• GERBEN VAN DIEPEN

  Melkveehouder

‘Dit is echt het mooiste vak dat er is’

Gerben volgde de Hogere Landbouwschool in Dronten. “Toen ik van school kwam, heb ik vijf jaar op een accountantskantoor gewerkt en zeven jaar bij een bank. Ik weet dus ook hoe het is om buiten de boerderij aan de slag te gaan.” Zijn vader Jaap helpt nog veel op het bedrijf uit liefhebberij.

 • WIE

  Gerben van Diepen (1978), vierde generatie
  Getrouwd met Charlotte, 2 zonen, 1 dochter

 • BEDRIJF

  Melkveebedrijf
  45 ha (1 huiskavel + 2 veldkavels)
  70 stuks melkvee (Holstein)
  30 stuks jongvee

 • WAAR

  Graft (Alkmaar)
  Droogmakerij van 180 hectare
  Jonge ongerijpte zeeklei + 15 cm teeltaarde
  40 centimeter drooglegging
  Ontwatering via greppels

 • NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

  20 hectare legselbeheer, 2 hectare rustperiode
  ruige mest en last minute-beheer

Gerben melkt zeven dagen in de week zelf. Hij ziet hij dat niet als intensief. “Eerder ontspannend. Boer zijn is het mooiste vak dat er is.” Gerben kiest voor een melkproductie die past bij de omstandigheden. “We zijn zelfvoorzienend qua ruwvoer en proberen zo goed mogelijk te beweiden.”

Op zijn percelen broeden de kievit, grutto, tureluur, scholekster, graspieper en gele kwikstraat. “Weidevogels zijn vreselijk honkvast. Een kievit is hier wel eens vier jaar achtereen op hoogstens twee meter afstand van zijn vorige plek weer komen nestelen.”

Als hij in het voorjaar over het land rijdt, is hij voortdurend gespitst op vogels. “Dat zit er gewoon in. Ik geniet daar van en wil ze mijden met de machines.”

Hij was eerst erg huiverig voor uitgesteld maaibeheer, maar met de aangepaste bemesting valt het resultaat hem ontzettend mee. “Het product is nog goed inzetbaar bij veel weidegras en droge koeien.”

Gerben haalt neveninkomsten uit bestuurswerk, freelance advisering en zonnepanelen op het staldak. Hij vindt de nevenactiviteiten een welkome afwisseling. “Het is leuk om te doen en het stimuleert me om ook na te denken over dingen buiten het eigen bedrijf.”

Hij hoopt dat over vijf jaar de stijgende trend in de weidevogelpopulatie is doorgezet. “Daarnaast hoop ik uiteraard gezond te blijven en het bedrijf op dezelfde voet voort te zetten, daarbij scherp lettend op kostprijsbeheersing.”