Tag Archief van: Betrekken bij Groen Fonds

Visdiefeilanden en -vlotten, een schot in de roos

Conclusie na drie jaar is dat het visdiefeilanden en -vlotten project, gefinancierd vanuit ‘Betrekken bij Groen Fonds’ en Water, Land & Dijken, heel goed uitpakt, het is een schot in de roos. Het broedresultaat is vergeleken met 2022 weer omhoog gegaan. Mede dankzij de vele vrijwilligers die de visdiefeilanden en –vlotten in het voorjaar hebben opgeknapt lag er een gespreid bedje voor de visdief.

Een stijgende lijn voor het broedresultaat

Dei opknapbeurt heeft extra leuke successen opgeleverd en een stijgende lijn in het broedresultaat. Op 11 van de 15 locaties werd door 8 vogelsoorten gebroed. Zelfs een krakeend maakte haar nest in een grote ruige graspol op één van de eilandjes. (in 2022 werd er op 8 van de 15 locaties gebroed). Uit het niets gingen op een schelpeneilandje in een plas dras in Middelie maar liefst 8 paar visdieven en 3 paar kluten broeden terwijl hier vorig jaar maar één paartje visdief broedde. Alle nesten op dit eilandje kwamen uit doch helaas sloeg de vogelgriep aan het eind van het broedseizoen, toen de meeste pullen bijna vlieg vlug waren, genadeloos toe. Dat kostte helaas veel vogels. Opmerkelijk was dat het enkel de jongen waren die slachtoffer werden.

Een tweede visdiefeiland in Kwadijk komend seizoen

Een aparte vermelding waard zijn de twee succesvolle schelpen eilandjes in Jisp en Kwadijk. Maar liefst 22 paartjes visdieven, 2 paar kluten, 1 x scholekster en 1 x kokmeeuw kozen deze 2 eilandjes uit als broedplek en wisten hun pullen vliegvlug te krijgen. Daarmee werd het succes van 2022 fors verbeterd. Vanwege het succes van het visdiefeilandje in de plas dras in Kwadijk is door Water, Land & Dijken besloten om komend seizoen een tweede eiland met hulp van vrijwilligers aan te leggen.

Ook kluut en scholekster vinden de vlotten een goede broedplek

Op de overige locaties werden dit jaar maar liefst 14 legsels geteld van onder andere visdief en kluut. Op maar liefst 4 locaties werd er gebroed door scholeksters. Dat hadden we nog niet eerder gezien. Dus naast de broedplateaus die dit jaar her en der zijn geplaatst maakten de scholeksters ook gebruik van de visdiefvlotten en dat is toch een leuke constatering. Wat opvalt is dat er hoegenaamd geen nesten worden leeggeroofd. Het is kennelijk niet zo aantrekkelijk voor grondpredatoren, zoals marter of vos, om door het water naar de eilanden of vlotten te gaan.

 

Scholeksters veilig op broedplatforms

In het teken van het Jaar van de Scholekster 2023 zijn er dit voorjaar maar liefst 145 broedplatforms in Laag Holland geplaatst. Dit dankzij enorme bereidwilligheid van boeren om ze te plaatsen, vaak samen met hun kinderen, door vrijwilligers of samen met zorg cliënten. Maar waren die broedplatforms nou een succes, gingen de scholekster daar nou inderdaad op zitten broeden? En wat is het resultaat daarvan? Zijn de nesten uitgekomen? Zijn de pullen vlieg vlug geworden?

Broedplatforms als veilige nestgelegenheid

De agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD) heeft het Jaar van de Scholekster met beide handen aangegrepen om iets te doen voor deze prachtige weidevogel door het plaatsen van broedplatforms bij agrarische ondernemers. Dankzij subsidie van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van de provincie Noord-Holland en extra sponsering zijn er dit voorjaar 145 broedplatforms geplaatst op ca. 70 verschillende locaties. Bij agrarische bedrijven, hobby-boeren, burgers en particuliere grondeigenaren, met hulp van enthousiaste weidevogel vrijwilligers, boeren en hun gezinsleden en cliënten van zorgboerderijen.

