Tag Archief van: bodemcoaches

Bodemcoach geeft praktische adviezen

In het blad Akkerwijzer staat een mooi drieluik interview over de ervaringen van drie bodemcoaches. Zij gaan via het Landbouwportaal kosteloos op bedrijfsbezoek voor kennis, onafhankelijk advies en praktische tips over de bodem. Ze vertellen over hun bezoeken aan akkerbouwbedrijven, het nut ervan en hoe belangrijk het is om regelmatig een schop in de grond te zetten en zelf naar de bodemkwaliteit te bekijken. Dat is ook precies wat een bodemcoach doet op bedrijfsbezoek, samen het veld in en een aantal profielkuilen analyseren. Om zicht te krijgen op de structuur, doorlaatbaarheid, beworteling, het waterbergend vermogen en het bodemleven. Adviezen worden ook op papier gezet zodat het nagelezen kan worden.

Ook interesse in een bezoek door een bodemcoach?

Er zijn bodemcoaches speciaal voor de veehouderij, bloembollenteelt, akkerbouw en vollegrondsgroente. U kunt via www.landbouwportaalnoordholland.nl onder thema Bodem een onafhankelijke coach aanvragen. Heeft u nog geen account onder het portaal, kies dan eerst inloggen/registeren en maak een account aan. Via uw email ontvangt u een bevestigingslink. Zodra u uw aanmelding heeft bevestigd kunt u  inloggen in het portaal. Ga naar Thema’s, kies voor ‘Duurzaam bodembeheer’ en ga naar ‘Aanmelden’. Vul uw bedrijfsgegevens in en meld u aan. De bodemcoach neemt binnen een week contact met u op om een afspraak te maken.

Is er al eens een bodemcoach op bezoek geweest en wilt u weer samen in de bodem kijken om te zien hoe de bodemconditie nu is? Vraag dan een nazorgbezoek aan via uw bodemcoach.

Vragen? Bel de helpdesk van het portaal op 088-8886630.

 

Coaches Landbouwportalen Noord-Holland en Rijnland bij elkaar

Vrijdag 2 dec. jl. was er een coachdag voor alle coaches van Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland bij boerderij Wennekers in Hobrede. Deze was georganiseerd door WLD, LTO en KAVB. Doel van deze bijeenkomst was om de coaches te informeren over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Goed voor hen om erover te weten voor als zij op bedrijfsbezoek gaan en hoe de coaches daar een rol in kunnen spelen. Niet alleen met subsidiemaatregelen, maar vooral nu ook met kennis en bewustwording.

Michael van der Schoot van LTO Nederland heeft een presentatie gegeven over het complexe verhaal achter de NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en de huidige stand van zaken. Bodemcoach en agrarisch adviseur Coen Knook heeft vervolgens uitleg gegeven over het nieuwe GLB en de eco regeling. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien en daarna ons zelf laten berekenen hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. De coaches zijn daarnaast met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen, zo leerden ze elkaar ook beter kennen. De presentaties zijn beschikbaar voor wie wil. Al met al een nuttige bijeenkomst, die werd afgesloten met heerlijke soep en broodjes. Annemarie.

Mooie opkomst bij thema avond over minderen kunstmest

Als slotbijeenkomst maandagavond 31 okt. jl. met de deelnemers van het project Levende Veenbodems hadden we samen met Wij.Land bedacht om naast de evaluatie er toch ook nog een interessant thema aan te hangen. En dan een thema wat de deelnemers zelf in een evaluatie enquête (Google forms) hadden aangegeven waarover ze meer over wilde weten. En wel over bemesting, gaf men aan in de enquête.

Joost van der Kroon is toen gevraagd om een presentatie te geven met als onderwerp ‘Op weg naar een kunstmest vrije melkveehouderij met behoud van productie’. Een actueel onderwerp, we hebben daarom alsnog een paar dagen van te voren via nieuwsbrief en via whatsapp alle WLD leden over de avond geïnformeerd. En dat werkte, met een opkomst van ca. 50 leden. Kortom, inspelen op actualiteiten en leden betrekken bij bijeenkomsten die we organiseren vanuit projecten heeft zeker zin. Annemarie

Kennismiddag geologie en bodem

Maandag 31 okt. jl. was er een bodemkennis bijeenkomst met de bodemcoaches Noord-Holland en deelnemers van het bodemteam Noord-Holland en Zuid-Holland. Karin Pepers, lector Bodem bij Aeres Hogeschool Dronten gaf eerst een presentatie over geologie en hoe je met die kennis ook al veel informatie hebt over de bodemconditie. Dat moest uiteraard ook in de praktijk bekeken worden.

