• Gebiedsprocessen

Gebiedsprocessen en de betrokkenheid van Water, Land & Dijken

Er liggen op dit moment grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied, zoals klimaat, natuur, waterkwaliteit en stikstof. Hierin speelt de landbouw een belangrijke rol. Water, Land & Dijken is van mening dat het noodzakelijk is om de opgaven samen met de betrokkenen op te pakken. Wij staan als vereniging voor het collectieve belang van onze leden als het gaat om beheer van het agrarische gebied.

Gebiedsavonden met onze leden

In oktober hebben we 12 gebiedsavonden gehouden met onze leden in de gebieden waar de provincie een gebiedsproces start of waar dit al loopt. We hebben hele goede gesprekken gevoerd over onze rol als vereniging in het gebiedsproces, hoe we elkaar op de hoogte houden en wat we per gebied belangrijk vinden.

Onze visie en inzet

Op basis daarvan hebben we een visie geschreven over wat onze inzet is in de gebiedsprocessen. Daarmee is voor onze leden maar ook de verschillende partijen in de gebiedsprocessen duidelijk wat men van ons in de gebiedsprocessen kan verwachten. Vanuit deze visie is WLD ervan overtuigd bij te kunnen dragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. En daarmee haar leden kan helpen, ondersteunen en hun belangen behartigen als beheerder van de gebieden.

Heeft u vragen over gebiedsprocessen, neem dan contact op met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl

Visie-document inzet Water, Land & Dijken bij de gebiedsprocessen

WLD wil een bijdrage leveren in de gebiedsprocessen vanuit de hieronder beschreven visie. En daarbij het belang van de boeren voor een duurzaam beheer van het gebied behartigen. Uitgangspunt van deze visie is onze missie, “Sterk in plattelandsnatuur”.  We gaan voor kwalitatief goed beheer, door onze leden vanuit hun ondernemerschap en met een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Aanpak Provincie Noord-Holland ‘Natuurversterking & stikstof’

De provincie heeft Noord-Holland opgedeeld in 24 gebieden. In elk gebied is een projectleider of gebiedsregisseur aan de slag. Hij of zij betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners. En maakt een samenhangende aanpak voor het versterken van het Natuurnetwerk, eventuele Natura 2000-gebieden, stikstofreductie en zaken als bodemdaling. Die aanpak valt voor elk gebied anders uit. Hieronder vindt u de link naar de website van Provincie Noord-Holland over ‘Natuurversterking & stikstof’ en informatie over de aanpak per gebied.

Stand van zaken per gebiedsproces vindt u hier

We vinden transparantie over de gebiedsprocessen belangrijk. We hebben op onze website deze omgeving gemaakt met informatie per gebied over het verloop van de gebiedsprocessen waar Water, Land & Dijken bij betrokken is. Door op een gebied te klikken in de kaart komt u bij deze informatie.

Welke gebiedsprocessen zijn gestart?

Niet alle gebiedsprocessen lopen tegelijk, alleen van de processen die gestart zijn wordt informatie geplaatst en terugmeldingen van overleggen waar WLD bij aanwezig is geweest. De volgende gebiedsprocessen waar WLD bij betrokken is zijn van start gegaan:

– Oostzanerveld
-Eilandspolder en polder Mijzen
-Wormer-Jisperveld, Kalverpolder, Engewormer

1
2
3
4
6
7
9
12
13
1

Assendelft

2

Alkmaardermeer-
gebied

3

BES

4

Castricum, Heiloo, Limmen

6

Waterland-Oost

7

Zeevang

9

Katwoude

12

Westzaan

13

Marken

Legenda