Tag Archief van: NatuurNetwerkNederland

Inzet drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit voor het agrarisch natuurbeheer. Met het grote werkgebied en de vele hectaren waar natuurbeheer op zit kostte dit tot nu toe veel tijd. Daarom heeft WLD een kleine drone aangeschaft waardoor de controles vanaf dit jaar efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen we zo beter percelen controleren die ver achterin een polder liggen en niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar/zichtbaar zijn. Bijkomend voordeel nu in corona-tijd is dat er geen erf hoeft te worden betreden t.b.v. de controle. Daarnaast kunnen er met de camera op de drone prachtige beelden gemaakt worden van het landelijk gebied. De controles met de drone vinden onaangekondigd plaats, net als nu eigenlijk ook gebeurt. WLD voldoet aan de vigerende regelgeving voor drone vliegen. In Natura 2000 gebieden vliegen we alleen na toestemming van de terrein-beherende organisaties.

NNN-pilot wordt ondergebracht in gebiedsprocessen door provincie

Begin februari is door provincie Noord-Holland eenzijdig besloten de NNN pilot te beëindigen en te veranderen in gebiedsprocessen. Hier hebben de Noord-Hollandse collectieven grote moeite mee. Daarom hebben we de Provincie laten weten dat wij onze werkzaamheden in het kader van de NNN pilot tijdelijk stil leggen. Hoe we verder gaan is afhankelijk van wat de leden binnen NNN hierin van ons verwachten. Om die reden hebben al deze mensen vorige week een enquête van ons ontvangen. Uiterlijk 8 maart a.s. verwachten wij de resultaten hiervan en kunnen we bepalen of we verder gaan en zo ja in welke vorm.

De historie
De knelpunten

Zie ook het eerdere bericht van 9 februari jl.

 

Vier Noord-Hollandse collectieven schorten deelname op voor realisatie NNN

Wordt het Noord-Hollandse Natuurnetwerk effectief en toekomstbestendig beheerd in de toekomst?

De agrarische collectieven heroverwegen hun deelname, rol en inzet aan de gebiedsgerichte processen van provincie Noord-Holland om het NNN (Natuurnetwerk Nederland) te realiseren.

De agrarische natuur- en landschapsverenigingen, kortweg de collectieven, maken in het kader van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), beheerafspraken met hun leden. De collectieven maken zich grote zorgen over het beheer op de nog te realiseren NNN gronden.

Al in 2015 heeft Provinciale Staten besloten vanaf 1 januari 2023 geen geld meer beschikbaar te stellen voor  agrarisch natuurbeheer binnen NNN. Dat heeft voor verschillende bedrijven forse consequenties.

In 2020 is met de Provincie en terrein beherende organisaties in 3 pilotgebieden gezocht naar alternatieve instrumenten.

De Provincie stopt nu deze pilot voor de realisatie van het NNN in Noord-Holland. Hoewel er nog steeds geen effectief, werkbaar en toekomstbestendige regeling voor het beheer is vastgesteld, is het de bedoeling door te gaan met de gebiedsprocessen en deze uit te breiden naar de rest van de Provincie.

Hierbij worden ook andere opgaven zoals stikstof, bodemdaling, landbouwstructuurverbetering, recreatie, waterkwaliteit etc. meegenomen.  Echter, zonder een werkbaar, toekomstbestendig alternatief voor het beheer door onze leden, zien de collectieven geen rol meer in deze gebieden. Wij willen ons blijven inzetten voor natuurinclusief boeren in samenwerking met Provincie en natuurbeheerders maar met lege handen naar de boeren gaan doen we niet.

De komende periode gaan de collectieven hun leden horen en zich beraden op hun rol en voorwaarden voor hun verdere inzet in de gebiedsgerichte processen.