Vrijwilligers gezocht voor foto’s Herkenning Kruidenrijk grasland app

Voor het PPS (Publiek-Private Samenwerking) project Herkenning Kruidenrijk Grasland is BoerenNatuur op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van graslandpercelen uit verschillende delen van het land. BoerenNatuur hoopt dat vrijwilligers/deelnemers ANLb die dit seizoen in het veld actief zijn hier een bijdrage aan kunnen leveren door van een aantal graslandpercelen foto’s te maken via een app.

Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als onderdeel van een natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan kruidenrijk grasland veel voordelen bieden voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en veerkracht tegen weersextremen (klimaatverandering), maar ook voor voederkwaliteit, diergezondheid en mestbenutting. Daarnaast speelt extensief kruidenrijk grasland een belangrijke rol in het weidevogelbeheer.

Graag nodigt BoerenNatuur vogelwerkgroepen/vrijwilligers uit om dit veldseizoen bij te dragen aan de ontwikkeling van dit systeem door in verschillende graslandpercelen een aantal foto’s te nemen via de hiervoor ontwikkelde app. Deze foto’s worden vervolgens gebruikt om het te ontwikkelen systeem te ‘trainen’ beter kruidenrijk grasland te herkennen.

Met foto’s van 1-5 graslandpercelen is dit project al erg geholpen, meer mag natuurlijk altijd! En goed om te weten, het hoeven niet per se kruidenrijke graslandpercelen te zijn!
▪ Voor een uitgebreide instructie hoe je foto’s maakt in met de app: Help mee om de herkenning van kruidenrijk grasland te verbeteren: maak foto’s! | BoerenNatuur
▪ Voor meer informatie over het project, zie: Homepage – Herkenning Kruidenrijk Grasland (herkenning-kruidenrijk-grasland.nl)
▪ Voor vragen, neem contact op met David Kingma (dkingma@boerennatuur.nl of 0657725185)

BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven, is betrokken bij het project Herkenning Kruidenrijk Grasland. In deze publiek-private samenwerking wordt door de partners gewerkt aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem waarmee de kruidenrijkdom van percelen kan worden bepaald op basis van satellietbeelden en foto’s vanuit het veld.

Lees hier of print het informatiedocument

 

Deelnemers gezocht voor Bloeiende Boerensloot

Het project Bloeiende Boerensloot wordt in 2023 voortgezet. Daarvoor zijn we op zoek naar deelnemers die in de zomermaanden de vegetatie in en rond de sloot in beeld willen brengen.
Wilt u dit jaar mee doen? Meer informatie over het project en de voorwaarden vindt u verder op onze website. of hier in de te downloaden flyer.
Reageren kan tot 26 mei door een mail te sturen naar Grada Kwantes. Leuk als u mee doet!

 

Loket Veenweideboeren Noord-Holland geopend

Vanaf vandaag kunnen boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Kosteloos persoonlijk advies en begeleiding

Elke ondernemer en elk bedrijf is anders, een persoonlijke aanpak is dus van belang. Tijdens een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel kijkt het loket samen met de ondernemer naar de wensen, mogelijkheden en situatie op het bedrijf. Een bodemcoach komt vervolgens langs om profielkuilen te graven en de opbouw en structuur van de bodem inzichtelijk te krijgen, om goed te kunnen oordelen of de klimaatmaatregel daar zinvol is.

Klimaatmaatregelen

Er zijn verschillende klimaatmaatregelen mogelijk. Sommige maatregelen hebben nauwelijks gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klei in veen, waarbij klei op het perceel wordt uitgereden. Andere maatregelen vragen een heel ander bedrijfsmodel, zoals de omschakeling naar een natte teelt. Het loket heeft de laatste wetenschappelijke inzichten paraat en kan goed adviseren over de kansen, kosten en gevolgen.

De subsidie voor het nemen van maatregelen bedraagt 85%, er geldt een eigen bijdrage voor de ondernemer van 15% voor de inrichtingskosten.

Het loket is bereikbaar via loketveenweideboeren.nl

Interesse?

Op de website van het loket kunt u uw contactgegevens achterlaten waarna contact met u wordt opgenomen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook contact met het loket opnemen via info@waterlandendijken.nl,  0299-437463.

Waarom klimaatmaatregelen?

Het waterpeil in veenweidegebieden wordt kunstmatig laag gehouden om er te kunnen wonen, werken en koeien te kunnen weiden. Wanneer veengrond in contact komt met zuurstof, verbrandt het. Daardoor klinkt de grond in: de bodem daalt. Dat leidt op steeds meer plekken tot problemen. Bovendien stoten drooggelegde veengebieden veel CO2 uit. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug te dringen met zo’n 0,14 Mton.

Het loket is een initiatief van vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland.

