Meer ha kruidenrijk grasland in de Beemster dankzij de Rabobank

Sinds enkele jaren verdiept een studiegroep van veehouders uit de Beemster zich in regeneratieve landbouw. Met kennisbijeenkomsten en excursies worden diverse thema’s behandeld zoals optimaal bodembeheer en kruidenrijk grasland. Met de opgedane kennis onderzoeken de veehouders hoe ze dit in kunnen passen binnen hun bedrijfsvoering.

Van Rabobank Waterland e.o. heeft de studiegroep een donatie mogen ontvangen ter ondersteuning van hun activiteiten. Gekozen is om met dit bedrag concreet aan de slag te gaan en kruidenrijke grasmengsels aan te schaffen. De eerste percelen met kruidenrijke mengsels zijn inmiddels al ingezaaid. De komende periode zullen er nog meer ha kruidenrijk grasland in de Beemsterpolder komen.

Zie hier het resultaat:

WLD richt natuurcollectief op

WLD begeleidt al jaren boeren bij de omvorming van hun gronden van landbouw naar natuur. Wij schrijven hiervoor de inrichtingsplannen en helpen boeren bij het traject.

We zetten nu een volgende stap en richten momenteel een natuurcollectief op voor agrarische ondernemers die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur en hiervoor een beheervergoeding (willen) ontvangen.

Door de oprichting van een natuurcollectief hebben mensen die hun grond hebben omgezet van landbouw naar natuur nu de gelegenheid zich bij ons aan te sluiten voor het ontvangen van de beheervergoeding. Dit houdt in dat u overstapt van uw huidige natuurcollectief naar ons Natuurcollectief.

Hierover organiseren wij een informatiebijeenkomst, voor iedereen die al aan particulier natuurbeheer doet. Deze vindt plaats op woensdag 4 oktober as. om 20.00 uur, locatie Boerderij Wennekers, Hobrede 16 te Hobrede. Lees hier verder voor meer informatie.

Veldbijeenkomst bloemenlinten in de Beemster

Hoe groeien bloemenranden en welke insecten hebben er profijt van? En hoe kun je een bloemenrand het beste beheren?  Afgelopen maandag, 11 september, was er een veldbijeenkomst op het akkerbouwbedrijf van de familie Francis voor de deelnemers aan bloemenranden.  Jan Rijnders, IVN afdeling Waterland, vertelde de aanwezigen van alles over insecten en hoe je een geschikte leefomgeving kunt creëren.

Beemster in Bloei

Sinds vorig jaar is Water, Land & Dijken één van de partijen van het initiatief Beemster in Bloei. Andere partijen zijn de gemeente Purmerend, CONO Kaasmakers en de Beemsterling. Alle agrarische ondernemers in de Beemster krijgen de kans om in het voorjaar een bloemenrand in te zaaien om zo de biodiversiteit te vergroten. Nieuw dit jaar is dat ook particulieren in het buitengebied mee konden doen. Met elkaar is er dit jaar ruim 23.000 m2 aan bloemenranden ingezaaid (vorig jaar was dat nog 8.660 m2). Dit oppervlak is ingezaaid bij 15 particulieren in het buitengebied en 20 agrarische bedrijven.

Maar niet alleen in de Beemster worden bloemenlinten gezaaid. Via de CONO hebben alle aangesloten veehouders de mogelijkheid om een bloemenlint in te zaaien.  En via het agrarisch natuurbeheer kunnen akkerbouwers akkerranden inzaaien.

Goed voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en een prachtig gezicht

Bloemenranden dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit; ze helpen om de waterkwaliteit te verbeteren, trekken natuurlijk plaagbestrijders zoals lieveheersbeestjes aan, trekken gewasbestuivers zoals bijen aan, zorgen voor voedsel- en schuilmogelijkheid van insecten en vogels en geven kleur aan het landschap.

