• Klimaat en bodemdaling

Bodemdaling is een urgent probleem omdat er veel CO2 bij vrij komt en dus bijdraagt aan klimaatverandering. Onder voorwaarde dat een goede agrarische bedrijfsvoering mogelijk blijft, willen we dit zoveel mogelijk vermijden.

We gaan door met het Innovatieprogramma Veen. Hierin onderzoeken we hoe peil gestuurde drainage (actief water aanvoeren via drains om verdroging tegen te gaan) en natte teelten (zoals lisdoddes of azolla) bodemdaling beperken.

Vanuit onze praktijkkennis willen we bijdragen aan goed beleid voor bodemdaling. We stimuleren dat er goede klimaatmaatregelen worden opgenomen in de ecoregelingen van het GLB. Samen met marktpartijen zoeken we naar mogelijkheden om klimaatmaatregelen te treffen die financieel worden gecompenseerd met een hogere melkprijs.

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s? Klik dan op de icoontjes hieronder:

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s?

Natuur en Biodiversiteit

Beleefbaar Landschap

Bodem

Water