Tag Archief van: Niet productieve investeringen

Nieuwe inrichtingsprojecten gezocht

Een oproep aan onze leden

Om de kwaliteit van de leefgebieden voor weidevogels te verbeteren en beter in te richten, heeft Water, Land & Dijken de subsidie ‘ Niet Productieve Investeringen (NPI)’ ontvangen via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Daarmee kunnen diverse inrichtingsmaatregelen bekostigd worden.

Afgelopen jaar zijn er bij enkele leden al inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Er is echter nog budget over binnen deze subsidie. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe inrichtingsprojecten bij onze leden.

Om welke inrichtingsmaatregelen gaat het?

Vossenraster

Om predatie door vossen enigszins te beperken kunnen er vossenrasters geplaatst worden om een perceel waar weidevogels graag broeden.

Weidevogel flauw talud

Het verflauwen van sloottaluds levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van voedsel voor de weidevogelkuikens. Doordat er een betere verbinding wordt gerealiseerd tussen sloten en grasland, worden abrupte grenzen tussen het talud (wal) van het perceel en de sloot voorkomen.

(Greppel)plasdras inrichting en plasdraspompen

Het aanleggen van (greppel)plasdrassen kan leiden tot het aantrekken van broedende vogels op de plasdras en de omliggende percelen. Plasdrassen zijn geschikte rust- en foerageergebieden. Door de insectenrijkdom langs de waterkanten zijn ze erg geschikt voor opgroeiende kuikens. Om de realisatie van (greppel)plasdras mogelijk te maken kan er via deze subsidie een plasdras pomp aangeschaft worden en kunnen er inrichtingsmaatregelen genomen worden. De inrichtingsmaatregelen zijn nodig om het water op het land te houden aangezien een van de beheervoorwaarden van plasdras is dat er tijdens de gehele beheerperiode minimaal 5 en maximaal 20 cm water op 60% van het perceel moet staan.

Inzaai kruidenrijk grasland

Weidevogels hebben baat bij biodiversiteit en bij een open kruidenrijke vegetatie met veel afwisseling tussen verschillende soorten bloemen en grassen. Dit zorgt voor een toename in de kwaliteit van insecten en voedselbeschikbaarheid wat belangrijk is voor het opgroeien van weidevogelkuikens. Via dit project kan de in- of doorzaai van een kruidenrijk mengsel gerealiseerd worden. Het gaat binnen dit project om een kuikenmengsel en niet om een productief kruidenrijk mengsel.

Optimalisatie en inrichting verhogen waterpeil

Weidevogels hebben een voorkeur voor natte en drassige omstandigheden, zodat ze wormen en emelten makkelijk kunnen vinden in de bodem. Door maatregelen te nemen die vernatting op grasland tot gevolg hebben, wordt het voedselaanbod voor de weidevogels vergroot. Een inrichtingsmaatregel kan zijn om het peil (tijdelijk) te verhogen. Peilverhoging wordt uitgevoerd door water in de sloten op te zetten met behulp van een tijdelijke voorziening als stuw of dam.

Hoe kan ik m’n project aanmelden?

De inrichtingsmaatregelen mogen alleen worden uitgevoerd binnen het weidevogelleefgebied. Als u een inrichtingsmaatregel wilt realiseren op uw bedrijf ten behoeve van de weidevogels dan kunt u voor 24 oktober 2021 een mail sturen naar secretariaat@waterlandendijken.nl of bellen naar uw veldcoördinator. Uw veldcoördinator neemt vervolgens contact met u op om het met u door te nemen.  Bij een positief advies van de veldcoördinator, kan de inrichting ten uitvoer worden gebracht. De kosten voor de inrichtingsmaatregelen worden geheel vergoed via deze subsidie, er is geen eigen bijdrage nodig. De coördinatie en uitvoering wordt verzorgd door Water, Land & Dijken.