Diopsis camera geplaatst voor insecten monitoring

Woensdag 19 april heeft Water, Land & Dijken twee diopsis insectencamera’s in het veld geplaatst. Deze camera’s fotograferen alle langskomende insecten. 1 Camera is geplaatst op kruidenrijk grasland en de andere op een regulier gebruikt grasland. Met deze camera’s hopen wij meer inzicht te krijgen in de voedselbeschikbaarheid voor zangvogels en weidevogels. Het installeren van de camera’s was een aardige klus:

Filmpje installeren diopsis insectencamera

Hoe werkt het?

De insecten camera bestaat uit digitale fotocamera, computer, batterij en scherm waar vliegende insecten op gaan zitten omdat ze aangetrokken worden door de kleur en het licht ‘s nachts op het scherm. De insecten camera kan volledig automatisch insecten te tellen en herkennen.  Foto’s worden via een dataverbinding doorgebeld naar een centrale server. Daar worden de foto’s geanalyseerd. Beeldherkenning, de techniek achter de automatische camera’s, is getraind met honderdduizenden foto’s van insecten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door stichting Edwin Bouw Fonds.

Kievit en tureluur nest pal naast elkaar

Onze WLD huisfotograaf Loek Londo is tevens vrijwilliger weidevogelbescherming. Vrijdagochtend jl. was veld coördinator Willem Overweg met Loek op pad. Hoe dat was leest u hieronder in het vrolijke verslag van Willem:

Vrijdagochtend was ik met onze huisfotograaf  Loek Londo in kader van weidevogel bescherming op pad. Uiteraard had Loek zijn fotoapparatuur bij zich. Loek had de week ervoor nesten van kieviten en scholekster gevonden op de percelen van Ron Prinsze in Warder waar Loek met echtgenote Liesbeth  vrijwilliger is. Ik zou Loek assisteren met het registreren van deze nesten middels Loeks telefoon in de Boerenlandvogel monitor. Ja,  ook Loek gaat met zijn tijd mee door de nesten mobiel in te voeren.

De door Loek gevonden en gemarkeerde nesten werden snel opgezocht waarna ze ter plekke met de juiste coördinaten in het systeem werden gezet. Met Loek is het altijd een leuk, informatief en gezellig samenzijn maar tijdens het teruglopen is het ook zaak om scherp en alert te blijven op de aanwezigheid van nog meer nesten. Zo met gepaste tussenruimte naast elkaar lopende vinden we gelijktijdig een nest van een kievit en tureluur die met een tussenruimte van ca. 1,5 mtr uit elkaar liggen. Ongeveer de lengte van een markeerstok. Je weet dat het voorkomt in de praktijk.  De tureluur zoekt de bescherming van de felle kievit tegen predatoren. Je leert en leest dat tureluur- en kievitnesten soms in elkaars nabijheid kunnen liggen maar met een goede stoklengte verschil tussen de nesten is het toch wel een bijzonder en uniek moment  als je dit persoonlijk meemaakt.  Voor Loek was het in ieder geval de 1e keer.

Uiteraard moet zo’n moment op de gevoelige plaat worden vastgelegd maar dit keer was niet Loek de fotograaf maar ik. Gelijktijdig was er een probleem. Ik ben a-technisch op gebied van fotografie en camera’s. Heb er echt nul komma nul verstand van maar gelukkig is Loek een geduldig mens in de uitleg hoe met zo’n mooie camera om te gaan.  Dan komt zijn achtergrond in het onderwijs weer naar boven drijven. De camera van Loek stelt zichzelf scherp dus dat maakte het zelfs voor iemand zoals ik nog mogelijk om wat mooie foto’s te nemen van een trotse Loek bij beide nesten en bij het invoeren in de BLVM van deze nesten.

Kortom, het was een prachtige ochtend waarbij we over en weer van elkaar geleerd hebben.

Willem Overweg, veldcoördinator Zeevang.

Jaarverslag 2022

Ieder jaar maken we een inhoudelijk jaarverslag, met daarin onze activiteiten in woord en beeld gebracht.

Bekijk hier de jaarverslag  2022 en van voorgaande jaren, veel leesplezier!

Natura 2000 beheerplannen ter inzage

De concepten van de Natura-2000 beheerplannen van de volgende gebieden liggen tot en met 27 april as. ter inzage:

 • Polder Westzaan;
 • Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder;
 • Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske.

Bezwaar maken op inhoud van de N2000 plannen

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de plannen, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Dit kan echter niet tegen de begrenzing en de Natura-2000 doelen. Deze zijn al eerder vastgesteld bij de definitieve aanwijzing van de gebieden door Economische Zaken.

In een Natura-2000 beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook wordt hierin aangegeven welke activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden.

