Tag Archief van: Provincie Noord-Holland samenwerken

Loket Veenweideboeren Noord-Holland geopend

Vanaf vandaag kunnen boeren in het veenweidegebied van Noord-Holland cofinanciering ontvangen voor het nemen van klimaatmaatregelen op agrarische grond. Hiervoor is het Loket Veenweideboeren Noord-Holland opgericht. Het loket adviseert boeren over het nemen van klimaatmaatregelen met advies, passend bij hun situatie. Het voorziet ook in subsidie en ondersteunt bij de uitvoering.

Kosteloos persoonlijk advies en begeleiding

Elke ondernemer en elk bedrijf is anders, een persoonlijke aanpak is dus van belang. Tijdens een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel kijkt het loket samen met de ondernemer naar de wensen, mogelijkheden en situatie op het bedrijf. Een bodemcoach komt vervolgens langs om profielkuilen te graven en de opbouw en structuur van de bodem inzichtelijk te krijgen, om goed te kunnen oordelen of de klimaatmaatregel daar zinvol is.

Klimaatmaatregelen

Er zijn verschillende klimaatmaatregelen mogelijk. Sommige maatregelen hebben nauwelijks gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klei in veen, waarbij klei op het perceel wordt uitgereden. Andere maatregelen vragen een heel ander bedrijfsmodel, zoals de omschakeling naar een natte teelt. Het loket heeft de laatste wetenschappelijke inzichten paraat en kan goed adviseren over de kansen, kosten en gevolgen.

De subsidie voor het nemen van maatregelen bedraagt 85%, er geldt een eigen bijdrage voor de ondernemer van 15% voor de inrichtingskosten.

Het loket is bereikbaar via loketveenweideboeren.nl

Interesse?

Op de website van het loket kunt u uw contactgegevens achterlaten waarna contact met u wordt opgenomen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook contact met het loket opnemen via info@waterlandendijken.nl,  0299-437463.

Waarom klimaatmaatregelen?

Het waterpeil in veenweidegebieden wordt kunstmatig laag gehouden om er te kunnen wonen, werken en koeien te kunnen weiden. Wanneer veengrond in contact komt met zuurstof, verbrandt het. Daardoor klinkt de grond in: de bodem daalt. Dat leidt op steeds meer plekken tot problemen. Bovendien stoten drooggelegde veengebieden veel CO2 uit. De provincie Noord-Holland heeft de opdracht de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug te dringen met zo’n 0,14 Mton.

Het loket is een initiatief van vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland.

Wat je geeft krijg je terug

Mijn moeder zei vroeger altijd: “Wat je geeft krijg je terug.”
Ikzelf dacht toen veel meer aan: “Je moet kunnen krijgen waar je recht op hebt.”

Deze twee verschillende inzichten kom ik op twee manieren tegen in onze vereniging. Ten eerste in de natuur via het weidevogelbeheer. Heel veel leden zijn samen met de veldcoördinatoren in het land bezig om de weidevogel te beschermen. Je moet alert zijn, goed overleggen en snel bij kunnen sturen. Maar dan zie je vaak ook duidelijk resultaat. Als je de natuur wat geeft, krijg je er wat voor terug.

Als vereniging zien we dat er al meer opgaven op het platteland ‘uitgestrooid’ worden. Veel instanties vinden dat ze er op een of andere manier ‘recht’ op hebben. Ik noem maar stikstof, CO2, natuurrealisatie, bodemdaling, energietransitie, biodiversiteit. En dan nog niet te spreken over waterkwaliteit, waterkwantiteit, woningbouw, mobiliteit en recreatie en educatie. Oh ja, en dan is het grootste gedeelte van het platteland nog landbouw voor de voedselproductie.

Bij veel overleggen met vooral de overheden, neigen instanties vaak naar de houding: het is ingewikkeld, we bepalen regels en maatregelen en gaan die controleren en beboeten. Als je dát geeft, krijg je weerstand, ongehoorzaamheid en gerechtelijke procedures terug.

Water, Land & Dijken is meer van het stellen van doelen. De betrokken organisaties bij elkaar zetten. Vervolgens oplossingen uitwerken en stimulerende afspraken maken, met een knappe vergoeding voor diegenen die het gaan doen. Bij agrarisch natuurbeheer bijvoorbeeld werkt dat goed. Veel van onze leden doen heel veel aan weidevogelbescherming, proberen dingen uit en doen hun best. Hier krijg je dan respect en waardering voor terug.

Wij blijven het stellen van doelen dan ook consequent ook op de andere opgaven doen. We zien steeds vaker dat andere partijen de effectiviteit van doelen stellen inzien en geven ons ruimte. Makkelijk is dat niet, vaak duurt het lang voordat andere partijen met ons mee gaan in onze manier van werken en soms moet je er dan ook gewoon (tijdelijk) mee stoppen. En óók wij leren nog hoe we het beter kunnen doen en hoe we onze activiteiten moeten toetsen bij onze leden. Maar in onze ogen is onze werkwijze dé manier om van al die opgaven die op ons afkomen, oplossingen te maken waar uiteindelijk iedereen en de natuur wat mee opschiet.

Veel succes met de laatste fase van het weidevogelseizoen en geniet van alles wat de natuur ons geeft.

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken