Project

Vitaal Platteland Landelijk Noord

Aanleiding

Het tegengaan en beperken van bodemdaling is voor het komende decennium een uitdaging. Met name voor de veehouderij, die het overgrote deel van het veenweidegebied beheerd. De veehouderij vormt de basis voor het landschap en de plattelandsnatuur van deze gebieden. Met name voor weidevogels is het agrarisch beheer noodzakelijk.

Vanuit het ondernemerschap met oplossingen komen tegen bodemdaling

Middels agrarisch natuurbeheer zetten boeren binnen onder andere Amsterdam Landelijk Noord zich actief in om weidevogels, botanische weideranden en het karakteristieke veenweidelandschap te behouden. Als veehouderij in Landelijk Noord niet meer mogelijk is door maatregelen tegen bodemdaling, heeft dit grote gevolgen voor bovengenoemde waarden.

Water, Land & Dijken, LTO Noord en de agrarische ondernemers in Landelijk Noord zijn zich bewust van het probleem van bodemdaling en willen vanuit het ondernemerschap zelf met oplossingen komen om de bodemdaling te beperken. Daarmee willen we weidevogels en landschap behouden. Dit door op gebiedsniveau te experimenteren met de aanleg van waterinfiltratiesystemen, het verkleien van veengronden en het omhoog brengen van het waterpeil.

Het project Landelijk Noord wordt uitgevoerd in het landelijke, agrarische deel van Amsterdam. Dit gebied ligt ten noorden van de hoofdstad. In deze regio bevinden zich 8 agrarische bedrijven. De totale omvang van het zoekgebied omvat ruim 400 ha.

Samenwerking

In dit project werkt Water, Land & Dijken samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Amsterdam.

Gefinancierd door: Provincie Noord-Holland

Projectperiode: september 2021 tot en met juni 2024

Meer informatie: zie artikel van 11 augustus 2022 in De Nieuwe Oogst, foto Bert Hartman.

Projectleider/contactpersoon: Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl , 06-25374307