• DIRK OSINGA

  Veehouder en tuinder

‘We verbinden mens, natuur en landbouw’

Dirk Osinga studeerde biologie. In Schoorl ontwikkelde hij met enkele anderen een gemengd bedrijf.

 • WIE

  Dirk Osinga (1953), eerste generatie agrarisch actief
  Getrouwd met Lucia Kok, 2 dochters en 2 zonen

 • BEDRIJF

  Biologisch-dynamisch zorgbedrijf (veehouderij en tuinbouw)
  44 hectare (2 locaties met elk een huiskavel + veldkavels)
  22 melkkoeien (kruising Holstein, Fleckvieh, MRIJ, roodbont en blaarkop)
  20 stuks jongvee

 • WAAR

  Schoorl (Bergen)
  Oudburgerpolder van 20 en 24 hectare, grond varieert van klei tot zand en veen
  Driekwart hoogwater en een kwart onderbemaling (-50 centimeter)
  Verschillende vormen van ontwatering, waaronder een Bosman-molentje in waterberging

 • NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

  Plas-dras op 24 ha waterberging
  Zoveel mogelijk gesloten kringloop
  Poel met bloemrijke kanten

Inmiddels bestaat de onderneming uit zeven vennoten. De diversiteit op het bedrijf is groot. Naast de productie van melk en groenten, breidde het aantal activiteiten zich uit met een camping, boerderijwinkel, de zuivel en zorg- en leerinstelling. Dirk is verantwoordelijk voor de natuurontwikkeling en de samenhang in het landbouwbedrijf.

De Noorderhoeve streeft een sluitende kringloop na. Groen restmateriaal wordt verwerkt op het eigen bedrijf verwerkt tot compost, die samen met de eigen mest over de groentetuin en de graspercelen wordt verspreid. “Ons ideaal is een levendige verbinding tussen mens, natuur en landbouw.”

In 2013 kan de Noorderhoeve 24 hectare waterberging kopen, hemelsbreed op zo’n kilometer van de bestaande vestiging. Daar is ook een nieuwe stal gebouwd. Deze grotendeels uit hout opgebouwde stal biedt plaats aan 24 stuks jongvee en droge koeien. “Voor de samenstelling van het vee is niet de hoogste melkproductie leidend, maar veel meer de robuustheid om onder iets soberder omstandigheden goed te functioneren.”

Het plas-dras gebied in de waterberging is een walhalla voor weidevogels: grote groepen foeragerende grutto’s, krakeend, slobeend, maar ook lepelaar en watersnip, gele kwikstaart en graspieper. Ook neemt het aantal broedende vogels sterk toe, waaronder de tureluur, kievit, scholekster en de eerste grutto.

Natuur ontwikkelen binnen het landbouwbedrijf is altijd het ideaal geweest op de Noorderhoeve. “Het waterschap monitort onze biodiversiteit, we scoren uitzonderlijk hoog. Ik hoop dat de natuur in de waterberging zich nog verder ontwikkelt tot een soort broedkamer voor het aangrenzende weidegebied.”

Op de huiskavel is een poel aangelegd met bloemrijke walkanten. Het duinwater, maar ook de kwel in het gebied zorgen voor een grote biodiversiteit in de flora, maar ook veel verschillende soorten insecten “De beheervergoedingen zijn cruciaal omdat wij het landschap onderhouden. Dat kost tijd, moeite en opbrengstderving. Het is goed dat de overheid dit ondersteunt.”

De Noorderhoeve levert de zuivel en groenten aan enkele gerenommeerde restaurants in de omgeving. Het aanbod is breed, van kool tot eetbare bloemen en van daslookkaas tot bosvruchtenyoghurt.
Zo’n 40 cliënten met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt vinden een zinvolle werkplek op de Noorderhoeve. “Ze werken mee in de zuivelwerkplaats of werken met de dieren. Ieder op zijn eigen niveau. Het is geweldig om te zien hoe ze zich hier met plezier verbinden en ontwikkelen.”