Stand van zaken gebiedsproces Oostzanerveld sept. 2023

Dinsdag 12 september 2023 vond de eerste integratiesessie plaats van de werkgroep gebiedsproces Oostzanerveld.

Eerder in het jaar hebben we in de werkstroombijeenkomsten onderwerpen besproken rondom de thema’s ‘Natuur, beheer en stikstof’,  ‘Ecologisch en economisch boeren’ en ‘Water, bodem en klimaat’. Verslagen van de werkstromen worden binnenkomt gedeeld door de provincie.

De integratiesessies volgen de werkstromen op. We gaan aan de slag met de informatie die is opgehaald in de werkstromen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoofdkeuze watersysteem
 • Samenwerken aan beheermaatregelen
 • Richting toekomstperspectief bepalen
 • Richting uitwerken aan de hand van thema’s
  • Zonering NNN
  • Bemesting en stikstof
  • Agrarisch toekomstperspectief

Elk onderwerp wordt/is uitgewerkt door een groepje betrokkenen met inhoudelijke kennis. In de werkgroep bespreken we de conclusies en vraagstukken per onderwerp.

12 September hebben we het watersysteem besproken en is het voorstel voor beheermaatregelen toegelicht.

Hoofdkeuze watersysteem

We zijn op 12 september begonnen met het watersysteem in relatie tot het tegengaan van bodemdaling. De conclusies zijn dat we in het Oostzanerveld:

 • Het huidige beleid met betrekking tot polderpeil voortzetten. Dit betekent peilfixatie in combinatie met de zakkingsclausule.
 • Sturen op een grondwaterpeil van min-max 20 cm onder maaiveld.
 • Het watersysteem zo inrichten dat onderbemalingen niet nodig zijn. Nieuwe onderbemalingen hoeven niet meer aangelegd te worden.

Samenwerken aan beheermaatregelen

Om te voorkomen dat straks het gebiedsproces is afgerond maar het beheer niet geregeld, is een beheerwerkgroep opgericht. Deze groep ziet een beheerplan voor zich waarmee we de openheid van het Oostzanerveld behouden en waarin predatie, verruiging en ganzenoverlast wordt aangepakt. Dit met uniformiteit in geldstromen (iedere grondgebruiker zou aanspraak moeten kunnen maken op ganzenschade bijvoorbeeld). De beheerwerkgroep zoekt uit wat er nodig en mogelijk is voor het bereiken van zo’n beheerplan en werkt een voorstel uit.

Mocht u tussentijds op de hoogte willen blijven van de voortgang van de beheerwerkgroep dan kunt u een mailtje sturen aan Martine Bijman.