• NIEUWS

Nieuw dagelijks bestuur bij BoerenNatuur

Water, Land & Dijken valt onder de koepel van BoerenNatuur,…

Vrijwilligers belangen op andere manier verankerd in organisatie

Met ingang van 1 januari 2024 houdt de Vrijwilligersraad op te…

Agrarische Vlindermonitoring

Er zijn 405 soorten nachtvlinders geteld in het agrarisch gebied.…

Stage bij de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student voor een onderzoek…

Meer weten over omzetten van grond van landbouw naar natuur?

Kom naar de informatiebijeenkomst, deze is voor iedereen die…

Gratis ondernemerscoaches voor agrariërs in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland hebben boeren en tuinders vanaf…

Visdiefeilanden en -vlotten, een schot in de roos

Conclusie na drie jaar is dat het visdiefeilanden en -vlotten…

Scholeksters veilig op broedplatforms

In het teken van het Jaar van de Scholekster 2023 zijn er dit…

Kennis van de bodem geeft je meer

Doe mee met nieuw project bodemkennis voor betere opbrengst Dit…

Voor boeren op veenweidegrond in Noord-Holland klei beschikbaar

Voor agrariërs op veenweidegrond in Noord-Holland is geschikte…

Project biodiversiteit op boerenerven in gemeente Purmerend van start

Het project ‘Biodiversiteit op het boerenerf’ is woensdag…

Meer ha kruidenrijk grasland in de Beemster dankzij de Rabobank

Sinds enkele jaren verdiept een studiegroep van veehouders uit…

WLD richt natuurcollectief op

WLD begeleidt al jaren boeren bij de omvorming van hun gronden…

Veldbijeenkomst bloemenlinten in de Beemster

Hoe groeien bloemenranden en welke insecten hebben er profijt…

Wandelen over boerenland

Met dit mooie weer promoten we graag de boerenlandpaden, wandelpaden…

Bodemverbetering voor weidevogels

Weidevogels leven het liefst op bodems die vol met bodemleven…

Bloemenfeest op zangvogel akker

Voor de kleine zangvogels (veldleeuwerik, graspieper en gele…

2e deel oeverbescherming tegengaan van afkalving en veel biodiversiteit

Dankzij een subsidie vanuit de POP 3 regeling (Europees fonds…

Automatische grondwaterstandmeters in Landelijk Noord

In het kader van het project Vitaal Platteland Landelijk Noord…

En, waren de scholekster broedplatforms een succes?

In het teken van het Jaar van de Scholekster zijn er dit voorjaar…

Biodiversiteit verbeteren op het boerenerf werkt

Wat is er al aan biodiversiteit op het boerenerf en met welke…

Bloeiende Boerensloten in kaart brengen

Met een startbijeenkomst bij de Rodenburghoeve in de Uitgeesterbroek…

Kruidenrijke akkerranden na regen hopelijk snel in bloei

Dat is mooi voor de kruidenrijke akkerranden, vogelakkers en…

Vacature financieel medewerker

Het team van Water, Land & Dijken zoekt versterking! We zoeken…

Vrijwilligers gezocht voor foto’s Herkenning Kruidenrijk grasland app

Voor het PPS (Publiek-Private Samenwerking) project Herkenning…

Deelnemers gezocht voor Bloeiende Boerensloot

Het project Bloeiende Boerensloot wordt in 2023 voortgezet. Daarvoor…

Loket Veenweideboeren Noord-Holland geopend

Vanaf vandaag kunnen boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland…

