Artikelen door

Prachtige resultaten nachtvlinder monitoring door boeren

De voorlopige resultaten van het landelijke project Boeren Insecten meetnet Agrarisch gebied (BIMAG) zijn bekend. Ook leden van water, Land en dijken doen mee met dit project. Het bijzondere is dat zij zelf monitoren op hun eigen bedrijf. Dit vergt de nodige inspanning maar geeft ook veel inzicht in de biodiversiteit op hun eigen bedrijf. […]

Braakbouwland experiment

In 2020 is Water, Land & Dijken gestart met een experiment op bouwland, met als doel om de kuikenoverleving te vergroten. Ruim 12 hectare bouwland heeft gedurende het weidevogelseizoen braak gelegen, waardoor de weidevogels alle tijd en ruimte kregen om te broeden en op te groeien. Vanwege het droge voorjaar zijn er op het braakbouwland […]

Kerstgroet van onze voorzitter Frank de Wit

Vooruitblik 2021 door Frank de Wit Nieuwe ronde, nieuwe kansen In een tijd waarin de wereld probeert het coronavirus te ´verslaan´, kijken wij als agrarische natuurvereniging vooruit. Vanuit onze ondernemende leden weten we als geen ander dat je natuurverschijnselen niet moet proberen te verslaan, maar er zorgvuldig mee om moet gaan en je aan moet […]

GLB-pilot vergroening in de waterrijke veenweidegebieden

Vanaf begin 2019 voert Water, Land & Dijken, samen met de collectieven Noord-Holland Zuid en  Rijn, Vecht en Venen een pilot voor het nieuwe GLB uit. Dat is een van de 7 GLB-pilots in ons land. In de pilot zijn we onder andere aan de slag gegaan met: Ontwikkelen van een doelmatig maatregelenmenu voor bodem, […]

Al veel gerealiseerd vanuit de natuurcompensatie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken (AMMD) heeft Water, Land & Dijken in 2017 de opdracht gegeven om de weidevogelcompensatie te realiseren binnen haar werkgebied. Door de werkzaamheden voor de  versterking van de dijken neemt het leefgebied voor weidevogels op die locaties af. De Alliantie heeft ons gevraagd een plan te maken om op andere plekken het leefgebied […]

De vitaliteit van de bedrijven in de veenpolders

Bodemdaling, het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en de krimp van de weidevogelpopulatie zijn onderwerpen die veel boeren bezighouden. Daar komt de gebiedsgerichte stikstofaanpak en de ambitie voor kringlooplandbouw bij. Voor ons gebied worden allerlei visies en plannen gemaakt, zoals Vitaal Platteland Amsterdam. Veel boeren vragen zich dan ook af hoe de toekomst eruit ziet: […]

Verlenging Agrarisch Natuurbeheer binnen NNN

De kogel is door de kerk! Agrarisch natuurbeheer binnen NNN met een jaar verlengd Officieel loopt de beschikking voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) tot en met 31 december 2021. Echter, omdat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingaat per 2023, en men het ANLb gelijk wil laten lopen aan het GLB, is het ANLb met 1 […]

Algemene Ledenvergadering digitaal

Wegens de corona maatregelen was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar via de digitale weg. Op deze manier heeft Water, Land & Dijken aan de statutaire verplichtingen voldaan. Er waren 43 deelnemers online. De jaarcijfers van 2019 zijn akkoord bevonden, en het bestuur is decharge verleend. De deelnemers hebben ingestemd met de voorgestelde contributie verhoging. […]

Winnaar Gouden Grutto Pul 2020

Dennis Smit mocht dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee in ontvangst nemen. Dennis Smit combineert een gangbaar melkveebedrijf met hoge natuurwaarden. Samen met de vrijwilligers zet hij zich in voor het weidevogelbeheer. Dit jaar waren er twee genomineerde bedrijven. Arie Zijp uit Assendelft en Dennis Smit uit Ursem zijn voorgedragen door hun weidevogelvrijwilligers, en […]

GLB-pilot voortgang oktober 2020

De GLB pilot is inmiddels een eind op streek en zal begin 2021 worden afgerond. De veldmaatregelen lopen op zijn eind en we beginnen binnenkort met de evaluatie en het formuleren van conclusies en aanbevelingen voor het nieuwe GLB. Wat kunt u de komende maanden verwachten? Dit najaar gaan we de resultaten van de pilot […]