Sjaak wint Gouden Mispel

Gouden Mispel voor Sjaak

Gefeliciteerd

Onze voorzitter Sjaak Hoogendoorn heeft gistermiddag uit handen van Jaap Dirkmaat, directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Mispel ontvangen voor zijn onnavolgbare inzet om landbouw en natuur samen op te laten gaan. Sjaak was voorgedragen door de gemeente Waterland. Van harte gefeliciteerd Sjaak!!!!

Klimaatbeleid Nederland

Jaap Dirkmaat gooide met zijn presentatie, vooraf aan de uitreiking, eerst de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok en liet zien dat als Nederland, in z’n eentje klimaatneutraal zou gaan, het hele Nederlandse cultuurlandschap niet meer zou kunnen bestaan. Aan vijf organisaties/personen is een Gouden Mispel 2018 uitgereikt, waaronder nog een agrarisch ondernemer. Zo blijkt dat rendabel agrarsich ondernemen in samenhang met natuur de nieuwe koers is en wordt.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Gouden Mispel wordt uitgereikt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Zoektocht naar oplossingen

Sjaak heeft de Gouden Mispel gekregen vanwege zijn zoektocht naar oplossingen voor de dilemma’s in het veengebied van Laag-Holland, laverend tussen belangen en toch het hoofd biedend aan het schijnbaar onafwendbare wegzinken van dit prachtige landschap door niet tegen het water te vechten, maar met het water een uitweg te zoeken.

IPV op TV

Innovatieprogramma Veen op TV

Op zondag 9 december om 09.55 uur is het Innovatie Programma Veen (IPV) onderwerp in het programma van RTL 7, Ondernemend Nederland. Het IPV is een programma waarin Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen gaan. Binnen het programma experimenteren we met peilgestuurde drainage en gewassen geschikt voor natte teelt zoals lisdodde met de bedoeling om nieuwe soorten van bedrijfsvoering in de landbouw te testen. De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondersteunen het programma. Er is samenwerking met de gemeente Zaanstad, de Wageningen University en Research en B-Ware (water en wetlands onderzoekscentrum).

Meer uitzendingen: Maandag 10 december, ca 13:00, RTL Z
Dinsdag 11 december, ca 10:30, RTL Z
Zaterdag 15 december, ca 13:00, RTL 7

en zie http://www.innovatieprogrammaveen.nl/nieuws/

Protest en hoe nu verder

Richtinggevende uitspraken bodemdaling: protest en hoe nu verder?

Krachtig signaal vanuit de sector

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn dat op dinsdag 3 december, de richtinggevende uitspraken betreft bodemdaling, besproken werden in de Provinciale Staten. Veel boeren met meer dan 50 trekkers hebben een krachtig signaal afgegeven welke gevolgen het voorgenomen beleid voor hun bedrijven en voor het landschap heeft. Tijdens de vergadering is dit signaal kracht bijgezet door goede inspraakreacties vanuit boeren en agrarische organisaties waaronder Water, Land & Dijken (WLD).

”Praat niet over ons, maar met ons”

Water, Land & Dijken had eerder al een gezamenlijk brief met LTO Noord Holland verstuurd naar Gedeputeerde Staten en hierin onze onvrede geuit over de inhoud en over het proces van de notitie bodemdaling. De sector is namelijk niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorgenomen beleid. Tijdens de druk bezochte informatieavond in Hotel De Rijper Eilanden van 28 november j.l.
hebben we ons standpunt toegelicht in aanwezigheid van Gedeputeerde Loggen. Een mooie discussie volgde met als krachtige conclusie richting Loggen: ”Praat niet over ons, maar met ons.”

Provinciale Statencommissie

Tijdens de vergadering van de Provinciale Statencommissie werd duidelijk dat er grote waardering is voor het huidige landschap wat vooral door boeren wordt vormgegeven. Dit landschap mogen we niet zomaar opgeven ook al zal het in de toekomst gaan veranderen.
Volmondig werd er uitgesproken dat er vanaf nu met de agrarische organisaties gesproken moet worden over de aanpak van bodemdaling en CO2. Verder moet er nog veel onderzocht worden en zijn er pilots nodig. Dit werd door alle statenleden onderschreven.

