Stand van zaken gebiedsproces Wormer-Jisperveld en Kalverpolder sept. 2023

Op 18 september jl. vond na 5 maanden weer het eerste overleg plaats van de werkgroep gebiedsproces Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder. Er is voor dit gebiedsproces een nieuwe provinciale procesleider, Karen Vaartjes. Zij zal met alle boeren in het WJV contact opnemen om kennis te maken.

Stikstofdepositieberekening

18 september hebben we gesproken over de mogelijkheden voor het maken van een concrete stikstofdepositieberekening. Aerius werkt vanuit de theorie bij het bepalen van de depositie op stikstofgevoelige natuur. Hierbij gaat het systeem uit van een stikstofgift van 170 kg per ha in het WJV terwijl in de praktijk lang niet op alle percelen mest wordt uitgereden. Dit kan betekenen dat er minder stikstof neerdaalt op percelen met Natura 2000 typen Vochtige heide, Veenmosrietland en Hoogveenbos. Als die redenering klopt bestaat de kans dat de doelstelling voor de stikstofdepositie in het WJV kleiner wordt.

Dat zou gunstig kunnen zijn maar het is ook oppassen geblazen. Als blijkt dat niet alle percelen 170 kg stikstof per jaar krijgen dan kan dat in de praktijk betekenen dat grondgebruikers op andere percelen een hogere stikstofgift geven dan de toegestane 170 kg per jaar. Welke gevolgen die conclusie heeft kunnen we op dit moment nog niet overzien. De provincie gaat uitzoeken welke weg de beste is hierin.

In de bijlage de notitie ‘Analyse stikstofdepositie Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder’. Hierin staat het onderwerp stikstof in N2000 gebied WJV en Kalverpolder uitgelegd.

Betrekken gebiedspartijen

De provincie heeft de intentie participatiebijeenkomsten te organiseren waardoor de gebiedspartijen als de boeren, eilandeigenaren en omwonenden betrokken kunnen zijn bij het gebiedsproces. Op dit moment bevindt dit gebiedsproces zich nog in de voorbereidende fase maar zo gauw de doelen en het plan van aanpak duidelijk zijn gaan we meer de diepte in. De verwachting is dat de eerste participatiebijeenkomst begin 2024 plaats kan vinden. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de provincie.

Kalverpolder loskoppelen van Wormer- en Jisperveld

In dit gebiedsproces zijn het WJV en de Kalverpolder samengevoegd, echter, de Kalverpolder is een op zichzelf staande polder waar de grondgebruikers andere belangen hebben dan in het WJV. De provincie heeft om die reden besloten de Kalverpolder niet meer mee te nemen in het gebiedsproces van het WJV. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten zullen we vanaf nu alleen praten over het WJV. Het gebiedsproces voor de Kalverpolder wordt in een later stadium apart opgestart. Mocht u grond hebben in de Kalverpolder en behoefte hebben aan meer informatie of een gesprek met de provincie dan kunt u contact opnemen met Karen Vaartjes via wjk@noord-holland.nl.

Karen is ook bereikbaar voor alle andere vragen over het gebiedsproces WJV.

21 september 2023, Martine Bijman