Tag Archief van: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nieuw dagelijks bestuur bij BoerenNatuur

Water, Land & Dijken valt onder de koepel van BoerenNatuur, een vereniging van agrarische collectieven in Nederland. Op 16 november jl. hebben de leden van BoerenNatuur drie dagelijks bestuurders gekozen: voorzitter Marije Klever, melkveehouder in de Meern (Utrecht), vicevoorzitter Henk Smith, akkerbouwer in Beerta (Groningen) en bestuurslid interne organisatie en vereniging Theo Thewessen, COO bij Geodan. De nieuwe bestuurders gaan alle drie met hun eigen expertise BoerenNatuur, de collectieven en de boeren helpen om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer nog effectiever en succesvoller te maken. Lees hier verder…

Leerzame ochtend over greppel plasdras

De (greppel) plasdras en bodem veldbijeenkomst in het kader van Kennis voor leden was een leerzame ochtend. Eerst gaf veldcoördinator Tanja Verbij een mini college over de grutto en over de verschillende functies van plasdras en het beheer. Daarna vertelde bodemcoach Dick-Jan Koster ons over het bodemleven en wat de gevolgen zijn van plasdras voor dat bodemleven. In het veld is de bodemgesteldheid van een plasdras bekeken. Zichtbaar was dat o.a. het aantal wormen en torren flink daalt onder plas dras omstandigheden. Maar in de profielkuil is ook gezien dat er nog duidelijke doorworteling van de bodem was en dus ook bodemleven. Op deze percelen wordt ruige mest opgebracht om na het seizoen het bodemleven weer op gang te krijgen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers die al jaren ervaring hebben met plasdras gekoppeld aan leden die voor het eerst een (greppel) plasdras gaan opzetten. Ervaringen zijn uitgewisseld en nieuwe kennis is opgedaan. “Een leerzame ochtend en gelukkig een zonovergoten ochtend!” aldus een van de deelnemers.

Loket Veenweideboeren Noord-Holland

Komend jaar gaat Water, Land & Dijken van start met het Loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dit loket is een plek waar mensen met agrarische grond 75% cofinanciering kunnen aanvragen voor het nemen van maatregelen die uitstoot van broeikasgas tegengaan. Denk hierbij aan aanleg van een systeem waarmee je water kunt infiltreren, klei in veen kan brengen, greppelinfiltratie maar ook bijvoorbeeld teelt van natte gewassen als dat je past.

Provincie Noord-Holland heeft de opdracht gekregen 0,14 megaton CO2 uitstoot te reduceren. Wij zijn van mening dat dit beter lukt op vrijwillige basis dan dit te verplichten. We zijn dan ook heel blij dat de Provincie besloten heeft het Loket Veenweideboeren Noord-Holland mogelijk te maken.

Hierin zijn drie aspecten belangrijk:

– Vergroten van kennis en draagvlak onder boeren voor adequate maatregelen;
– Verstrekken van financiële stimulansen voor het uitvoeren van maatregelen;
– Bevorderen van innovatie.

De komende periode gebruiken we voor het opzetten van het loket waarna vervolgens inrichting in de praktijk plaats zal vinden.
Voor meer informatie of wanneer u alvast wilt overleggen over uw idee dan kunt u contact opnemen met Martine Bijman, 06-25374307 of m.bijman@waterlandendijken.nl

Uitkomst experiment akkerrand zomer 2022

Afgelopen zomer is er op een perceel in de Beemster bij akkerbouwer Piet van Splunter een experiment gedaan bij een akkerrand. Doel van het experiment was om te ontdekken of er minder onkruiddruk was als er 1 x of 2 x een vals zaaibed was gemaakt voordat het kruidenmengsel werd ingezaaid. Er zijn vervolgens verschillende kruidenmengsels ingezaaid om te zien hoe dit opkomt en of er meer/minder onkruiddruk was door het vals zaaibed. De ervaringen zijn nu verwerkt in een kort verslag dat u hier kunt lezen.

