Berichten

Kerstgroet van onze voorzitter Frank de Wit

Vooruitblik 2021 door Frank de Wit

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In een tijd waarin de wereld probeert het coronavirus te ´verslaan´, kijken wij als agrarische natuurvereniging vooruit. Vanuit onze ondernemende leden weten we als geen ander dat je natuurverschijnselen niet moet proberen te verslaan, maar er zorgvuldig mee om moet gaan en je aan moet passen en sturen aan de verandering. En veranderingen zijn er genoeg.

Vanuit Europa wordt er hard gewerkt aan een nieuw GLB. Aan deze verandering doen wij mee met de GLB-pilot om zo te helpen dit belangrijke instrument goed geïmplementeerd te krijgen bij onze leden.
Dit jaar gaan ook de weidevogelboerderijen van start ter compensatie van de versterking van de Markermeerdijken. Een mooie uitdaging, die bij kan dragen om de neerwaartse trend van de weidevogelpopulatie te keren. Het Innovatieprogramma Veen gaat komend jaar zijn laatste jaar in. Wat vier jaar geleden begon als een innovatieprogramma om antwoorden te krijgen op vragen over bodemdaling, is door de actualiteit over onder andere klimaat al waardevoller geworden. We kijken dan ook naar een vervolg om nog meer fundamentele kennis op te doen over deze ingewikkelde opgaves. Verder staan komend jaar de bodemcoaches weer klaar om boeren te begeleiden in het verbeteren van de bodem. En hebben we de plannen klaar, voor als het weer kan, om boerderijeducatie op te starten. Want wij vinden het heel belangrijk dat de verbinding tussen stad en platteland versterkt wordt en iedereen, ook in de toekomst, begrijpt en waardeert wat er gebeurd op ons mooie platteland.

Wat er verder ook gebeurd in Nederland, in 2021 komt er weer een nieuw weidevogelseizoen aan. We zijn nu al volop bezig met komend jaar. Elk jaar kijken we waar we iets kunnen veranderen om de natuur een handje te helpen om zoveel mogelijk weidevogels vliegvlug te krijgen. Het doet me goed dat er heel veel boeren en vrijwilligers zijn die intrinsiek gemotiveerd zijn om weidevogels te beschermen en goede ideeën hebben om het elk jaar weer ietsje beter te doen. Daar doen we het voor!

Wij wensen u voor de komende tijd goede kerstdagen en een gezond en mooi 2021,

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken

GLB-pilot vergroening in de waterrijke veenweidegebieden

Vanaf begin 2019 voert Water, Land & Dijken, samen met de collectieven Noord-Holland Zuid en  Rijn, Vecht en Venen een pilot voor het nieuwe GLB uit. Dat is een van de 7 GLB-pilots in ons land.

In de pilot zijn we onder andere aan de slag gegaan met:

  • Ontwikkelen van een doelmatig maatregelenmenu voor bodem, water en klimaat
  • Ontwikkelen van een effectieve ‘groenblauwe dooradering’, een uitgekiend netwerk van ecologische verbindingen op polderniveau.

Een puntensysteem voor bodem-, water- en klimaatmaatregelen

Voor het eerste onderdeel is een puntensysteem gemaakt, waarbij boeren konden kiezen uit verschillende maatregelen voor bodem, water en klimaat, waarbij ze punten kregen. Hoe zwaarder de maatregelen en/of hoe meer maatregelen hoe meer punten. En hoe meer punten hoe hoger de beloning. In 2019 deden 31 bedrijven mee aan dit deel van de pilot en in 2020 waren dat 50 bedrijven. Wil je hier meer van weten en ervaringen van 2 deelnemers horen, bekijk dan het filmpje Pilot Vergroening Waterrijke Veenweidengebieden

Boeren maken een polderplan

Voor het onderdeel groenblauwe dooradering is in 4 gebieden een polderplan gemaakt. In het werkgebied van WLD was dat voor de Starnmeer en voor de Polder Katwoude. Die plannen zijn gemaakt met de boeren in het gebied. Zo is gekeken of het mogelijk is om gezamenlijk 8% vergroening te realiseren binnen een polder. Na het opstellen van het plan zijn de voorgestelde beheermaatregelen uitgevoerd. Het ging om beheermaatregelen aanvullend op het bestaande ANLb. De 8% werd niet gehaald, zeker niet in gebieden waar al veel ANLb wordt uitgevoerd. Helaas konden er geen inrichtingsmaatregelen, zoals aanleg van natuurvriendelijke oevers, binnen deze pilot worden aangelegd. Daar was belangstelling voor en daardoor had het percentage vergroening kunnen worden vergroot.

Afronden van de pilot

De pilot loopt in maart 2021 ten einde. Inmiddels zijn we de pilot aan het afronden. We zijn de aanpak, de maatregelen en de resultaten aan het evalueren met de deelnemers, maar ook met het projectteam en de stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de drie deelnemende collectieven. Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. Die zal naar LNV worden gestuurd en gebruikt worden in de verdere ontwikkeling van het nieuwe GLB door LNV.

Een nieuwe GLB-pilot

Het afgelopen jaar was er vanuit LNV veel belangstelling voor het puntensysteem dat wij voor de bodem-, water- en klimaatmaatregelen hebben ontwikkeld. Net als voor 2 andere pilots waar ook geëxperimenteerd is met een puntensysteem. Het ministerie van LNV is inmiddels zelf gestart om een puntensysteem te maken en worden daarbij gevoed door de pilots.

Intussen wordt er een nieuwe pilot voorbereid met de partijen die betrokken waren bij de pilots met puntensystemen. Dit zijn naast WLD: Flevoland Agrarisch Collectief, Collectief Groningen West, BoerenNatuur en LTO. In de nieuwe pilot willen we de 3 puntensystemen uit de verschillende pilots integreren naar een puntensysteem voor de eco-regeling voor het GLB voor heel Nederland.

Wil je meer weten over de pilots en het nieuwe GLB, bekijk dan
het filmpje over de 7 GLB-Pilots

Meer informatie over dit project