Gedeputeerde Loggen

Gedeputeerde Loggen hield alle opties open in plaats van de eenzijdige focus op de natte teelten die in de notitie zat. Verder gaf hij aan dat hij graag maatwerk in de verschillende gebieden ziet. Met deze uitspraken haalde hij voorzichtig de angel uit het voorstel.

Geslaagde reactie

De sector heeft zich optimaal gepresenteerd de afgelopen week. Met een natuurlijke samenwerking tussen de collectieven en LTO Noord Holland. Daardoor een breedgedragen en duidelijk reactie op de inhoud en een indrukwekkend ‘slotstuk’ bij het provinciehuis met goede insprekers en een goed georganiseerde trekkeractie.

Veel media aandacht

Aan media aandacht geen gebrek die bijna voornamelijk positief gericht was op de landbouwsector. In één van de commentaren werden de veenweideboeren de ”Schatbewaarders van een iconisch landschap” genoemd. Een waarheid als een koe!

Hoe nu verder

De verwachting is dat de provincie ons binnenkort gaat uitnodigen om te praten. De komende weken zal het bestuur van WLD zich beraden hoe wij ons hierin verder zullen opstellen. Daarbij zullen we ook weer samenwerken met LTO en collectief Noord-Holland Zuid. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Bedankt voor jullie grote betrokkenheid en jullie bijdrage in welke vorm dan ook.

Sjaak Hoogendoorn
voorzitter Water, Land & Dijken

Krachtige inspraak door voorzitter Sjaak Hoogendoorn bij Statencommissie Provincie NH

Maandagmiddag 3 dec. was de Statencommissie vergadering waar de notitie aanpak bodemdaling veenweidegebied Noord-Holland is besproken. Sjaak Hoogendoorn van WLD heeft hier middels inspraak de teleurstelling kenbaar gemaakt over de notitie en vooral de noodzaak om met elkaar om de tafel te gaan.

Er is veel sympathie voor de insprekers, betrokkenen en de actie van de boeren. Het is jammer dat sommige politieke partijen nog steeds het idee van 100% terugdringen van veendaling blijven omarmen. Wel staat men ervoor open om het overleg aan te gaan met alle spelers, in het bijzonder met de boeren. Er is veel steun voor verder gedegen onderzoek naar natte teelten, en vooral ook steun voor het huidige landschap dat niet zomaar opgegeven mag worden. De gedeputeerde houdt alle opties open. Er was in elk geval de unanieme uitspraak om het probleem van bodemdaling en CO2 uitstoot te beperken. Water, Land & Dijken zal nu hiervoor ideeën uitwerken en aandragen.

 

Drukbezochte bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Woensdagavond 28 november jl. was de bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling, georganiseerd door LTO Noord en de agrarische collectieven Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid. Bijna driehonderd veenboeren waren aanwezig, en tevens gedeputeerde Cees Loggen en diverse Statenleden.
De avond begon met een inleiding van voorzitter LTO Noord Rona Uitentuis, gevolgd door een heldere uitleg van WLD voorzitter Sjaak Hoogendoorn over het Innovatie programma Veen. Dit is een meerjarig project waar onderzoek wordt gedaan naar natte teelten en natte veeteelt. Daarna was het woord aan gedeputeerde Cees Loggen en uitgebreid ruimte om vragen te stellen.

De provinciale notitie over de aanpak van de bodemdaling in het veenweidegebied is een valse start voor een constructief gemeenschappelijk vervolg. Dat werd duidelijk tijdens een drukbezochte ledenbijeenkomst van LTO Noord en de agrarische collectieven in De Rijp. ‘We staan hiermee bij de aftrap al met 2-0 achter.’

Volgens de landbouworganisaties neemt Gedeputeerde Staten in haar zogeheten ‘richtinggevende uitspraken’ een fout en ongefundeerd voorschot op toekomstig beleid om bodemdaling tegen te gaan. Vergaande vernatting van het gebied beschrijft de provincie daarin als optimale oplossing. De koe in de wei kan het beste worden vervangen door de teelt van natte gewassen als lisdodde en azolla.

