Project

Landelijk subsidiestelsel ANLb

Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk leefgebied geweest voor veel soorten dieren en planten. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen, is er een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Water, Land & Dijken zorgt voor de uitvoering van dit subsidiestelsel in de regio Laag en Midden Holland.

Drie typen agrarisch natuurbeheer

Onze leden kunnen aan het volgende typen beheer mee doen:

*weidevogelbescherming

*akkernatuur (akkerranden, vogelakkers en winter voedselakkers)

*agrarisch waterbeheer (ecologisch slootschonen, baggeren met de baggerpomp, botanische weiderand, beheer natuurvriendelijke oever, rietbeheer)

Op deze pagina vindt u alles over het ANLb.

Meer informatie: Martine Bijman, tel. 06-25374307 of m.bijman@waterlandendijken.nl