Diopsis camera geplaatst voor insecten monitoring

Woensdag 19 april heeft Water, Land & Dijken twee diopsis…

Kievit en tureluur nest pal naast elkaar

Onze WLD huisfotograaf Loek Londo is tevens vrijwilliger weidevogelbescherming.…

Jaarverslag 2022

Ieder jaar maken we een inhoudelijk jaarverslag, met daarin onze…

Natura 2000 beheerplannen ter inzage

De concepten van de Natura-2000 beheerplannen van de volgende…

Bepaling tegemoetkoming ganzenschade in NNN

De uitkering van ganzenschade en natuurgrond gaan niet altijd…

Scholekster broedplateaus worden geplaatst

Het Jaar van de Scholekster pakken we in ons werkgebied groots…

Bodemcoach geeft praktische adviezen

In het blad Akkerwijzer staat een mooi drieluik interview…

Oproep voor deelname in Beemster aan bloemenrand

Vorig jaar is er een start gemaakt met het initiatief ‘Beemster…

Inzet WLD drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles…

Weidevogelmonitoring 2023

Water, Land & Dijken vindt het belangrijk om inzicht…

Doe dit jaar ook mee met vlindermontoring op uw bedrijf

Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in…

2023 Jaar van de Scholekster

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland en daarom…

Aan de slag vleermuizen tellen op boerenerven

Goed nieuws, afgelopen week kregen we bericht dat de aanvraag…

Boerenzwaluw op de kaart

In 2022 hebben boeren en vrijwilligers gehoor gegeven aan de…

Maatregelen in veehouderij leiden tot 30 procent stikstofreductie

Vrijdag 10 februari jl. hebben leden van Water, Land & Dijken…

Weidevogelseizoen van start met plasdras zetten

Half februari: start van het weidevogelseizoen! Het weidevogelseizoen…

Vleermuizen tellen

We zijn op zoek naar vrijwilligers die komend jaar willen helpen…

Doe mee met weidevogels beschermen

Vrijwilligersgroep zoekt versterking Naast weidevogelbescherming…

Animo biodiversiteitspakket groot maar helaas beperkt budget

Vorig jaar hebben we u in de loop naar het nieuwe ANLb geïnformeerd…

Online kennisuur over vlinders

Nieuw! Het online BoerenNatuur Kennisuur! Elke donderdag van…

Gezocht: nieuwe educatie boeren en/of boerinnen

Water, Land & Dijken is voor haar boerderijeducatie projecten…

Aandacht in het NHD voor nieuw loket voor veenweideboeren

In het Noord-Hollands Dagblad van 17 jan. jl. stond een uitgebreid…

Donatie Rabo coöperatiefonds voor biodiversiteit

Deze week overhandigde Willem Landman (lid van de ledenraad…

Leerzame ochtend over greppel plasdras

De (greppel) plasdras en bodem veldbijeenkomst in het…

Loket Veenweideboeren Noord-Holland

Komend jaar gaat Water, Land & Dijken van start met het…

Uitkomst experiment akkerrand zomer 2022

Afgelopen zomer is er op een perceel in de Beemster bij…

Coaches Landbouwportalen Noord-Holland en Rijnland bij elkaar

Vrijdag 2 dec. jl. was er een coachdag voor alle coaches…

Bodemteam NH bij elkaar voor kennismiddag

Over bodem, voer en gezondheid vee WLD is coördinator…

Bloeiende Boerensloot, 14 boeren brengen slootkwaliteit in kaart

Hoe staat het met de ecologische kwaliteit van de boerensloten?…

Goede opkomst informatieavond voor akkerbouwers

Donderdag 24 november organiseerden Water, Land & Dijken…

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en…

Mooie opkomst bij thema avond over minderen kunstmest

Als slotbijeenkomst maandagavond 31 okt. jl. met de deelnemers…

Kennismiddag geologie en bodem

Maandag 31 okt. jl. was er een bodemkennis bijeenkomst met de…

WLD legt 12,5 km natuurvriendelijke oevers aan

Afkalving van slootkanten is een veelvoorkomend probleem in Laag…

Bloemenranden in de Beemster geopend door wethouder Hegger en Boertje Bram

Op 18 augustus zijn de bloemenranden van het initiatief ‘Zet…

WLD start bodemteam Noord-Holland

LTO Noord heeft ons gevraagd of wij coördinator willen worden…

Wat groeit en bloeit er allemaal in onze sloten?

De eerste deelnemer is al begonnen, Lotte (zie foto), zij is…

Doe ook mee met boerenzwaluwen tellen

We gaan boerenzwaluwnesten tellen! Onlosmakelijk verbonden met…

Levende veenbodems, wat tot nu toe gedaan en geleerd

We zitten inmiddels in het 2e jaar van het project Levende veenbodems.…

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers

Dankzij POP3 subsidie kan WLD dit jaar van start gaan met de…

Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

Is agrarische bedrijfsvoering mogelijk in de veenweidegebieden…

Afronding pilot biodiversiteitsmonitor in samenwerking met CONO

Vorige week vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de pilot…

Uitnodiging IPV Slotsymposium donderdag 19 mei a.s.

Het vijfjarige onderzoekstraject van het innovatie programma…

Woensdag 30 maart thema avond met Derk Boswijk

Trots op de boerentoekomst? Hoe vult de politiek dit in? Met…

Eerste grutto ei van Nederland gevonden in Oostzaan

Op 21 maart om 15.02 uur is in Oostzaan in de provincie Noord-Holland…

Vogelgriep

Het voorjaar is aangebroken, het weidevogelseizoen is begonnen.…

Feestelijke aftrap voor ‘Biodiversiteit op het boerenerf in Alkmaar’

Vandaag was op het erf van zorgboerderij Polderpracht het officiële…

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen NNN ook na 2022 nog mogelijk

Gedeputeerde Staten hadden besloten dat agrarisch natuurbeheer…

Aanvalsplan Grutto

Enige tijd geleden is het Aanvalsplan Grutto opgesteld met als…

Nog even

Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud en afgelopen maandag…

Doneeractie voor insectenhotels

Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Daar wil…

Studieclub in Beemster duikt eigen bodem in

Ook in de kleipolders is Water, Land & Dijken betrokken bij…

Gouden Grutto Pul voor de familie Teerhuis op Marken

Wat een geslaagde slotavond van het weidevogelseizoen, vorige…

Houden vossenrasters de vossen tegen?

