Tag Archief van: biodiversiteit

Meer ha kruidenrijk grasland in de Beemster dankzij de Rabobank

Sinds enkele jaren verdiept een studiegroep van veehouders uit de Beemster zich in regeneratieve landbouw. Met kennisbijeenkomsten en excursies worden diverse thema’s behandeld zoals optimaal bodembeheer en kruidenrijk grasland. Met de opgedane kennis onderzoeken de veehouders hoe ze dit in kunnen passen binnen hun bedrijfsvoering.

Van Rabobank Waterland e.o. heeft de studiegroep een donatie mogen ontvangen ter ondersteuning van hun activiteiten. Gekozen is om met dit bedrag concreet aan de slag te gaan en kruidenrijke grasmengsels aan te schaffen. De eerste percelen met kruidenrijke mengsels zijn inmiddels al ingezaaid. De komende periode zullen er nog meer ha kruidenrijk grasland in de Beemsterpolder komen.

Zie hier het resultaat:

WLD legt 12,5 km natuurvriendelijke oevers aan

Afkalving van slootkanten is een veelvoorkomend probleem in Laag Holland. Water, Land & Dijken kan dankzij POP3 subsidie in 2022 en 2023 aan de slag met de aanleg van 12,5 km aan natuurvriendelijke oevers in veenweidegebied in Laag Holland. Doel hiervan is om de afkalving van de percelen te stoppen, creëren van meer biodiversiteit (flora, fauna van rietkragen en sloten) wat weer ten gunste komt van de waterkwaliteit.

Op 13 september is het POP3 project ‘Natuurvriendelijke oevers in het boerenland’ officieel van start gegaan. Locatie hiervoor is het perceel weiland gelegen in Warder bij de Familie Bouwman.

Meer informatie over dit project

Doneeractie voor insectenhotels

Het gaat slecht met de bijen en insecten in Nederland. Daar wil Water, Land & Dijken samen met onze boeren verandering in brengen!

De boerenerven zijn namelijk een belangrijk leefgebied voor vele soorten insecten en andere diersoorten. De erven zijn echter de laatste jaren steeds netter geworden met grotere schuren en minder ‘overhoekjes’. Dit is deels nodig voor een efficiënte bedrijfsvoering en om aan de eisen van organisaties als het waterschap en verzekeraars te voldoen, maar de biodiversiteit komt daarmee helaas wel in het gedrang. Met dit project willen wij meer biodiversiteit BIJ boeren creëren.

Een biodivers erf hoeft geen ‘oerwoud’ te zijn. Door variatie aan te brengen kan een erf al veel interessanter worden voor diersoorten als insecten, bijen, vlinders, (roof)vogels, egels en vleermuizen. Met enkele (fruit)bomen, struiken, een bloemenweide, een verwilderd hoekje, een composthoop, een kruidenhoekje en nestkasten krijg je al heel wat gedaan.

Komend jaar willen wij bij 100 boeren bloemenranden gaan aanleggen om de biodiversiteit op de erven te vergroten. Echter willen wij de bijen en insecten ook nestgelegenheid en een overwinteringsplek aanbieden. Daarvoor is de aanschaf van goede insectenhotels nodig, helaas hebben wij daar nu geen financiële middelen voor.

Het insectenhotel moet geen sierobject zijn, maar moet al alle kwaliteitseisen voldoen voor de insecten. Ze moeten aantrekkelijk zijn en geen schade veroorzaken aan het lijfje. Via deze actie hopen wij deze goede kwaliteit insectenhotels te kunnen aanschaffen om de insecten op het boerenerf te helpen!

Uw bijdrage, klein of groot, kan dit mogelijk maken! Link naar de doneeractie

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit BIJ de boeren!

 

 

Meer biodiversiteit op het boerenerf in gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is veel boerenerven rijk in de polders de Schermer en Starnmeer, maar ook in de veenweidegebieden rondom Graft en De Rijp. De boerenerven zijn een belangrijk leefgebied voor veel diersoorten van het boerenland. Van vlinders tot boerenzwaluwen en van steenuilen tot bijen. Met dit project willen we nog meer biodiversiteit op het boerenerf realiseren.

Gemeente Alkmaar heeft als doelstelling om meer biodiversiteit binnen haar gemeentegrenzen te creëren. In het stedelijk gebied zijn er al verschillende initiatieven om  aan deze doelstelling te werken. Nu wil de gemeente ook in het buitengebied de biodiversiteit stimuleren en heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. Water, Land & Dijken heeft samen met gemeente Alkmaar een plan van aanpak opgesteld en gaat de coördinatie en uitvoering verzorgen. Najaar 2021 is het project ‘biodiversiteit op het boerenerf’ van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar.