Nuttige kennis voor de bodemcoaches en andere bodem deskundigen die hierbij aanwezig waren, voor als zij vanuit hun rol/functie bodemadvies geven. WLD heeft deze middag georganiseerd, bodemdeskundige Coen ter Berg leidde de bijeenkomst.

WLD start bodemteam Noord-Holland

LTO Noord heeft ons gevraagd of wij coördinator willen worden van Bodemteam NH. In heel Nederland worden vanuit DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) 10 bodemteams opgericht, die elk bestaat uit ca. 10-15 bodemdeskundigen/adviseurs. Met de Regionale Bodemteams wil het DAW het advies aan boeren en tuinders versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hiermee kunnen er sterkere bodemadviezen gegeven worden.

Sterker bodemadvies

Als bodemadviseur kan het soms een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. Er zijn verschillende visies rondom de bodem. Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar neer te leggen.

Omdat er in NH al bodemadvies gegeven wordt door bodemcoaches via het Landbouwportaal, heeft LTO ons benaderd om het Bodemteam NH op te richten en te begeleiden. De deelnemers bepalen zelf een kennisagenda, afhankelijk van hun kennis behoefte. Daarvoor kunnen bijv. externe deskundigen ingehuurd worden, zodat ze hun eigen kennis waar nodig kunnen uitbreiden. Ook is er budget om met kleine groepjes boeren aan de slag te gaan, als soort van studieclubs.

Startbijeenkomst Bodemteam Noord-Holland

Dinsdag 28 juni was de startbijeenkomst met o.a. de bodemcoaches maar ook met andere bodemdeskundigen/adviseurs die we gevraagd hebben deel te nemen. Er is uitleg gegeven over het nut en doel van het bodemteam NH, en er is opgehaald wat voor ieder de meerwaarde is om aan te sluiten. Daar kwamen al mooie discussies en kennis uitwisseling uit.

Volgende stap is het verder definitief maken van de groep deelnemers en samen een kennis programma opstellen.

Column Frank de Wit

Blijven doen waar je goed in bent

Terwijl met de paasdagen, ondanks het gure weer, de eerste weidevogelnesten gevuld worden met eitjes, kijken we bij Water, Land & Dijken ook vooruit.

In het jaar 2023 komt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als vereniging draaien we mee in pilots om de ecoregeling, die eraan komt, werkbaar en effectief te krijgen. Ook het Agrarisch Natuur en -Landschap beheer (ANLb) gaat vanaf 2023 een nieuwe periode van zes jaar in.

We zijn heel blij met de Kamerbrief van Carola Schouten over de tussenevaluatie van het ANLb. Hierin staat dat wij afgelopen zes jaar een ANLb hebben neergezet dat goed heeft gewerkt en dat het een systeem is dat echt bijgedragen heeft aan het verbeteren van de leefomgeving van de weidevogels. Een mooie opsteker voor de collectieven om mee door te gaan na 2023. Want, het agrarisch natuurbeheer is de kern waar onze vereniging voor is opgericht en waar we tal van andere projecten omheen gebouwd hebben.

Na 25 jaar weten we dat we heel veel goede dingen doen, maar dat we ook de verantwoording hebben om er goed in te blijven. Daarom zijn we op dit moment bezig om het huidige ANLb stelsel en de beheerpakketten te evalueren en te kijken waar het beter kan. Zo heeft u, als u agrarisch natuurbeheer bij ons heeft afgesloten, afgelopen maand een enquête gehad met vragen over het ANLb.