‘En dat terwijl we nog druk bezig zijn met onderzoek naar de effecten van zulke ingrepen en nog onbekend is wat is potentie van zulke nieuwe gewassen,’ stelde Sjaak Hoogendoorn, die als voorzitter van Water, Land en Dijken nauw betrokken is bij het onderzoek.

Verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen probeerde vergeefs de angel te halen uit kwestie, door te stellen dat het zo’n vaart niet hoeft te lopen. ‘We staan pas aan het begin van een langdurig proces, waarbij we gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Daar hebben we de landbouw ook bij nodig.’

De vraag bleef staan waarom er dan vooraf al een ‘duidelijk gekleurde’ notitie is opgesteld. ‘Moet die niet op voorhand van tafel? Vanavond blijkt in elk geval dat er onder de boeren geen draagvlak voor is.’

Zover zei Loggen niet kunnen gaan. ‘De notitie is geagendeerd. Volgens het democratisch proces komt die maandag 3 december aan de orde. Dan kan de politiek daar vervolgens haar licht over laten schijnen.’

Hoogendoorn vond dat de provinciebestuurder zich er daarmee te gemakkelijk van af maakte. ‘In eerder contact is gesproken over een uitgestoken hand, om de landbouw in dit proces mee te nemen. Het voelt echt meer als een uitgestoken been, waarmee de sector onderuit wordt gehaald.’

De soms felle en emotionele reacties vanuit de zaal illustreerden dat dit gevoel echt leeft onder veenweideboeren. ‘Het is zoveelste voorbeeld van de landbouw die de dupe wordt en moet wijken voor de hogere doelen waarvoor de overheid zich gesteld voelt.’

Een lokale boerenbestuurder reageerde door te stellen dat de statenleden nu aan zet zijn. ‘Er zitten er hier verscheidene in de zaal, die maandag afstand kunnen nemen van deze notitie. Op basis van de stemming hier in de zaal, kan ik me goed voorstellen dat dit gebeurt,’ luidde zijn verkapte oproep.

Bron: Nieuwe Oogst, Bert Hartman

 Maandag 3 december zullen LTO Noord en Water, Land & Dijken inspreken tijdens de Provinciale Staten commissie vergadering. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bijlagen:
–  LTO Noord-visie Bodemdaling in West Nederland
Brief van LTO Noord, Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid aan Provinciale en Gedeputeerde Staten

 

 

Uitnodiging bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Woensdag 28 november a.s. 20.00 uur in Hotel De Rijper Eilanden, uitnodiging bijeenkomst Koers provincie N-H tegengaan bodemdaling

Aan:

  • leden LTO Noord in Groot Waterland, Land van Leeghwater, Gooi, Vecht en Amstelstreek, Noordzeekanaalgebied, Kennemerland en Koggenland
  • leden Collectieven Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid

Beste collega’s,

De provincie Noord-Holland wil op 3 december a.s. een koers uitzetten om de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. De door de provincie voorgestelde koers is vooral gericht op het stimuleren van natte teelten in het veenweidegebied. Het is voor ons niet voor te stellen dat wordt voorgesorteerd op een onbewezen teelt, met onbewezen omgevingseffecten en een onbewezen afzetmarkt .

Wij staan voor de economische belangen van onze leden in het veenweidegebied en voor het behoud van het karakteristieke landschap. Voor ons is van belang dat oplossingen om bodemdaling te stoppen ook haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Wij willen eerst de resultaten van het Innovatieprogramma Veen (IPV) afwachten voordat een keuze wordt gemaakt voor maatregelen om bodemdaling te stoppen.

Wij willen u informeren over de beoogde koers van de provincie die op 3 december a.s. in Provinciale Staten wordt besproken. Dan kunnen wij u ook bijpraten over onze inzet tot dusver op dit dossier (zie bijlagen) alsmede over het IPV. Maar zeker zo belangrijk is om uw mening over de beoogde koers van de provincie te horen.