Diverse bloemenmengels ingezaaid

Vorige winter ontving het initiatief ‘Beemster in bloei’ uit het coöperatiefonds van de Rabobank een cheque van € 750,-. Deze bijdrage is onder andere  ingezet voor het aanleggen van een proefveldje. Op dit veldje bij akkerbouwbedrijf Francis zijn door loonbedrijf Wouters meerdere stroken ingezaaid met diverse bloemenmengsels. Deze zomer is gevolgd hoe de stroken zich ontwikkelen en of er bloemenmengsels zijn die meer verschillende soorten insecten aantrekken. Zo leren we steeds meer over de verschillende bloemenmengsels die beschikbaar zijn.

Foto: Ingrid de Boer

Wandelen over boerenland

Met dit mooie weer promoten we graag de boerenlandpaden, wandelpaden dwars door het boerenland, die weer aansluiten op de wandelroutes van het wandelroutenetwerk Noord-Holland.

Zoals de Noordmeerroute (6,6 km) en de Laarzenpadroute (10,5 km), beiden vanuit Broek in Waterland,  mooie landelijke routes, deels door boerenland (op het kaartje de zwarte stukken). De routes zijn prima aan elkaar te koppelen als u in bent voor een wat langere wandeling:

Er zijn een 10-tal boerenlandpaden in ons werkgebied. Wij sluiten hiervoor beheerovereenkomsten met onze leden en helpen mee aan de ontwikkeling van mogelijke nieuwe boerenlandpaden.

Deze boerenlandpaden maken deel uit van het Wandelnetwerk Noord-Holland. Je loopt dan bijvoorbeeld over grasdijken of dwars door de weilanden, waar soms vee in staat. Bij hekken zijn overstapjes of klaphekken geplaatst en via eenvoudige bruggetjes of een trekpontje steek je de sloten over.

U kunt zelf uw route bepalen met behulp van het Wandelnetwerk Noord-Holland, aan de hand van een routeplanner op de website www.wandelnetwerknoordholland.nl of via een app van Wandelnetwerk Noord-Holland op uw smartphone. Als u ‘onverharde paden’ selecteert krijgt u o.a. de boerenlandpaden te zien.

Veel wandelplezier!

Bodemverbetering voor weidevogels

Weidevogels leven het liefst op bodems die vol met bodemleven zitten, zoals wormen. Ze houden van een open landschap, zonder hoge grassen zoals de pitrusplant, die goed groeit op een natte zuurstofloze bodem. Het uitstrooien van zeeschelpengruis helpt om de grond te verrijken met belangrijke mineralen en kalk. Daardoor zakt het water beter weg en wordt de grond luchtiger, zodat er meer wormen komen en ‘probleemkruiden’ zoals de pitrusplant wegblijven.

Natuurboer Dick Hos heeft via dit project advies gekregen van bodemexpert Joost van der Kroon. Er is een analyse gemaakt van zijn land en een plan van aanpak om de bodem te verbeteren. Door gebrek aan belangrijke mineralen kan de bodem erg compact worden. Op dichte grond komt de ongewenste pitrusplant veel voor. Met behulp van zeeschelpengruis wordt het land verrijkt met belangrijke mineralen, zoals kalk. Dit zorgt ervoor dat de bodem luchtiger wordt, dat de pitrusplant wegblijft en er juist meer wormpjes gaan leven in de grond. En daar houden de weidevogels van.

Bekijk de video waarin Joost en Dick uitleggen hoe zij te werk gaan.

Klik op de afbeelding voor de video

De provincie Noord-Holland draagt bij aan onderzoek naar de verbetering van de bodem, zodat weidevogels daarvan profiteren. Zij subsidieert het project ‘bodemherstel natuurgronden’ dat in samenwerking met vier natuurboeren is opgestart.

Bloemenfeest op zangvogel akker

Voor de kleine zangvogels (veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart) loopt er een project waarbij bloemenmengsels zijn ingezaaid. Op deze manier hopen we het voedselaanbod vergroten naast hun geliefde broedgebieden. Door de droogte rond het zaaien en de vele regenval daarna zijn de bloemenstroken niet zo hoog geworden als vorig jaar. Toch staan ze prachtig in bloei. Om nu langs de bloemenranden te lopen is echt een feestje! Foto’s van 18 augustus jl. zijn van Josanne Rutte, onze veldcoördinator. Dit project wordt gefinancierd door Stichting Edwin Bouw Fonds.