Afgelopen weidevogelseizoen zijn boeren en vrijwilligers van…

Vacature Controleur

Vacature controleur agrarisch natuur- en landschapsbeheer (200…

Vacature Veldcoördinator

Vacature veldcoördinator agrarisch natuur- en landschapsbeheer…

Geslaagde Algemene Ledenvergadering

Donderdagavond jl. was de ALV in Hotel de Rijper Eilanden. Erg…

Nieuwe inrichtingsprojecten gezocht

Een oproep aan onze leden Om de kwaliteit van de leefgebieden…

Meer biodiversiteit op het boerenerf in gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is veel boerenerven rijk in de polders de…

Schelpen in de polder, hoe is het de visdief vergaan

Vanuit het toegekende budget van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’…

Oplevering van rapport Agrarisch Perspectief Waterland-Oost

De provincie Noord-Holland is momenteel voor Waterland-Oost bezig…

Basisregistratie Grootschalige Topografie check

Grondgebruikers zijn of worden binnenkort door Rijksdienst voor…

2021 was een wonderlijk weidevogelseizoen

Persbericht, Purmerend, 16 juli 2021 ‘2021 was een wonderlijk…

Monitoring kruidenrijke percelen

De afgelopen jaren heeft Water, Land & Dijken via diverse…

Nieuw app om waarnemingen te melden

Er zijn geen predatoren… tenzij u ze meldt! Kom zelf in actie…

Oproep om zelf vlinders te tellen op uw bedrijf

Het boerenland bruist van de biodiversiteit, toch? Iedereen…

Informatiefilmpje over ANLb binnen NNN

Klik hier voor het filmpje met informatie over Agrarisch Natuur-…

Kruidenrijk grasland

De Agrarische Collectieven Hollands Noorden en Water, Land &…

Check op aanwezigheid weidevogels in het land

Momenteel wordt door boeren het gras voor de eerste keer gemaaid.…

Pilot Biodiversiteit van Cono Kaasmakers

Boeren willen best wat extra’s doen voor natuur en landschap.…

Een verslag van het jaar 2020 in vogelvlucht

Graag presenteer ik u het jaarverslag 2020 van Water, Land &…

GLB Pilot eindrapportage

Drie agrarische collectieven Water, Land & Dijken, Noord-Holland…

Visdiefjes gesignaleerd op eilandje

Visdiefpaartje nestelt op eilandje bij Jisperdijk vlak voor de…

Vos predatie kievitsnest

Water, Land & Dijken zet wildcamera’s in om predatoren…

Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

Gisteren is de Lerende Evaluatie ANLb naar de Tweede Kamer gestuurd.…

Lukt het om de visdief te laten broeden in ons werkgebied

Dankzij een subsidiebijdrage van ‘Betrekken bij Groen Fonds’…

Opstellen van agrarisch perspectief Waterland-Oost

De provincie Noord-Holland is momenteel voor Waterland-Oost bezig…

Denk aan rust voor weidevogels

Het broedseizoen is gestart; denk aan de rust voor weidevogels De…

Wintermonitoring meerjarige vogelakker

In het kader van een landelijk onderzoek naar de effectiviteit…

Seizoen tellingen weidevogels

Wij vinden het belangrijk dat we inzicht hebben in de weidevogelresultaten;…

Brochure Boeren tellen vlinders

In de nieuwsbrieven van Water , Land & Dijken heb je al vaker…

Inzet drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit…

NNN-pilot wordt ondergebracht in gebiedsprocessen door provincie

Begin februari is door provincie Noord-Holland eenzijdig besloten…

Boeren 25 jaar agrarisch natuurbeheer

Deze maand is het 25 jaar terug  dat drie kleine boerenverenigingen…

Vier Noord-Hollandse collectieven schorten deelname op voor realisatie NNN

Wordt het Noord-Hollandse Natuurnetwerk effectief en toekomstbestendig…

Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten…

Braakbouwland experiment

In 2020 is Water, Land & Dijken gestart met een experiment…

GLB-pilot vergroening in de waterrijke veenweidegebieden

Vanaf begin 2019 voert Water, Land & Dijken, samen met de…

Al veel gerealiseerd vanuit de natuurcompensatie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken (AMMD) heeft Water, Land &…