Coaches Landbouwportalen Noord-Holland en Rijnland bij elkaar

Vrijdag 2 dec. jl. was er een coachdag voor alle coaches van Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland bij boerderij Wennekers in Hobrede. Deze was georganiseerd door WLD, LTO en KAVB. Doel van deze bijeenkomst was om de coaches te informeren over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Goed voor hen om erover te weten voor als zij op bedrijfsbezoek gaan en hoe de coaches daar een rol in kunnen spelen. Niet alleen met subsidiemaatregelen, maar vooral nu ook met kennis en bewustwording.

Michael van der Schoot van LTO Nederland heeft een presentatie gegeven over het complexe verhaal achter de NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en de huidige stand van zaken. Bodemcoach en agrarisch adviseur Coen Knook heeft vervolgens uitleg gegeven over het nieuwe GLB en de eco regeling. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien en daarna ons zelf laten berekenen hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. De coaches zijn daarnaast met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen, zo leerden ze elkaar ook beter kennen. De presentaties zijn beschikbaar voor wie wil. Al met al een nuttige bijeenkomst, die werd afgesloten met heerlijke soep en broodjes. Annemarie.

Bodemteam NH bij elkaar voor kennismiddag

Over bodem, voer en gezondheid vee

WLD is coördinator van het Bodemteam NH. Dit is een LTO DAW project, waarvoor we een team van bodemadviseurs/deskundigen/bodemcoaches hebben samengesteld, die nu uit 15 personen bestaat. Onze taak is om deze deelnemers bij elkaar te brengen middels kennisbijeenkomsten om samen te leren. Hierdoor krijgt iedereen bredere kennis om zo beter advies over de bodem te kunnen geven aan agrariërs. Op 31 okt. jl. vond de 1e kennis bijeenkomst plaats voor dit bodemteam, met als onderwerp de geologie in West-Nederland. Afgelopen dinsdag 6 dec. was de 2e bijeenkomst, op boerderij Polderzicht in Abcoude. Deze ging over verbanden tussen bodembeheer, voederwinning en gezondheid van vee.  Boerenveearts Gerrit Hegen was hiervoor uitgenodigd, om samen het veld en stal in te gaan om zowel bodem, grasland als vee te beoordelen. Bodemdeskundige Coen ter Berg was er ook bij om het onderwerp vanuit de bodem te benaderen. Ontzettend interessant maar ook zeer complex, ook hiervan is een presentatie beschikbaar. Het was een boeiende, leuke en interactieve bijeenkomst.

Bloeiende Boerensloot, 14 boeren brengen slootkwaliteit in kaart

Hoe staat het met de ecologische kwaliteit van de boerensloten? Via het project Bloeiende Boerensloot hebben 14 van onze leden dit jaar zelf de kwaliteit van hun sloten in kaart gebracht.

Het doel van het project is om kennis over de ecologische kwaliteit van sloten te delen. Daarnaast wordt informatie verzameld over de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Samen met de deelnemers wordt er gekeken naar mogelijkheden om hier via agrarisch waterbeheer invloed op uit te oefenen.

De deelnemers hebben met behulp van hun smartphone gegevens ingevoerd over onder andere de waterdiepte, doorzicht en soort vegetatie. De samenvatting van de ingevoerde gegevens, mooi inzichtelijk gemaakt met een infographic, is via deze link te vinden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een viewer online gezet waarbij de locaties en informatie van de deelnemende sloten te bekijken is.

Dit project is in samenwerking met ANV Holland Noorden en wordt mogelijk gemaakt door HHNK

Goede opkomst informatieavond voor akkerbouwers

Donderdag 24 november organiseerden Water, Land & Dijken en LTO afd. Land van Leeghwater een informatiebijeenkomst voor de akkerbouwers over de vele veranderingen die vanaf 2023 gaan spelen. Van nitraatrichtlijn naar derogatie en van de GLB met de basis conditionaliteiten naar de ecoregeling en het nieuwe ANLb.  Adviseur Coen Knook (www.coenknook.nl) vertelde tijdens deze avond meer over deze onderwerpen en aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. Het was een goede informatieve avond met een grote opkomst van meer dan 30 personen.