 

 

2e deel oeverbescherming tegengaan van afkalving en veel biodiversiteit

Dankzij een subsidie vanuit de POP 3 regeling (Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling) hebben wij het tweede deel uit kunnen voeren van het project Natuurvriendelijke oeverbescherming in het boerenland. Het betreft nog 7,5 km aanleg natuurvriendelijke oevers in ons werkgebied! Daar zijn we trots op. De oevers zorgen ervoor dat de afkalving van de oevers in het veenweidegebied stopt en door de inplant met riet en liesgras ontstaan er oevers met veel biodiversiteit.

 

 

Automatische grondwaterstandmeters in Landelijk Noord

In het kader van het project Vitaal Platteland Landelijk Noord heeft Water, Land & Dijken Ellitrack-meters geplaatst bij de 6 deelnemers aan het project in Landelijk Noord. Sinds eind juni wordt de grondwaterstand d.m.v. een druksensor ieder uur automatisch gemeten op een perceel van iedere boer. Drie van hen hebben al maatregelen genomen; een deelnemer heeft greppelinfiltratie ingericht, twee andere deelnemers hebben vorig jaar een waterinfiltratiesysteem aangelegd. Het is mooi te zien welk effect deze inrichting heeft op de grondwaterstand en wat er gebeurt als je niets doet, zie hiervoor de lichtblauwe lijn, waterstand gecorrigeerd.  Zie bijlage voor de grafieken.

En, waren de scholekster broedplatforms een succes?

In het teken van het Jaar van de Scholekster zijn er dit voorjaar maar liefst 145 broedplatforms in ons werkgebied geplaatst.

Dit dankzij enorme bereidwilligheid van onze boeren leden om ze te plaatsen, vaak samen met hun kinderen, door vrijwilligers of samen met zorg cliënten. Maar waren die broedplateaus nou een succes, gingen de scholekster daar nou inderdaad op zitten broeden? En wat is het resultaat daarvan? Zijn de nesten uitgekomen? Zijn de pullen vlieg vlug geworden?

Daar zijn wij ook heel nieuwsgierig naar. De gegevens worden de komende tijd verzameld om dit zoveel mogelijk inzichtelijk te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar de plek waar het platform heeft gestaan, in de sloot, naast de sloot, in een plasdras e.d. En welk materiaal (schelpen, grint, mijnsteen) waar is gebruikt, of dat misschien van invloed is geweest op het broedsucces.
In het najaar komen we met informatie over de resultaten bij u terug.

Biodiversiteit verbeteren op het boerenerf werkt

Wat is er al aan biodiversiteit op het boerenerf en met welke maatregelen kan je dit verbeteren? In de afgelopen drie jaar is er, dankzij financiering van de gemeente Alkmaar en stichting Landzijde, op meer dan 50 boerenerven in ons werkgebied door WLD een erfscan uitgevoerd. Er zijn daarna producten zoals (fruit)bomen, struiken, vaste planten en nestkasten geleverd om de erven nog biodiverser te maken.

Afgelopen week was er een excursie voor de deelnemers van het project Biodiversiteit op het boerenerf. Bij deze excursie sloot ook wethouder Schouten van de  gemeente Alkmaar aan.

Kevin Raatjes en Klaas-Jan Koedijk van landschap Noord-Holland vertelden enthousiast over de erfbewoners en hun leefomgeving. Het verhaal werd opgehangen aan het charmante steenuiltje. Als de leefomgeving voor dit uiltje op orde is, is het ook voor veel andere erfbewoners geschikt.

Vervolgens zijn we bij de familie Konijn in de Starnmeer een rondje over het erf gegaan. Zij hebben verteld en laten wat ze na de erfscan gedaan hebben op het erf en wat er is  aangeplant n.a.v. het erfscan advies.

Wilt u ook de biodiversiteit op uw erf of in uw tuin verbeteren? Kijk dan in deze erfsoortengids voor praktische tips en weetjes over wat u voor welke doelsoorten kunt doen.

Meer informatie over het project Biodiversiteit op het boerenerf gemeente Alkmaar