• WAT DOEN WE

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken is een collectief van ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en een groep betrokken burgers.

Wij zetten ons in voor weidevogels, natuur, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. Zo realiseren we waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap. Dat betekent dat er voor de agrarisch ondernemer een goed verdienmodel en toekomstperspectief is

Een team van professionals ondersteunt de boeren en vrijwilligers bij hun werk.

Ons werkgebied

Het werkgebied beslaat een groot deel van het Midden Noord-Holland, totaal 50.000 ha.

Wat we doen:

  • We voeren in opdracht van de provincie Noord-Holland het agrarisch natuurbeheer (ANLb) uit in ons werkgebied.
  • We ondersteunen onze ruim 500 leden bij de uitvoering van agrarisch natuurbeheer op hun percelen/ binnen hun bedrijfsvoering.
  • We zorgen ervoor dat het beleid over agrarisch natuur- en landschapsbeheer goed vertaald wordt naar de praktijk.
  • We ondersteunen ook de 450 vrijwilligers die de boeren helpen bij het natuurbeheer; dit doen we samen met Landschap Noord-Holland.
  • We coördineren (vaak innovatieve) projecten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, bodem en water, en boerderijeducatie. Opdrachtgevers en financiers zijn de provincie, waterschappen, gemeenten, zuivelorganisaties, recreatieschappen en de Europese Unie.

Bestuur en team

De samenstelling van het bestuur van Water, Land & Dijken bestaat uit agrariërs en burgerleden. Hier vind u de gegevens van het team en van de veldcoördinatoren zij vormen de werkorganisatie.

Een beleidsplan voor vijf jaar

Voor de uitvoering van onze taken stellen we iedere vijf jaar een beleidsplan (Klik hier voor het filmpje over het beleidsplan) op. Het huidige plan vormt de leidraad voor ons werk over de periode 2020-2025.

Het jaarverslag

Benieuwd naar wat we in 2022 hebben gedaan? Onze activiteiten zijn in woord en beeld gebracht in het jaarverslag 2022

Wilt u eerdere jaarverslagen bekijken? Klik dan hier

Statuten en reglementen

De statuten van Water, Land & Dijken zijn aangenomen in de Algemene ledenvergadering (ALV) in 2015. Ze liggen ook ter inzage op het kantoor. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in oktober 2017. En hier vindt u de Financiele verantwoording o.a. ten behoeve van de ANBI status.

Water, Land & Dijken heeft algemene leveringsvoorwaarden.

Ons werkgebied in beeld

Deze uitzending (van de NCRV) over de nationale landschappen geeft een goed beeld van het landschap en de cultuur van de regio waarin Water, Land & Dijken actief is.

Samenwerking

Water, Land & Dijken valt onder de koepel van BoerenNatuur, een vereniging van agrarische collectieven in Nederland. Op provincie Noord-Holland niveau werken we nauw samen met de vier agrarische collectieven Noord-Holland-Zuid, Hollands Noorden en De Lieuw.

Voor uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en onze projecten werken we samen met een verscheidenheid aan partijen en organisaties, zoals Provincie en gemeenten, de terrein beherende organisaties Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Recreatie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. En uiteraard met de agrarische organisaties LTO Noord en Vereniging Behoud Boeren Waterland.

Samenwerking Bodem & Water

Water- en bodembewust ondernemen: daarvoor is het Landbouwportaal Noord-Holland in het leven geroepen. Hierin werken we samen met de provincie, waterschappen, LTO, KAVB en andere agrarische collectieven om boeren te bewegen de bodem- en waterkwaliteit van hun eigen bedrijf te verbeteren.

U vindt op het Landbouwportaal kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaat robuust watersysteem. Ook kunt u zich aanmelden voor kosteloos bedrijfsadvies van een coach.

ANBI

De Belastingdienst heeft Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u in aanmerking komen voor de aftrek van periodieke giften, dan dient u uw gift vast te leggen in een overeenkomst met ons. Neem voor meer informatie contact op
met ons secretariaat: 0299 – 437 463.