Tag Archief van: Weidevogelmonitoring 2024

Weidevogelmonitoring 2024

Water, Land & Dijken (WLD) vindt het belangrijk dat er inzicht gekregen wordt in de weidevogelresultaten; op die manier kunnen we tijdens het seizoen het beheer beter sturen, én om tijdens en na afloop met deelnemers en de buitenwereld te kunnen communiceren over de effecten van het beheer.

In 2024 wordt de Zeevang, Oterleek en Katwoude geteld door de provincie Noord-Holland en ook Water, Land & Dijken laat in een aantal gebieden een weidevogeltelling uitvoeren. Deze tellingen worden door Van de Goes en Groot, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau gedaan voor zowel de provincie als ook voor WLD.

Tussen eind maart en half juni vinden vijf telrondes plaats. In deze periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. De telling vindt voornamelijk plaats vanaf de weg of het polderpad, maar soms zal de teller van Van der Goes en Groot uw erf betreden. Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst. In de tweede helft van mei wordt tevens een alarmtelling uitgevoerd, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht, want dat is waar we het met zijn allen voor doen!

Na iedere telronde worden de telgegevens aan ons geleverd. Dit overzicht communiceren wij zo snel mogelijk digitaal op kaart met de deelnemers. Het kan tot goede gespreksstof leiden tussen boer en veldcoördinator.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Hoogeveen, projectleider, via e-mail: t.hoogeveen@waterlandendijken.nl

In de licht kaart de tel-gebieden van de provincie, in de donkere kaart de tel-gebieden van WLD