Tag Archief van: Experimenten braakbouwland

Braakbouwland experiment

In 2020 is Water, Land & Dijken gestart met een experiment op bouwland, met als doel om de kuikenoverleving te vergroten. Ruim 12 hectare bouwland heeft gedurende het weidevogelseizoen braak gelegen, waardoor de weidevogels alle tijd en ruimte kregen om te broeden en op te groeien. Vanwege het droge voorjaar zijn er op het braakbouwland ook greppel plasdrassen gecreëerd.

Uit de monitoring is gebleken dat het aantal legsels van kievit en scholekster op het braakbouwland vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Echter de hoge maisstoppels zorgden op sommige plekken voor onvoldoende openheid, waardoor de kieviten en scholeksters op deze plekken niet gingen broeden. Het uitkomstpercentage van de nesten lag tussen de 75% en 100%. Door het niet bewerken van het bouwland, kwam er steeds meer begroeiing op het land. Tureluur, gele kwikstaart en mogelijk ook de veldleeuwerik vinden deze begroeiing juist aantrekkelijk en zijn daar ook gaan broeden. Uit de monitoring is verder gebleken dat de kuikens zich concentreerde bij de greppel plasdras of dat ze zich toch verplaatsten naar het naastgelegen grasland.

Komende jaren zal er verder geëxperimenteerd  gaan worden rondom bouwland, met als doel om een goede leefomgeving te creëren voor de weidevogels die bovendien inpasbaar is binnen de bedrijfsvoering.


foto: braakbouwland met hoge stoppels en greppel plas dras