Project

Weidevogel compensatie Markermeerdijken

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is van plan om de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn te verhogen. Hierbij gaat weidevogelbiotoop langs de dijk verloren. Het hoogheemraadschap moet dit compenseren. Ze heeft ons gevraagd hiervoor een plan te maken. In het plan hebben we maatregelen opgenomen, uit te voeren bij en door bij onze leden. Het gaat om het inrichten van weidevogelboerderijen, langjarige beheercontracten, aanleg en beheer van kruidenrijke graslanden, plas-dras terreinen, het verwijderen van bosjes in weidevogelgebieden en het aanleggen van vossenrasters. Inmiddels is gestart met de inrichtingsmaatregelen.

Projectleiding:

Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Alliantie Markermeerdijken