Uit de enquête kwamen voor mij een paar belangrijke punten naar voren:
Ten eerste geeft 90% van de deelnemers aan dat het stelsel goed bevalt en zelfs 95% geeft aan er na 2023 mee door te willen gaan. Dit doet ons goed.
Verder geeft bijna 2/3 van u aan pakketten af te sluiten binnen dit stelsel omdat het goed is voor de biodiversiteit en gewoon hoort bij het bedrijf. Dit betekent dat de keuze voor agrarisch natuurbeheer een hele bewuste is en we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan en dat best wel wat duidelijker naar de buitenwereld kenbaar mogen maken.

Moeten we dan wel iets veranderen aan het stelsel ANLb na 2023?
Ja, om u in de toekomst ten dienste te zijn en te blijven motiveren kijken we wat er beter kan. Belangrijk hierin vinden we dat er goede stimulansen zijn en effectieve variatie en mozaïek geboden wordt. Verder wordt door u een goede begeleiding gewaardeerd en bent u tevreden dat extra inspanning ook extra beloond wordt. Zo gaan uw ondernemerschap en vrijwillig weidevogelbeheer hand in hand en kunnen we aan de maatschappij laten zien waar we goed in zijn en blijven. Want dat is waar we het voor doen.
En voor komende maand, een vruchtbaar voorjaar toegewenst, zowel voor de grasgroei voor onze koeien als voor onze weidevogels en mooie bloeiende akkerranden.

Frank de Wit, voorzitter

Column Frank de Wit

Organiseren, flexibel zijn en samen optrekken

Elke morgen als ik opsta denk ik: uit de veren en aan de slag, want er is veel te doen vandaag!

Je hebt een vast rondje met je werk bij de koeien, maar elke dag komen er ook dingen tussendoor of valt er iets tegen. Dat zijn we gewend als boeren, vooral in de zomer, als je naar het weer zit te kijken wanneer je in het land aan het werk wil. Je probeert het goed te organiseren, moet ook flexibel zijn en een dag is zo om.

In onze vereniging voel ik ook die energie om veel te doen en alle veranderingen samen op te pakken.

Dit heeft erin geresulteerd dat Water Land & Dijken een vereniging is die naast het agrarisch natuurbeheer, waar we eigenlijk voor zijn opgericht, steeds meer projecten ‘eromheen’ doet. Denk bijvoorbeeld aan boerderijeducatie, bodemcoaches, de GLB-pilot of een gebiedsproces in Waterland-Oost. Door zo op een breed veld actief te zijn creëren we meerwaarde voor onze leden.

Ons brede werkveld zorgt er ook voor dat we door veel andere groene organisaties gevraagd worden in overleggen om mee te denken  met het maken van plannen. Het is natuurlijk mooi dat we zo aan het begin al om de tafel zitten bij projecten voor onze leden. Wat mij wel opvalt is dat ik als voorzitter aan tafel zit bij deze overleggen maar dat de stem van de landbouw, in mijn ogen, vaak ondervertegenwoordigd is. Andere partijen worden door mensen vertegenwoordigd waarvan dit werk hun baan is en die partijen zijn stevig georganiseerd. Als boerenvertegenwoordiger zitten wij hier weliswaar met veel kennis en verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd doen we het ‘erbij’, naast ons eigen bedrijf.

Goed georganiseerd zijn en samen optrekken is essentieel om onze belangen goed te vertegenwoordigen in alle dingen die op ons afkomen als sector.

Blij ben ik dan ook met de goede samenwerking tussen de nieuwe Vereniging voor Behoud Boeren Waterland, LTO en Water, Land & Dijken. Met behoud van ieders identiteit trekken we steeds vaker samen op en vervult Water, Land & Dijken haar taak als bruggenbouwer tussen het  agrarisch ondernemerschap van onze leden en een sterke plattelandsnatuur.

Het is februari, de dagen worden weer langer, ik kan me nu niet voorstellen dat ik straks de plas-dras pomp weer aanzet, want het is op dit moment nog zo nat in het land. En er komt een winterse periode aan. Maar toch weten we dat het voorjaar er daarna aankomt, het gras weer gaat groeien en de weidevogels weer komen. Ik heb er zin in!

Frank de Wit, voorzitter

Tag Archief van: bodemcoaches