Jaarverslagen Water, Land & Dijken

Inhoudelijk jaarverslag 2022

Terugkijkend op het jaar 2022 zien we dat er door onze vereniging, samen met onze leden, veel is gedaan. De ANLb periode 2016-2022 is afgesloten en tegelijkertijd is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor ANLb 2023-2028. We hebben gebiedsavonden met onze leden gehouden over de gebiedsprocessen, over de rol daarin van WLD en de verwachtingen. Nuttige projecten zijn uitgevoerd in diverse thema’s, zoals biodiversiteit, bodemkwaliteit en bodemdaling, agrarisch waterbeheer e.d. Teveel op zo op te noemen, veel leesplezier!