Visdiefjes komen in een gespreid bedje

Binnen ons werkgebied is genoeg voedsel voor de visdiefjes maar weinig broedgelegenheid. Onze veldcoördinator Willem Overweg zag daar kansen. Met behulp van het ‘Betrekken bij Groen fonds 2020’ van @Landschap Noord-Holland kregen we de kans om broedgelegenheid te creëren voor de visdiefjes.

Van visdieven is bekend dat ze een hele sterke voorkeur hebben om te gaan broeden op schelpenbankjes, schelpeneilandjes en broedvlotten omgeven door water. Met dit project gaan wij  15 schelpenbanken en/of vlotjes aanleggen in bestaande plas-drassen van onze leden. De aanleg van deze eilandjes/vlotjes wordt met behulp van vrijwilligers uitgevoerd.

Vorige week zijn de materialen uitgeleverd door @Spaansen BV, (die ons de transportkosten gesponsord heeft), bij de 15 locaties. En inmiddels zijn de eerste eilanden al gemaakt door vrijwilligers en/of hulpboeren.

Zie hier het resultaat. Als dat geen gespreid bedje is voor de visdief!

 

#meerbiodiversiteitindeplas-dras #visdief #landschapnoordholland #betrekkenbijgroenfonds2020 #Spaansenbv

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker belonen. Eén van de ideeën is om dat te doen via ecoregelingen en een puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf ruimte maken voor houtopstanden of ecologische slootranden bijvoorbeeld, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.

We hebben in Nederland grote uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en natuur. Het nieuwe GLB verandert mee en richt zich op die uitdagingen. Het puntensysteem is een voorbeeld van een prestatiegerichte betaling, die eraan bijdraagt dat we de gestelde doelen gaan halen.

Hoe kan dat precies gaan werken?
Hoe bepalen we wat wel en wat geen punten oplevert?
En hoe implementeer je dit zo eenvoudig mogelijk op je bedrijf?
Hoe regel je de controle in?
Is het een goed idee?

Dat bespreken we in een webinar op 22 september om 15.30 uur. Dit webinar wordt georganiseerd door de programmaorganisatie van Rijk en provincies die werkt aan het Nationaal Strategisch Plan. Je kan het webinar volgen door je hieronder aan te melden. Je kan in het webinar heel eenvoudig vragen stellen of opmerkingen maken en daar zullen de gasten uitgebreid de tijd voor nemen.

Wie zijn de gasten?

Aard Mulders is beleidsadviseur bij het Ministerie van LNV en lid van de programmaorganisatie die het Nationaal Strategisch Plan opstelt.
Ben Haarman is portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland
Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur, de organisatie onder wiens paraplu een groot deel van de GLB pilots wordt uitgevoerd.
Het gesprek wordt geleid door Jessica van Spengen.

Voor wie is dit interessant?

  • Voor boeren die zich graag tijdig voorbereiden op het nieuwe GLB
  • Voor boeren op zoek naar kansen om hun bedrijf te verduurzamen
  • Sectorvertegenwoordigers en andere belanghebbenden die een mening willen vormen
  • Organisaties die op zoek zijn naar manieren om ons voedselsysteem te verduurzamen en de landbouw te helpen in de transitie naar een meer klimaatvriendelijke kringlooplandbouw in een biodivers boerenlandschap.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij: Jantina Wiersma, j.wiersma@fryslan.frl

Je kunt je hier aanmelden voor het webinar: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en puntensysteem?

Bodemdaling: experimenteren is essentieel

Persbericht:

We weten al heel veel over de aanpak van bodemdaling, maar ook nog heel veel niet. Meer experimenteren is essentieel om de juiste keuzes te kunnen maken binnen een complex en urgent dossier. Dat concludeert het Innovatieprogramma Veen in de tussenrapportage ‘Een gewaagd initiatief’. Het IPV onderstreept daarmee de belangrijkste bevindingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) eerder deze maand in een rapport. Terecht vraagt de Raad aandacht voor het belang van een solide kennisbasis.

Bodemdaling is in onze veenweidegebieden al decennialang aan de gang. Om het land voor koeien en tractoren begaanbaar te houden, zetten de waterschappen het waterpeil laag. Het veen komt in contact met zuurstof, verbrandt en klinkt in. Bodemdaling heeft gevolgen voor de ecologie en waterkwaliteit (door bijvoorbeeld verzilting) en leidt ook economisch tot veel schade. Bovendien komt bij veenverbranding veel CO2 vrij. Genoeg reden om van bodemdaling werk te maken. In het Klimaatakkoord is inmiddels ook een harde doelstelling geformuleerd: in 2030 moeten veenweidegebieden 1 megaton minder CO2 uitstoten.