Hoe gaat het in z’n werk

Agrarisch ondernemers binnen de gemeente Alkmaar kunnen zich komend najaar aanmelden voor een vrijblijvende erfscan. Een veldcoördinator van Water, Land & Dijken gaat bij de aangemelde deelnemers langs om deze scan uit te voeren. Wat is er al aan biodiversiteit op het erf aanwezig en met welke maatregelen zou het verbeterd kunnen worden? Aan de hand van deze input wordt er een biodivers erfplan voor de betreffende deelnemer opgesteld. Daarna kan de uitvoering van de gekozen maatregelen plaatsvinden; zoals bijvoorbeeld het planten van enkele (hoogstam) fruitbomen, het plaatsen van nestkasten of het aanleggen van een haag. Tevens maken we afspraken over het beheer en onderhoud van deze maatregelen. Tenslotte willen we een monitoringsprogramma opzetten met vrijwilligers om te zien hoeveel effect deze maatregelen hebben.

Samenwerken met Stichting Landzijde

Voor de uitvoering van diverse maatregelen willen we gaan samenwerken met de zorgboerderijen van Stichting Landzijde. De stichting heeft als ambitie om activiteiten te stimuleren en te faciliteren op de zorgboerderijen die een bijdrage leveren aan ecologisch natuurbeheer en/of biodiversiteitsherstel en die door de deelnemers uitgevoerd kunnen worden. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld voor dit project nestkasten maken en plaatsen bij de boeren. En wellicht zijn er deelnemers die kunnen helpen met het plaatsen van bomen of met het monitoren.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Grada Kwantes, g.kwantes@waterlandendijken.nl of 06-25482057.

Oproep om zelf vlinders te tellen op uw bedrijf

Het boerenland bruist van de biodiversiteit, toch?
Iedereen kent wel de berichten over het afnemen van de biodiversiteit in het algemeen en in het bijzonder op het platteland. Maar hoe zit dat op uw bedrijf? Om hier een antwoord op te krijgen kunt u nu zelf aan de slag om inzichtelijk te maken hoe het met de diversiteit is gesteld bij u in het land. Dit doet men door bijvoorbeeld nachtvlinders te monitoren. Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Het is belangrijk dat er een goed en duurzaam meetnet is. Op deze manier kan men goed meten of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.

Voor Noord Holland zijn we op zoek naar boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat gaat u doen?
Het meten is onderdeel van het BIMAG project waarbij op dit moment al 80 collega boeren aan meedoen. Voor het meten van de nachtvlinders krijg je 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3 vaste locaties op de boerderij. Zo krijgt men inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insectenstand. Het is heel makkelijk te doen en u heeft er geen kennis van nachtvlinders voor nodig. Met de BIMAG meetmethode is het ook niet meer nodig om s, nachts er op uit te gaan om de vlinders te tellen. De nachtvlinder metingen worden gedaan tussen 1 april en 1 oktober. Op elk moment kunt u instromen. Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf.

Join the club
Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we binnen het BIMAG project,  in 2022,  opschalen naar 100 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Heeft u interesse om ook zelf de vlinders op uw bedrijf te monitoren of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 0625517727. Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/

Winnaar Gouden Grutto Pul 2020

Dennis Smit mocht dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee in ontvangst nemen. Dennis Smit combineert een gangbaar melkveebedrijf met hoge natuurwaarden. Samen met de vrijwilligers zet hij zich in voor het weidevogelbeheer. Dit jaar waren er twee genomineerde bedrijven. Arie Zijp uit Assendelft en Dennis Smit uit Ursem zijn voorgedragen door hun weidevogelvrijwilligers, en vervolgens door de jury genomineerd.  Op onze pagina Terugblik weidevogelseizoen 2020 kunt u onder andere het filmpje zien waarin de twee genomineerde bedrijven zich voorstellen aan u. Door de corona maatregelen kon de jaarlijkse Slotavond weidevogelseizoen 2020 niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

 

Visdiefjes komen in een gespreid bedje

Binnen ons werkgebied is genoeg voedsel voor de visdiefjes maar weinig broedgelegenheid. Onze veldcoördinator Willem Overweg zag daar kansen. Met behulp van het ‘Betrekken bij Groen fonds 2020’ van @Landschap Noord-Holland kregen we de kans om broedgelegenheid te creëren voor de visdiefjes.

Van visdieven is bekend dat ze een hele sterke voorkeur hebben om te gaan broeden op schelpenbankjes, schelpeneilandjes en broedvlotten omgeven door water. Met dit project gaan wij  15 schelpenbanken en/of vlotjes aanleggen in bestaande plas-drassen van onze leden. De aanleg van deze eilandjes/vlotjes wordt met behulp van vrijwilligers uitgevoerd.

Vorige week zijn de materialen uitgeleverd door @Spaansen BV, (die ons de transportkosten gesponsord heeft), bij de 15 locaties. En inmiddels zijn de eerste eilanden al gemaakt door vrijwilligers en/of hulpboeren.

Zie hier het resultaat. Als dat geen gespreid bedje is voor de visdief!

 

#meerbiodiversiteitindeplas-dras #visdief #landschapnoordholland #betrekkenbijgroenfonds2020 #Spaansenbv

Tag Archief van: biodiversiteit