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een ledenbijeenkomst op:

Datum:                 woensdag 28 november 2018
Tijd:                       20.00  uur
Locatie:                Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk
2a, 1483 MA, DE RIJP

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Hartelijke groeten,

Sjaak Hoogendoorn
Gijsbert Vink
Kees Stoop
Rona Uitentuis

Bijlagen:
–  LTO Noord-visie Bodemdaling in West Nederland
Brief van LTO Noord, Water, Land en Dijken en Noord-Holland Zuid aan Provinciale en Gedeputeerde Staten

 

 

Agrariër Dirk Osinga winnaar Gouden Grutto Pul trofee

Donderdagavond ontving Dirk Osinga van Zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl de ‘Gouden Grutto Pul’. De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming.

”Blij verrast en ontzettend leuk dat op deze manier de inzet van onze groep waadering krijgt” zegt Dirk. ”We hebben vanaf het moment dat we de plas dras inrichtte steeds ieder jaar het aantal weidevogels bij ons zien groeien”. De twee vrijwilligers Janny Snijder en Ineke Ketelaar beamen dat: ”Ja en daar genieten we enorm van, alles voor de weidevogels.”

De jury prees Dirk Osinga als een zeer bevlogen natuurman die op zijn bedrijf op veel manieren aan weidevogelbescherming doet. Zo zet hij een deel van zijn weilanden gedeeltelijk onder water. Een echt ‘voedselwalhalla voor de weidevogels’ zegt Osinga daarover. Hij maait pas laat in het seizoen zodat jonge vogels op kunnen groeien in het hoge gras, en zorgt voor kruidenrijk grasland. Dit biedt de vogels voedsel en veiligheid.  “Het aantal weidevogels op het bedrijf van Dirk Osinga neemt toe sinds 2015. Hij legde een raster aan om vossen weg te houden bij de meest weidevogelrijke percelen. Ook dat droeg flink bij aan het succes,” zegt jurylid Theo de Wit. Naast Osinga was dit jaar ook de familie Jan en Kees Mul uit de Graftermeer genomineerd voor hun uitstekende weidevogelbeheer.

 

Een bijzonder lang weidevogelseizoen

Vooruitlopend op de Slotavond van het weidevogelseizoen a.s. 8 november in De Rijper Eilanden alvast een terugblik.

Het weidevogelseizoen van 2018 is al even ten einde. Er kan al voorzichtig geconcludeerd worden dat het een goed jaar is geweest voor de weidevogels in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Zo’n 400 boeren hebben zich samen met 650 vrijwilligers op bijna 5.300 ha met hart en ziel ingezet voor de grutto en andere soorten.

Weersomstandigheden cruciaal voor weidevogels
De koude periode aan het begin van dit jaar leek een negatief effect te hebben op de weidevogels. De kieviten die al kuikens hadden moesten hard werken aan de overleving van hun kroost. Maar de goede weersomstandigheden daarna én de bereidheid van de boeren om een laagje water in greppels of op het land te zetten, zorgde voor voldoende voedsel voor de vogels. Tijdens het seizoen is ook nog 500 ha last minute beheer afgesloten: boeren stelden het maaien op het laatste moment uit om de weidevogels te kunnen laten schuilen in deze percelen.

Bepalen van het broedsucces
In een aantal polders hebben vrijwilligers van Water, land & Dijken de broedresultaten in kaart gebracht. Om een weidevogelpopulatie in stand te houden is een broedsucces van 50% noodzakelijk. In een deel van de getelde polders bleek het broedsucces (ver) boven de dit percentage te liggen. In enkele werd dit cijfers niet gehaald.

Grutto’s en tureluurs
Bij het bepalen van het broedsucces spelen veel factoren een rol. Veld coördinator Frans Parmentier van Water, Land & Dijken: ”In de Krommeniërwoudpolder en polder Krommeniedijk bleven de vogels langs hangen, andere gebieden waren snel leeg, zoals Westzanerveld. Hier verdwenen de grutto’s snel, waarschijnlijk door de komst van een vossengezin.”  Hij zag dat de tureluurs op veel plekken wel langer bleven rondhangen met hun kuikens. “De tureluur is een dankbare soort die het vrijwel altijd goed doet.”

