Tag Archief van: Natuurnetwerk Nederland

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen NNN ook na 2022 nog mogelijk

Gedeputeerde Staten hadden besloten dat agrarisch natuurbeheer binnen het Noord-Hollandse Natuurnetwerk (NNN) niet meer mogelijk zou zijn vanaf 2022 vanwege de ambitie van provincie Noord-Holland om  haar natuurdoelstelling te realiseren.

De Noord-Hollandse collectieven hebben de afgelopen jaren samen met LTO en Boeren in Actie Noord-Holland heel hard gestreden dat het vanaf 2023 voor boeren met land binnen NNN toch mogelijk is om ANLb (agrarisch natuurbeheer) af te sluiten. En met succes!

De betreffende boeren kunnen voor hun gronden nog eenmaal een contract voor ANLb afsluiten voor de periode 2023 tot en met 2028. De betreffende WLD leden hebben we via een brief hierover geïnformeerd, deze kunt u hier lezen.

De brief die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gestuurd vindt u hier, met daarin de volledige informatie over het GS-besluit.

Voorwaarde vanuit de provincie is wel dat uiterlijk per 1 januari 2029 de gronden de functie Natuur hebben. Echter, dat zal niet passen in iedere bedrijfsstijl. De collectieven blijven daarom ook de komende jaren volop in gesprek met de Provincie op zoek naar oplossingen op maat.

Informatiefilmpje over ANLb binnen NNN

Klik hier voor het filmpje met informatie over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen Natuurnetwerk Nederland.

Klik hier op deze link om naar de gehele leden informatie pagina gaan. U kunt per gebied zien wat er speelt.

Let op: dit filmpje en de informatiepagina voor leden is eerder gepubliceerd in mei 2020.

Verlenging Agrarisch Natuurbeheer binnen NNN

De kogel is door de kerk! Agrarisch natuurbeheer binnen NNN met een jaar verlengd

Officieel loopt de beschikking voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) tot en met 31 december 2021. Echter, omdat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingaat per 2023, en men het ANLb gelijk wil laten lopen aan het GLB, is het ANLb met 1 jaar verlengd.

In Noord-Holland staat het agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ter discussie. Provinciale Staten hebben om deze reden eerder besloten de beheervergoeding voor ANLb na 2021 stop te zetten. Dit besluit is tegenstrijdig aan het verlengen van het ANLb. We hebben dit al begin dit jaar aangekaart bij de provincie, en met succes, zo blijkt nu! De beheervergoeding voor agrarisch natuurbeheer binnen het NNN, is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022.

Provincie Noord-Holland is van mening dat de uitvoering van agrarisch natuurbeheer in de praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur. Daarom wil zij uiterlijk 2027 het NNN gerealiseerd hebben. Alle percelen binnen NNN moeten dan zijn omgezet van landbouw naar natuur.

Water, Land & Dijken, LTO, terreinbeherende organisaties en provincie Noord-Holland werken inmiddels een jaar samen in de NNN pilot, welke plaats vindt in drie gebieden (Wormer- en Jisperveld, Eilandspolder-West en de Mijzenpolder). We zoeken naar alternatieve manieren om het natuurnetwerk te realiseren. De pilot zou eind 2020 worden afgerond, maar door vertraging vanwege een late opstart en extra onderzoeken hebben we meer tijd nodig om de pilot goed af te ronden. Ook hiervoor hebben we een jaar extra tijd gekregen.

Zie ook informatie over dit onderwerp op de website van de provincie Noord-Holland.