Leuk compilatie filmpje over visdieven

Heeft u het filmpje al gezien over de visdiefeilanden en vlotten? Dan zeker even kijken.
Met subsidie van ‘Betrekken bij Groen Fonds` van Landschap Noord-Holland en Provincie Noord-Holland en co-financiering door WLD werden in het najaar 2020 in het werkgebied van WLD gestart met het maken en aanleggen van broedlocaties voor de visdief. De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Hij staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes en vlotten.
De visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn. Daar wilden we wat aan doen. En wel door de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in het werkgebied van Water, Land & Dijken te stimuleren door broedgelegenheid te creëren d.m.v. aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.
Boeren, vrijwilligers en zorgcliënten hebben zich vol enthousiasme ingezet. En met prachtig resultaat, wat we graag met u willen delen. In het volgende filmpje ziet u een mooie compilatie vanaf de start van het project tot aan dit najaar. Veel kijk plezier!  Link naar het filmpje

Nog even

Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud en afgelopen maandag was het ‘Blue Monday’. Volgens de media de meest deprimerende dag van het jaar. Een grijze dag waarbij velen zichzelf tegenkomen, dat hun goede voornemens zijn opgegaan in de mist van de dagelijkse beslommeringen en niet veranderende omgeving.

Gelukkig heb ik daar zelf geen last van en kijk graag vooruit naar alles wat komen gaat. Ik heb immers een mooi vooruitzicht. Want nog even, misschien al over een aantal weken, dan komen ze weer. Ik heb het over de grutto’s! Als de voorjaarszon doorbreekt vallen ze opeens binnen en verzamelen ze zich op plasdras-percelen van onze leden om bij te komen van hun lange reis uit het zuiden. Dan barst het weidevogelseizoen weer los. Wat een heerlijk vooruitzicht! Dus voor mij geen Blue Monday.

Hoewel ik moet bekennen dat ik na twee weken kerstvakantie wel iets van een Blue Monday gevoel zou kunnen krijgen. Het nieuwe jaar brengt niets nieuws. Of het moet het nieuwe kabinet zijn, waarbij we nu niet alleen een minister van landbouw hebben maar ook een minister voor natuur en stikstof. Ik weet nog niet of ik daar nou vrolijker van moet worden. Verder is er weinig veranderd, corona in een jasje van omikron houdt ons nog altijd in de greep. En in ons werkveld wordt nog steeds gesproken over gebiedsprocessen, landbouwtransitie, stoppen of doorgaan van het agrarisch natuurbeheer binnen de NNN en een veenweidestrategie. In die zin is er in een jaar weinig veranderd. Er hangen nog steeds veel beleidsopgaven boven het hoofd van de boeren. Met alle onzekerheid die daarbij hoort.

Natuurlijk gaat Water, Land & Dijken weer aan de slag om meer duidelijkheid voor onze leden te krijgen. Om beleidsmakers en bestuurders te laten inzien dat ze niet met regels moeten werken maar met uitdagingen door in samenspraak bedachte doelen te stellen en boeren zelf met oplossingen te laten komen. Dat agrarische collectieven de organisaties zijn om boeren daarbij te faciliteren met kennis, advies en coaching. Met innovatie en praktische voorbeeldprojecten.

Na twee weken vakantie ben ik weer opgeladen om hier vol mee aan de slag te gaan. En dat laat ik niet verstoren door een Blue Monday of lange bureaucratische beleidsprocessen.

Want nog even…

En dan kan iedereen weer zien waarom de boeren zo belangrijk zijn. Dan kan iedereen weer het geluid horen van de binnenvallende grutto’s. Het mooiste geluid van het voorjaar!

Nog even… ik kan niet wachten!

Walter Menkveld,  directeur Water, Land & Dijken