Dit project is afgerond

Opstellen agrarisch perspectief gebied Peereboom/Opperwoud/de Nes

De provincie Noord-Holland is in het gebied Peereboom/Opperwoud/de Nes in Waterland-Oost bezig met de concrete uitwerking van de opgave Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES), in het Markermeer-IJmeer. Hierin wordt concreet duidelijk hoe invulling kan worden gegeven aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en ecologische doelstellingen van het Markermeer- IJmeer en de aanpalende Noord-Hollandse kustzone. Het gaat hier om het behoud en versterken van bestaande doelstellingen zoals weidevogels, alsook nieuwe doelen zoals het versterken van TBES-doelen gericht op vis, water en moerasvogels. De provincie heeft Witteveen en Bos, Smartland en Bui-Tegewoon de opdracht gegeven de eerdere studies gericht op de natuurontwikkeling verder uit te werken tot een inrichtingsschets.

Naast de bovenstaande opdracht werkt de Provincie Noord-Holland  in het gebied Waterland-Oost aan aaneengesloten natuurgebieden met een hoge biodiversiteit. Dit gebeurt o.a. door het starten en uitvoeren van projecten in deelgebieden waaronder dit gebied Peereboom/Opperwoud/de Nes.

In de ontwikkeling is gebleken dat nog veel gronden in gebruik zijn bij agrariërs. De provincie wil nu, naast  natuurontwikkeling, ook de mogelijkheden voor duurzame landbouw in dit gebied onderzoeken.

Zij heeft de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) gevraagd om, in samenwerking met de Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o. (VBBW) en de LTO, afdeling Groot Waterland, een landbouwvisie voor het gebied Peereboom/Opperwoud/de Nes uit te werken. Dit zal dan een bouwsteen zijn voor het uiteindelijke inrichtingsplan Peereboom/Opperwoud/de Nes.

Opdracht vanuit de provincie

Stel een visie op voor een duurzame landbouw die voor een langere periode haalbaar is in (natuur)gebied Peereboom/Opperwoud/de Nes. In die visie komt aan de orde:

  • De huidige status van de landbouw in het veenweidegebied;
  • Welke mogelijke ontwikkelingen ondergaat de landbouw de komende 20 jaar. Met name opvolgersperspectief, natuur en marktontwikkeling;
  • Welke omgevingsfactoren hebben invloed op deze ontwikkeling;
  • Een door de agrariërs gedragen totaalbeeld van ontwikkelingsrichtingen waar we mee aan de slag kunnen.

De basis voor deze visie is een inventarisatie bij de agrarische bedrijven in het gebied. De resultaten daarvan geven aan wat voor bedrijven er zijn, welke bedrijfsstijlen ze hebben en wat hun toekomstverwachting is.

Deze inventarisatie is aangevuld met gegevens over de NNN, deelname aan het ANLb in het gebied en de aanwezige natuurwaarden, op basis van de laatste weidevogeltellingen (2019), aangevuld met gegevens van weidevogelvrijwilligers, actief in het gebied.

Oplevering

Het rapport ‘Toekomst voor een landschap met boeren; agrarisch perspectief voor het gebied Peereboom e.o in Waterland-Oost’  is inmiddels besproken, goedgekeurd en opgeleverd voor en door alle betrokken partijen. Het rapport is HIER te downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt je contact opnemen met Walter Menkveld (w.menkveld@waterlandendijken.nl) of Grada Kwantes (g.kwantes@waterlandendijken.nl)

Financiering door: