Stand van zaken gebiedsproces Wormer-Jisperveld en Kalverpolder mei 2023

Verloop van het gebiedsproces

Omdat tijdens de eerste bijeenkomst van het gebiedsproces Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder bleek dat de gebiedskennis van de adviesbureaus ontbrak en de leden van de werkgroep hier geen goed gevoel bij hadden, heeft de provincie besloten het contract met de adviesbureaus te beëindigen. In de praktijk betekent dit meer werk voor de provincie zelf als het gaat om het inhoudelijke deel van het proces.

Inhoud

In het werkgroepoverleg hebben we een toelichting gekregen op het thema Natuur. Onderdelen hiervan waren:

  • het concept van de natuurdoelanalyse
  • de ecologische visie voor het Wormer- en Jisperveld
  • het Ontwerp Natuurbeheerplan.

In het Natura 2000 gebied WJV & Kalverpolder zijn ‘vochtige heiden en overgangs- en trilvenen’ stikstof gevoelig en vormt stikstofdepositie een knelpunt voor het halen van het instandhoudingsdoel. Het is lastig dat deze instandhoudingsdoelen liggen op delen grenzend aan landbouwgrond waarop bemesting plaatsvindt en peilbeheer is afgestemd.

De waterkwaliteit in het gebied is niet goed genoeg. Daarnaast wordt in droge perioden gebiedsvreemd water ingelaten vanuit de Schermerboezem. Dit water is voedselrijk terwijl de natuurwaarden in het gebied voedselarme omstandigheden vragen. Conclusie is dat de oorspronkelijke aanwijzing van de doelen niet altijd goed is geweest op diverse locaties en dat er nu moet worden bepaald of er maatregelen nodig zijn om verbetering in gang te zetten of dat het doel aangepast moet worden

Verschillende overheden leggen diverse doelen op het gebied. De klimaatopgave, de Natura2000 instandhoudingsdoelen en stikstofreductie zijn wettelijke doelen, evenals het feit dat het kabinet heeft besloten dat water en bodem sturend zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Hiermee moeten we aan de slag in het gebiedsproces. Het voorstel van de invulling hiervoor komt van de werkgroep en wordt door de stuurgroep vastgelegd.

1 mei 2023, Martine Bijman