Natura-2000 plannen Noord-Holland

De Natura-2000 beheerplannen van Noord-Holland zijn hier in te zien.

Water, Land & Dijken maakt geen voorbeeld zienswijze tegen de beheerplannen. Mocht u wel even willen overleggen over uw bezwaarschrift dan kunt u hiervoor contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl

Bepaling tegemoetkoming ganzenschade in NNN

De uitkering van ganzenschade en natuurgrond gaan niet altijd samen. Toch zijn er situaties waarin wel een tegemoetkoming in de ganzenschade uitbetaald wordt. De uitkering hiervan is afhankelijk van de eigendom- of pachtsituatie.

Percelen in eigendom komen wel in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Bij percelen in pacht is het afhankelijk van de pachtovereenkomst of u voor ganzenschade in aanmerking komt. In onderstaande gevallen is dit niet het geval:

 • Percelen binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) welke worden gepacht van een terreinbeherende organisatie of overheidsinstelling.
 • Pachtovereenkomsten binnen of buiten NNN waarin landbouwkundige beperkingen dan wel beperkingen voor faunabeheer zijn opgenomen (bijvoorbeeld, geen toestemming voor toetreding door jager).

Vervolgens bepaald de ligging van de schadepercelen het percentage tegemoetkoming op getaxeerde schade:

 • Voor ganzenschade op percelen in een Natura-2000 gebied is het percentage tegemoetkoming jaarrond 100%.
 • Voor ganzenschade binnen een ganzenfoerageergebied en een buffer van 500 meter is het percentage tegemoetkoming in de volgende rustperiode 100%:
  • Van 1 november tot 1 april (grauwe gans en kolgans)
  • Van 1 november tot 1 mei (brandgans)
  • Van 1 november tot 1 juni (rotgans)

Buiten de rustperiode is de tegemoetkoming voor ganzenschade in de ganzenfoerageergebieden en de buffer van 500 meter 80%.

 • Voor ganzenschade op percelen die buiten Natura-2000 gebied en ganzenfoerageergebieden met bufferzone liggen is de tegemoetkoming het hele jaar 80%.

Het Natuurnetwerk Nederland heeft geen aparte status in het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl

Scholekster broedplateaus worden geplaatst

Het Jaar van de Scholekster pakken we in ons werkgebied groots aan, met het plaatsen van 132 scholekster plateaus op 68 locaties in of bij boerensloten.

Vrijwilligers hebben de materialen voorbereidt zodat ter plekke eenvoudig de plateaus gemonteerd kunnen worden. Inmiddels hebben al meerdere WLD leden de materialen opgehaald en zijn meteen aan de slag gegaan met het plaatsen van de plateaus. Door weer en wind, wadend in het koude water of vanuit de boot. De komende twee weken brengen de veld coördinatoren de plateau materialen rond, streven is dat binnen drie weken de plateaus staan. Dat is nog mooi op tijd, voordat het broedseizoen van de scholekster begint.

 

 

Bodemcoach geeft praktische adviezen

In het blad Akkerwijzer staat een mooi drieluik interview over de ervaringen van drie bodemcoaches. Zij gaan via het Landbouwportaal kosteloos op bedrijfsbezoek voor kennis, onafhankelijk advies en praktische tips over de bodem. Ze vertellen over hun bezoeken aan akkerbouwbedrijven, het nut ervan en hoe belangrijk het is om regelmatig een schop in de grond te zetten en zelf naar de bodemkwaliteit te bekijken. Dat is ook precies wat een bodemcoach doet op bedrijfsbezoek, samen het veld in en een aantal profielkuilen analyseren. Om zicht te krijgen op de structuur, doorlaatbaarheid, beworteling, het waterbergend vermogen en het bodemleven. Adviezen worden ook op papier gezet zodat het nagelezen kan worden.

Ook interesse in een bezoek door een bodemcoach?

Er zijn bodemcoaches speciaal voor de veehouderij, bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroente. U kunt via www.landbouwportaalnoordholland.nl onder thema Bodem een onafhankelijke coach aanvragen. Heeft u nog geen account onder het portaal, kies dan eerst inloggen/registeren en maak een account aan. Via uw email ontvangt u een bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding heeft bevestigd kunt u  inloggen in het portaal. Ga naar Thema’s, kies voor ‘Duurzaam bodembeheer’ en ga naar ‘Aanmelden’. Vul uw bedrijfsgegevens in en meld u aan. De bodemcoach neemt binnen een week contact met u op om een afspraak te maken.

Is er al eens een bodemcoach op bezoek geweest en wilt u weer samen in de bodem kijken om te zien hoe de bodemconditie nu is? Vraag dan een nazorgbezoek aan via uw bodemcoach.

Vragen? Bel de helpdesk van het portaal op 088-8886630.