen. Door de coronamaatregelen wordt er momenteel digitaal vergaderd m.b.v. Zoom.

Tijdens de vergadering van maandag 25 januari jl. zijn onder andere de volgende punten besproken:

Door de coronamaatregelen kan de startavond niet doorgaan. Ook alternatieven in de vorm van inloopbijeenkomsten zijn niet mogelijk. Er wordt nu gewerkt aan het maken van filmpjes met informatie bestemd voor de website van WLD. Verder wordt gekeken welke informatie in de vrijwilligersnieuwsbrief geplaatst moet worden. Ook het coronaprotocol komt er in te staan. De veldcoördinatoren zullen materialen bij de boeren leveren op bestelling.

Nesten van kleine vogeltjes zijn niet altijd met de drone te vinden. Gekeken gaat worden of dit mogelijk is met een warmtecamera aan een stok in de hand.

Er is contact met het bestuur over hoe de onderlinge communicatie verder vorm gegeven kan worden. Gedacht wordt om een vast bestuurslid die dit contact wil onderhouden, uit te nodigen op de vergadering van de Vrijwilligersraad als de startavond, de slotavond en de begroting van de Vrijwilligersraad ter sprake komt.

Theo de Wit stopt per 1 juli a.s. als voorzitter van de Vrijwilligersraad. Voor hem is nog geen opvolger gevonden. André Bolwidt en Hilda Kwakman willen wel rouleren. Het liefst komt er nog een derde bij.

De vrijwilligersavond is vastgelegd op maandag 21 juni. Dit onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen.

Er kunnen altijd vragen aan de Vrijwilligersraad worden gesteld. Het e-mailadres van de secretaris is walshenri00@gmail.com.