Veel last van predatie

Ondanks de positieve indruk ondervinden sommige gebieden veel last van predatie. De agrarische natuurvereniging werkt samen met de Wildbeheereenheden intensief aan het tegengaan van de aanwezigheid van roofvijanden van weidevogels. Verruiming van regelgeving zou hierbij helpen, maar is een traject dat nog veel inspanning vergt.

Wilt u meer weten? Dan kunt u terecht bij Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl

Vijftig tinten wit over nieuwe markten voor melk

Dinsdagavond 16 oktober, inloop 20.30 uur in De Rijper Eilanden voor alle geïnteresseerden. De maatschappij vraagt steeds meer om andere typen melk. Welke tint wit kiest u? Valt er wel wat te kiezen? En wat wil de burger? Wat levert dit op in de melkprijs die u ontvangt? Wat kan de meerwaarde van uw lidmaatschap van Water, Land & Dijken in deze ontwikkeling zijn?

Wiebren van Stralen van FrieslandCampina en Grietsje Hoekstra van CONO Kaasmakers zullen hun visie op deze ontwikkeling in de zuivel geven.

Laat je op op dinsdagavond 16 oktober informeren en discussieer mee! Vanaf 20.30 uur in De Rijper Eilanden in De Rijp. (aanvang 20.45 uur)
Dit thema komt na de Algemene ledenvergadering van Water, Land & Dijken aan bod, iedereen is vanaf 20.30 uur van harte welkom!

Nieuwe typen melk
Twintig jaar geleden was alle melk wit. Hoe anders is het nu: de marktinitiatieven over andere typen melk buitelen over elkaar. Weidemelk is al ingeburgerd. Nieuw zijn de initiatieven van FrieslandCampina en Royal A-ware met een topsegment zuivel waarbij duurzaamheid, weidegang en grondgebondenheid centraal staan. Daar staat een hogere melkprijs tegenover. En dan zijn er nog streekinitiatieven zoals Weide Weelde en Amstelland natuurzuivel.

Inspelen op wensen van de markt: hoe doe je dat?
De wensen en behoeftes van consumenten en burgers rond melk lijken leidend geworden. Wiebren van Stralen, sinds kort werkzaam bij FrieslandCampina, zal op de bijeenkomst spreken over hoe vragen uit de maatschappij de markt gaan domineren. Hij gaat vooral in op het effect van de zuivelproductie op natuur, klimaat en dierenwelzijn. En hoe kun je daar als melkveehouder en agrarisch collectief op in kunt spelen.

Een tweede spreker is Grietsje Hoekstra, manager duurzaamheid bij CONO Kaasmakers. CONO Kaasmakers onderscheidt zich met succes met haar Beemster kazen, gemaakt van melk van koeien die in de wei lopen. Duurzame weidemelk dus, tegen een goede melkprijs. Hoe belangrijk is het duurzaamheidsprogramma van de CONO daarin en welke thema’s zijn de komende jaren daarin belangrijk? Hoe communiceer je dat vervolgens naar je klanten? Welke rol spelen de leden daarin? Grietsje Hoekstra geeft hier de antwoorden op.

Grietsje Hoekstra en Wiebren van Stralen

 

Start aanleg Natuurvriendelijke Oevers

Op 15 augustus 2018 zijn we gestart in de Zeevang met Fase 1 van de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit POP3 subsidie. We doen dit met 2 doelen. Voor de boer stopt dit de afkalving van zijn percelen en door de aanplant van riet en liesgras creëren we meer biodiversiteit.

In Fase 1 gaan we ongeveer 12 km aanleggen in de polders Zeevang, Eilandspolder, Veenpolder, gebied Uitgeest en Waterland Oost.

Inmiddels is ook fase 2 (aanleg 2019) opgestart. Een aantal leden doet al mee, maar er is nog ruimte voor meer aanleg.

Wilt u meer weten? Bel of mail naar Els Wennekers, e.wennekers@waterlandendijken.nl, 0299-437463.

Dit project is mogelijk gemaakt door POP3 Kleurrijke linten voor betere waterkwaliteit, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.