Het Innovatieprogramma Veen (IPV) is een vijfjarig innovatieprogramma (2017-2021) waarin agrarisch collectief Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland onderzoek doen naar reductie van bodemdaling. Het doel is om bodemdaling met 90% te verminderen, met behoud van een perspectief voor de landbouw. De experimenten richten zich op twee sporen: veehouderij in combinatie met vernatting door drukdrains en natte teelten.

Complexiteit versus urgentie

Deze zomer maakt het IPV voor het eerst de balans op in de tussenrapportage ‘Een gewaagd initiatief’. De belangrijkste conclusie: doe niet te snel aannames, daarvoor is de complexiteit van het veenweidesysteem te groot. Zo leidt vernatting niet automatisch tot minder bodemdaling en broeikasgasuitstoot. Meer onderzoek is absoluut noodzakelijk, vindt het IPV. Dat staat op gespannen voet met de urgentie om snel te handelen. Pilots zijn daarom essentieel: gewoon doen en uitvinden wat op welke plek werkt en wat niet – ook als een methode zich nog niet honderd procent heeft bewezen. Dat nu drukdrains worden aangelegd in het programma Vitaal Platteland Laag-Holland is een uitstekend voorbeeld: uitrollen levert de meeste kennis op.

Anders omgaan met kennis

Het IPV kan zich daarom helemaal vinden in de bevindingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’. Hoewel er al veel gebeurt blijft een grote omslag achterwege en worden pilots niet opgeschaald, aldus de Raad. In plaats van meer, kortdurende kennisprogramma’s pleit de Rli voor een structurele, goed ontsloten kennisbasis: “Om ingrijpende beslissingen over de beste aanpak niet te hoeven nemen, vlucht men in het uitzetten van nog meer onderzoek. Het is zaak dat de omgang met kennis verandert en dat vergaarde kennis vaker wordt toegepast en benut.” Het Innovatieprogramma Veen kan dat alleen maar onderschrijven en gaat hierover graag met beleidsmakers in gesprek.

Dit persbericht is vandaag verzonden naar onze perscontacten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walter Menkveld (06 25341881) of Roel van Gerwen (06 33346976)

Verdere informatie: www.innovatieprogrammaveen.nl

Vlinders in het boerenland, zomer update

Over Beren en Pijlstaarten

Vanaf 1 april startte het nieuwe vlinderseizoen en tellen 7 boeren WLD de nacht en/of dag vlinders op hun bedrijf. Zij doen allen mee aan het project; Boeren insecten meetnet agrarisch gebied (BIMAG).

Inmiddels zijn de deelnemers heel gedreven met het monitoren van de nachtvlinders. Het leuke van het jaarrond meten is dat je steeds weer nieuwe soorten aantreft. Dit komt omdat elke soort zijn eigen cyclus heeft en vaak ook eisen aan de aanwezigheid van specifieke (waard) planten stelt. In totaal zijn er in de maanden juli en augustus 47 verschillende soorten nachtvlinders gevangen.

Natuurlijk zijn er heel veel mooie, bruine nachtvlinders maar het is pas echt kicken als je een bijzonder gekleurde nachtvlinder treft. Bijvoorbeeld de pauwoogpijlstaart. Toen ik deze op 14 juni in mijn emmer, in de boomgaard, aantrof maakte mijn hart een sprongetje. Deze soort overwintert als pop in de grond onder de waardplant (Wilg, populier en appelboom) Als de pauwoogvlinder wordt verstoord toont hij zijn prachtige oogvlekken. Die oogvlekken schrikken insectenetende vogels af, slim hé!

De maanden juni, juli en augustus goede maanden om nachtvlinders te vinden. Jarno van Elten, deelnemer aan het BIMAG-project, trof tijdens 1 meting 166 vlinders in één emmer aan. Als je dan bedenkt dat je van elke vlinder een foto moet maken dan begrijp je dat dat niet echt te doen is.

De Gewone grasuil, staat op de rode lijst als gevoelig, is tot nog toe de meest gevangen nachtvlinder binnen het BIMAG-project. Niet zo gek als je weet dat zijn waardplanten grassoorten als kweek en granen zijn. Af en toe een plukje gras laten staan loont dus zeker!

