Project

Aanleg natuurvriendelijke oevers in boerenland

Water, Land & Dijken kan dankzij POP3 subsidie in 2022 en 2023 aan de slag met de aanleg van 12,5 km aan natuurvriendelijke oevers in veenweidegebied in Laag Holland. Doel hiervan is om de afkalving van de percelen te stoppen, de biodiversiteit (flora, fauna van rietkragen en sloten) te bevorderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Op 13 september 2022 is dit POP3 project Natuurvriendelijke oevers in het boerenland officieel van start gegaan bij een oever van familie Bouwman in Warder. Dit jaar wordt ca. 8 km aan oevers aangelegd in polder Zeevang. Daarna volgen andere polders in het veenweidegebied. Het project loopt tot 31 december 2023.

Helaas is het niet meer mogelijk om je voor dit project aan te melden

Op een natuurvriendelijke wijze

Met deze subsidie en een eigen bijdrage van de deelnemer kan een natuurvriendelijke beschoeiing worden aangelegd die als een natte zone begroeit met riet, liesgras of andere oeverplanten.  De beschoeiing bestaat uit palen en wiepen, hier wordt baggerbodem in gelegd waar oeverplanten in kunnen groeien.

Twee resultaten

De afkalving stopt hiermee en de waterkwaliteit verbetert. In de oeverzonde ontstaat een natte en vochtige biotoop met een gevarieerde vegetatie van moerassen en rietlanden. Moerasvogels zoals de kleine karekiet, snor en waterral kunnen hier gebruik van maken.

Europees subsidieprogramma helpt mee oevers te verduurzamen

Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Natuurvriendelijke oevers worden ook als belangrijk gezien in het plattelandsontwikkelingsprogramma.

Ook in de kleipolders komt afkalving voor, deze boerenbedrijven kunnen een aanvraag voor aanleg natuurvriendelijke oever doen via het Landbouwportaal Noord-Holland.

Informatie en contactpersoon

Contactpersoon: Els Wennekers, e.wennekers@waterlandendijken.nl of 0299-437463, werkdagen maandag en dinsdag.

Dit project is mogelijk gemaakt door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.