Weidevogelbeheer

Een variatie aan verschillende soorten beheer is belangrijk om rust en veiligheid voor weidevogels te creëren tijdens de broedperiode en in de periode dat de pullen op­groeien. Bovendien leidt afwisseling in percelen tot een rijk voedselaanbod voor volwassen vogels en hun jongen. Om dit beheer te stimuleren zijn er per 2023 een aantal aanpassingen ten opzichte van het huidige ANLb.

De beheerpakketten onder weidevogelbeheer zijn:

Grasland met rustperiode

Grasland met een rustperiode is naast een goede nestlocatie ook belangrijk schuil- en foerageergebied voor weidevogelkuikens. Beperkte mestgift in het voorjaar en geen enkele verstoring in het broedseizoen zolang er weidevogelgezinnen zijn zal hieraan bijdragen.

Plas dras

Plas dras  gebieden zijn voornamelijk belangrijke rust- en foerageergebieden. Door de insectenrijkdom langs de waterkanten zijn deze ook erg geschikt voor opgroeiende kuikens. Het pakket kan naast volvelds ook als greppelplasdras toegepast worden.

Legselbeheer op grasland

Het actief zoeken en beschermen van nesten op grasland met een vergoeding per beschermd nest. De hoogte van de legselvergoeding is afhankelijk van het percentage inbreng aan zwaar beheer en het aantal verschillende pakketten.

Legselbeheer op bouwland

Het actief zoeken en beschermen van nesten op bouwland met een vergoeding per beschermd nest en een vergoeding voor opbrengstderving. De hoogte van de legselvergoeding is afhankelijk van het percentage inbreng aan zwaar beheer en het aantal verschillende pakketten.

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijke graslanden zijn extra belangrijk voor weidevogels. Insecten die op de bloeiende kruiden afkomen zijn een belangrijke voedselbron voor opgroeiende weidevogelkuikens.

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

Dit pakket is voor percelen die de potentie hebben om beheert te worden als kruidenrijk grasland. Door aangepast beheer is het mogelijk om percelen te ontdoen van overheersende soorten.

Extensief beweiden

Extensief beweid grasland is bedoeld voor weidevogels die voorkomen op wat korter grasland en een bepaalde beweidingsdruk kunnen hebben. De structuur in het grasland en de beweiding zelf zorgen ervoor dat de percelen ook geschikte foerageergebieden voor oudervogels en kuikens zijn.

Hoog waterpeil

Door een verhoogd waterpeil komt de grasgroei trager op gang. Daarnaast is het bodemleven beter beschikbaar voor weidevogels.

Ruige mest

Het uitrijden van ruige mest heeft een positief effect op weidevogels. De organische mest levert een rijker bodemleven op. Daarnaast komt de grasgroei trager op gang door het langzamer vrijkomen van voedingstoffen, dit maakt het geschikter foerageergebied voor kuikens.

Kievit- en parelpakketten

Deze pakketten zijn voor leden buiten het door de provincie aangewezen weidevogel kerngebied.

Mozaïektoeslag

Vanaf 2023 wordt mozaïekbeheer in het ANLb nog meer gestimuleerd zodat er geschikt en gevarieerd weidevogelbiotoop ontstaat. Dit middels een mozaïektoeslag voor ‘pullenland’ (voorheen ‘zwaar beheer’). Bij meer hectares pullenland, verdeeld over twee of meer pakketten, wordt er een toe­slag uitbetaald over de basis beheervergoeding.

Pakketten voor mozaïektoeslag

Mozaïektoeslag wordt berekend over de verschillende ANLb pakketten die een bijdrage leveren aan voedsel, vocht en veiligheid voor vogels; de pullenpakketten.

We stellen de volgende pakketten open voor de toeslag:

  • Grasland met rustperiode (inclusief voorweiden);
  • Plas dras (inclusief greppel plas dras);
  • Kruidenrijk grasland (inclusief ontwikkelen kruidenrijk grasland);
  • Extensief weiden.

We hebben een indeling gemaakt in inbreng van aantal hectares pullenland en het aantal pullenpakketten dat u afsluit. Hoe meer pakketten, des te hoger de toeslag.

Proefberekening mozaïektoeslag maken met de rekentool

U kunt proefberekeningen maken om inzichtelijk te krijgen hoe de mozaïektoeslag uitpakt bij het afsluiten van 2 of meer pullenpakketten. We hebben hiervoor een rekentool ontwikkelt. In dit schema kunt u verschillende pakketten en oppervlakten invullen. Het resultaat is een overzicht van de te ontvangen beheervergoeding.

Als u hieronder op de link met de rekentool klikt verschijnt er een Excel bestand dat u kunt bewerken (klik bovenaan op ‘bewerken inschakelen’). Daarna kunt u bij pakketten oppervlakten invullen voor een proefberekening. Onderaan kunt u eventueel ook naar het tabblad ‘invulblad bouwland’.

Disclaimer rekentool

Aan de resultaten van berekeningen gemaakt met de rekentool kunnen geen rechten ontleent worden.

Broedparenkaart 2023

Omdat het beschikbare budget niet oneindig is hanteren we vanaf 2023 een gebiedsindeling binnen het weidevogel­beheer. Alle gebieden binnen het werkgebied zijn aan de hand van het aantal aanwezige broedparen ingedeeld in categorieën op kleur. De categorie waarin het gebied valt, bepaalt de hoeveelheid pullenland dat de weidevogels in de polder nodig hebben. Deze gebiedsindeling heeft als doel om het pullenland op de locaties te krijgen waar de weidevogels er het meeste profijt van hebben.

Predatieplan 2016

Een handleiding wat kan en mag in het tegengaan van predatie op weidevogelpopulaties.