Enkele mooie soorten nachtvlinders die in de zomermaanden gevangen zijn:

  • Kleine Beer, deze nachtvlinder is ook overdag actief. Hij overwintert als volwassenrups op kruidachtige en houtige planten als weegbree, kruiskruid en heide.
  • Grote Beer, Zowel de rups als de vlinder zijn prachtig. Als waardplant gebruikt hij o.a. (water)zuring en brandnetel. Klik hier voor meer informatie https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-beer
  • Populierenpijlstaart, heeft als waardplant, zoals de naam al zegt, populier maar ook wilg.
  • Moeraswalstrospanner, staat op de rode lijst als kwetsbaar. Heeft een voorkeur voor een vochtige omgeving wat ook te zien is aan zijn waardplanten, walstro en waterdrieblad.

Tip: Wil je nog iets extra’s doen voor de vlinders en bijen? September is een goede maand om kruiden- en bloemenmengsels te zaaien voor bijv kruidenrijk grasland, randen en overhoekjes. Meer info zie ook https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/wat-hebben-vlinders-nodig/

BIMAG is een samenwerking tussen de Vlinderstichting, LTO Noord en BoerenNatuur.

Foto 1: grote beer, Tanja Verbij, foto 2: meting door Jarno van Elten, foto 3: pauwoogpijlstaart, Attje Meekma

 

Jaarverslag 2019

Samen met onze leden agrarisch natuurbeheer in de praktijk tot een succes brengen, dat is voor ons een belangrijke taak. Maar ook de ontwikkeling van een nieuw GLB, het Innovatie Programma Veen, biodiversiteitsontwikkeling en boerderijeducatie. Dit is een greep uit de projecten in 2019 waar we de balans zoeken tussen een duurzaam perspectief voor onze leden en waardevolle plattelandsnatuur.

Hier komt u direct bij het Jaarverslag 2019 van Water, Land & Dijken.

Ook onder het kopje Wat doen we hoofdstuk ‘Beleid en resultaten’ https://waterlandendijken.nl/wat-doen-we/

 

Gedeputeerde Ilse Zaal onthult bord ‘kleurrijke linten’

Vrijdagmiddag heeft Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw van Provincie Noord-Holland samen met Frank de Wit, voorzitter van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Water, Land & Dijken een bordje onthuld bij een aangelegde natuurvriendelijke oever langs een sloot bij Zunderdorp, net ten noorden van Amsterdam. Water, Land & Dijken heeft de afgelopen twee jaar 25 km. Aan natuurvriendelijke oevers aan kunnen leggen in het veenweidegebied, dankzij POP3 financiering en samenwerking tussen Europese Unie, Provincie Noord-Holland en agrariërs. Door de aanleg van deze oevers wordt de afkalving van de slootkant gestopt, ontstaat er een drassige zone met waterplanten wat een kleurrijk lint langs de sloot vormt. Dit draagt weer bij aan de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit.

 

Foto’s Loek Londo fotografie

Visdiefeilandjes maken

Hulp gezocht voor het creëren van visdiefeilandjes

Lijkt het je leuk om mee te helpen bij het maken van een schelpeneilandje waar de visdief kan broeden? Water, Land & Dijken heeft van de Provincie subsidie gekregen voor de aanleg van 15 nieuwe broedlocaties voor de visdief. Deze zullen gemaakt worden in bestaande plas-drassen binnen ons werkgebied.

Lees meer hierover op de vrijwilligers pagina: Aan de slag

Frank de Wit, een reactie op actualiteiten

De waarde van ondernemerschap

Als kleine jongen bij mijn ouders op de boerderij wilde ik altijd boer worden. Ondanks allerlei andere activiteiten tussendoor is me dat, verbazingwekkend genoeg, gelukt.

Toch lijkt het dat de wereld nu in brand staat. Corona, protesten, klimaatsverandering, polarisatie van de maatschappij. Menigeen van ons zal zich de afgelopen tijd afgevraagd hebben, waarom ben ik nog boer? Voor mij heeft, naast de liefde voor koeien en bewondering voor alles in de natuur, het ondernemerschap een grote waarde.

Waar een werknemer waarde hecht aan zekerheid, duidelijkheid en vrije tijd, is een ondernemer altijd op zoek naar keuzevrijheid, perspectief en een verdienmodel.