De vitaliteit van de bedrijven in de veenpolders

Bodemdaling, het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en…

Verlenging Agrarisch Natuurbeheer binnen NNN

De kogel is door de kerk! Agrarisch natuurbeheer binnen NNN met…

Algemene Ledenvergadering digitaal

Wegens de corona maatregelen was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering…

Winnaar Gouden Grutto Pul 2020

Dennis Smit mocht dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee in ontvangst…

GLB-pilot voortgang oktober 2020

De GLB pilot is inmiddels een eind op streek en zal begin 2021…

Visdiefjes komen in een gespreid bedje

Binnen ons werkgebied is genoeg voedsel voor de visdiefjes maar…

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?

Het nieuwe GLB gaat vanaf 2023 toekomstbestendige landbouw sterker…

Bodemdaling: experimenteren is essentieel

Persbericht: We weten al heel veel over de aanpak van bodemdaling,…

Vlinders in het boerenland, zomer update

Over Beren en Pijlstaarten Vanaf 1 april startte het nieuwe…

Jaarverslag 2019

Samen met onze leden agrarisch natuurbeheer in de praktijk tot…

Gedeputeerde Ilse Zaal onthult bord ‘kleurrijke linten’

Vrijdagmiddag heeft Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw van Provincie…

Visdiefeilandjes maken

Hulp gezocht voor het creëren van visdiefeilandjes Lijkt…

Frank de Wit, een reactie op actualiteiten

De waarde van ondernemerschap Als kleine jongen bij mijn ouders…

Vroege vogel voor nachtvlinders gezocht

Monitoring van nachtvlinders in Holysloot gezocht Voor een…

Vitale weidevogels rapport klaar

Met het project ‘Vitale weidevogelstand’, uitgevoerd door…

Corona maatregelen vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni a.s. versoepelen een aantal maatregelen met betrekking…

WLD telefonisch en per e-mail bereikbaar

Om risico’s zo goed mogelijk te vermijden volgt Water, Land…

Een nieuwe broedvogel in de Zeevang

Een nieuwe broedvogel in de Zeevang Met de komst van de oeverzwaluw…

Aanvullende maatregelen in het veld

  Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen…

Uw bedrijf optimaliseren voor weide- of akkervogels

Subsidieregeling niet-productieve investeringen Reageren tot…

Boeren leggen 25 kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aan

Het landschap van Laag Holland is 25 kilometer aan natuurvriendelijke…

Geen honden op het boerenland

Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur-…

Wil je ook boerenzwaluwen op jouw bedrijf?

Vrijwilliger Ab spotte, afgelopen 30 maart, de eerste boerenzwaluw…

Startavond weidevogels afgelast

Zojuist heeft Water, Land & Dijken besloten de startavond,…

Hoe uw optimale bemestingsmoment te bepalen?

Als u weet hoeveel, waar en wanneer u gaat bemesten en dat zowel…

Boeren zetten land tijdelijk onder water voor de weidevogels

Vanaf half februari zetten zo’n 40 boeren in Midden Noord-Holland…

Minisymposium Water, Land & Dijken

Donderdag 23 januari jl. vond in de Broeker Kerk in Broek in…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 8. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 7. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 5. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 4. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

De koers van Water, Land & Dijken

Gisteravond is op de Algemene ledenvergadering het Beleidsplan…

Graslandmachines gratis voor leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een…

Ecologisch slootschonen, zo doe je dat

Tips en adviezen hoe het beste de sloten te schonen en de natuur…

Succesvol weidevogeljaar door agrarisch natuurbeheer

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD)…

Onze voorzitter spreekt in bij de commissie vergadering

Vanmiddag heeft Water, Land & Dijken voorzitter Sjaak Hoogendoorn…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 6. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

Excursie Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden Nieuwsgierig…

Challenge Natuurinclusieve Landbouw

Startups en innovatieve agrarische ondernemers voor de Challenge…

Boeren tellen mee

Vlinders in agrarisch gebied In Waterland-Oost zijn 4 boeren…

Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten

Vroeg of laat bemesten, geeft dat verschil in grasopbrengst en…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 3. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

GLB-pilot van start

Tweejarige GLB-pilot van start in het Noord-Hollands en Utrechts…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 2. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

Kringlooppakket

Hierbij de flyer, die gemaakt is over de pilot kringlooppakket,…

Rubriek Kruidenrijk

Nr. 1. Kruidenrijke graslanden bieden dekking, foerageer- en…

Veel nieuwe plasdrassen bij onze boeren

Mooi artikel over onze boeren die door delen van een weiland…