• Natuur en Biodiversiteit

We zien positieve effecten van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer voor weidevogels. Dit willen we voortzetten door beheerpakketten nog gerichter in te zetten waarmee de beste resultaten worden geboekt. Water, Land & Dijken werkt daarmee aan het verbeteren van het biotoop voor weidevogels en tevens van akkervogels binnen ons werkgebied. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling en behoud van weide- en akkervogels.

Groen, ruimte en veel verschillende soorten planten, bloemen, insecten en dieren zijn belangrijk voor de leefomgeving en ons voortbestaan. In ons gebied zien we dat de soortenrijkdom achteruitgaat. Wij werken er aan om dit te verbeteren: meer en betere biodiversiteit in de agrarische natuur.

We gaan samenwerking aan met de terrein-beherende organisaties en overheid gericht op natuurwaarden en biodiversiteit, waarbij onze leden via een duurzame overeenkomst worden betrokken.

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s? Klik dan op de icoontjes hieronder:

Onze andere projecten

Bent u geïnteresseerd in projecten binnen onze andere thema’s?

LInk naar:Beleefbaar LandschapLInk naar:Bodem
LInk naar:WaterLInk naar:Klimaat en Bodemdaling