De broedplatforms, gemaakt van bloembollen kistjes en voorzien van een dikke bodemlaag (bijv. schelpen, schelpengrit, fijn grind) zijn op verschillende plekken geplaatst. Op houten palen in een plas dras, geïnundeerde greppels of gewoon in een wei- of bouwland. Het overgrote deel echter in sloten omdat dit de meeste bescherming bied tegen roofdieren.

Eerste broedresultaten bemoedigend

Gingen de scholekster op de platforms broeden? Zijn de nesten uitgekomen? Zijn de pullen vlieg vlug geworden? Tijdens het broedseizoen zijn de scholekster platforms gemonitord door vrijwilligers. Bijna alle nesten werden ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor (een website voor heel Nederland waar tellingen worden bijgehouden van vogels) om beter inzichtelijk te krijgen hoe het broedresultaat- en broedsucces is verlopen.

Op 21 van de 145 platforms werd gebroed. Dit is ruim 14 %. Van deze 21 legsels zijn er 15 uitgekomen, wat neerkomt op een uitkomstpercentage van 71 %. Voor het eerste jaar is dit een bemoedigend resultaat.

De pullen gaan ongeveer één dag na uitkomst van de broedplatforms af om daarna de weilanden en het verdere broedgebied in te trekken. Mede daardoor zijn ze vaak lastig te volgen of terug te vinden. Van de 15 uitgekomen nesten kon met zekerheid worden gezegd dat 5 hiervan de pullen ( 1 of meerdere) vlieg vlug zijn geworden. Van de overige 10 nesten werden of de jongen niet meer gezien of kon niet met zekerheid worden gezegd of ze volwassen zijn geworden.

5 nesten werden door een onbekend roofdier aangevallen en van 1 nest is het resultaat onbekend.

 Scholeksters zijn trouw aan partner en broedplek

Uiteindelijk toch een mooi resultaat dat perspectief biedt voor de gewenste toename van de scholekster populatie. Want scholeksters zijn trouw aan hun partner en broedplek. Bij een succesvol broedsel is de kans dan ook groot dat hetzelfde paartje het jaar daarop weer van hetzelfde broedplatform gebruik maakt. De verwachting is dan ook dat de scholeksters volgend jaar terugkeren en dat ook de andere platforms in gebruik worden genomen.

2023 Jaar van de Scholekster

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland en daarom is de scholekster  in 2023 voor de 2e keer vogel van het jaar. WLD wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en deze vogelsoort dit jaar extra aandacht geven. Via Betrekken bij Groen Fonds werd een subsidieaanvraag ingediend voor 100 broedplateau’s voor de scholekster. De kans op predatie door grondpredatoren zoals: vos, marterachtigen, ratten en zelfs egels wordt hierdoor fors kleiner en het broedsucces vergroot. De subsidie werd onlangs voor het volledige bedrag toegekend.

De broedplatforms komen te staan in het hele werkgebied van WLD  in plas drassen, geschikte sloten, geïnundeerde greppels en gras- en bouwlanden. Voor elke VC zijn er 20 beschikbaar. Door de scholeksters van de broedplateau’s intensief te volgen kan ook informatie worden verzameld wat de resultaten zijn m.b.t. broedresultaat, bezettingsgraad, uitkomst percentages en eventueel BTS-cijfers. Dat velen de scholeksters een warm hart toedragen blijkt uit de vele reacties van onze deelnemers. De aanvragen voor een broedplateau overstijgt ruim het aanbod. Hierdoor zullen helaas potentiële kandidaten afvallen maar via Sovon er is nog een mogelijkheid om een broedplatform te verkrijgen.

Afgelopen week is in samenwerking met Sovon een podcast opgenomen over de broedplatforms die eind deze maand te beluisteren is.

In het kader van het Jaar van de Scholekster besteed SOVON extra aandacht aan broedplatforms. Deelnemers  kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek door broedplatforms te plaatsen en het broedsucces ervan te monitoren. Hier zijn instructies te vinden over het bouwen en plaatsen van een platform en hoe ze te monitoren. Deelnemers aan het onderzoek krijgen via SOVON de materiaalkosten vergoed (tot een maximum van 75 euro per deelnemer, zolang het budget strekt).