In het afgelopen half jaar ben ik erachter gekomen dat daar weleens de spanning ontstaat tussen de politiek en de boeren.

De protesten gaan niet over een mol depositie of een paar gram ruw eiwit in het voer. Wij voelen ons belemmerd in onze keuzevrijheid, missen het perspectief en zien ons verdienmodel nog verder smelten. Terwijl de politici proberen ons zekerheid, duidelijkheid en minder werk te geven.  Resultaat is onbegrip en irritatie.

Als agrarisch natuurverenging stellen we dat agrarisch ondernemerschap juist als basis voor ons beleid. Als leden doen we al jarenlang aan agrarisch natuurbeheer.  Op vrijwillige basis, met vrijwilligers en met keuze uit verschillende pakketten, een perspectief voor 6 jaar en een vergoeding waar je wat voor kan doen. Allemaal ingrediënten, die een ondernemer van waarde vind.  En het is succesvol. Aan 5800 hectare voegen wij een maatschappelijke waarde toe, namelijk natuur.  Ondanks dat in de media soms uitvergroot wordt dat het slecht gaat met de natuur, de weidevogel en het de maatschappij veel geld kost, ben ik trots op wat we doen. De gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen wordt toch ook niet afgeschaft omdat blijkt dat 51 % van de jongeren obesitas heeft?

Teruggang moet juist een stimulans zijn om nog meer inspanning en creativiteit in te zetten, om te bereiken wat we willen. En daar zijn we als Water Land en Dijken druk mee.

Ondanks dat ambtenaren en politici graag voor ons de keuze willen maken, hun perspectief vaak maar vier jaar is (een coalitieperiode) en ze werken met een begroting, brengen wij de waarde van onze inzet en ondernemerschap in bij de gesprekken. Je niet afzetten en reageren op negatieve berichtgeving, maar je eigen verhaal blijven vertellen en onderbouwen.

Voor de biodiversiteit willen we, door iedereen een passende keuze te geven, een perspectief op maatschappelijke waardering en een stevig verdienmodel.

Voor het gebied in Waterland werken we aan een visie die perspectief moet geven en bestaansrecht voor de ondernemers, in samenspraak met de andere belangen in het gebied.

Voor de NNN pilot, voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland in Noord Holland, leek er een koffer met keuze, perspectief en een verdienmodel, maar daar zitten nu vervelende kinken in de kabel. Hier zal nog veel moeten gebeuren om onze waarde als ondernemers goed gerealiseerd te krijgen.

Voor stikstof is het u wel duidelijk dat hier het stuk keuzevrijheid, perspectief en verdienmodel ver te zoeken is. Logisch dat dit op veel verzet leidt. Ik maak me wel oprecht zorgen waar dit toe gaat leiden. Voor de natuurwaarden is het resultaat, zoals het er nu voor staat, dat het kind (de boer) met het badwater wordt weggegooid. Hier is een taak voor ons als vereniging om de waarde van het ondernemerschap, op natuurwaarde, van onze leden, juist in die gebieden, te behouden en hun perspectief te bieden met een goed verdienmodel.

Al met al is onze vereniging druk en enthousiast bezig om via uw ondernemerschap plattelandsnatuur te ontwikkelen die voor u en de maatschappij van waarde is.

Tot slot wens ik u gezondheid en geniet elke morgen van wat de natuur ons brengt.

Frank de Wit

Vroege vogel voor nachtvlinders gezocht

Monitoring van nachtvlinders in Holysloot gezocht

Voor een biologische (zorg)boerderij in Holysloot zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die wil helpen met de monitoring van de nachtvlinders. Dit is onderdeel van het Bimag project dat we samen met de Vlinderstichting uitvoeren. Zie ook https://waterlandendijken.nl/boeren-tellen-vlinders-2/

Lees meer…..

Vitale weidevogels rapport klaar

Met het project ‘Vitale weidevogelstand’, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis Biodiversity Center en Water, Land & Dijken, is een nieuwe plakvalmethode ontwikkeld. De plakvalmethode is laagdrempelig: veel mensen kunnen helpen bij het uitzetten en ophalen van de vallen. Het vereist weinig kosten voor de aanschaf van materialen en de automatische analyse van de foto’s is openbaar beschikbaar. Het programma maakt geen onderscheid in soorten, maar wel in grootte, dus biomassa, van insecten. Lees op onze website onder projecten het gehele rapport.