Stand van zaken gebiedsproces Wormer-Jisperveld en Kalverpolder febr. 2023

Proces

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep gebiedsproces Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder bleek dat het gebied groter is dan alleen deze polders. In dit gebiedsproces neemt de provincie ook de Engewormer mee en een deel van de Wijdewormer omdat in deze polder ook opgaven liggen voor natuurrealisatie en stikstof.

Het eerste overleg van de werkgroep vond plaats op 20 februari 2023. In deze werkgroep zitten mensen van LTO, WLD, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, HHNK, gemeente Wormerland en Purmerend en de provincie. De provincie heeft adviesbureaus ingehuurd om het proces te trekken.

Op dit moment bevinden we ons nog in de inventariserende fase van het gebiedsproces. Er is nog geen duidelijk beeld van hoe het traject aangepakt gaat worden.

Inhoud

Tijdens de NNN pilot die liep in 2019 is voor het Wormer- en Jisperveld een beheercheck gedaan. Dit houdt in dat er gekeken is naar de werkelijke huidige situatie in het gebied; hoeveel stallen staan er, hoeveel vee loopt er in de polder, hoeveel mest komt er in het gebied, enzovoorts.

De rapportage hiervan is nog niet met ons gedeeld. Deze beheercheck moet nog worden uitgebreid aangezien in 2019 alleen gekeken is naar het Wormer- en Jisperveld en niet naar de andere gebieden die ook onder dit gebiedsproces vallen.

Daarnaast moet ook duidelijk worden waar we naartoe moeten met het gebied.

Verschillende overheden leggen diverse doelen op het gebied. De klimaatopgave, de Natura2000 instandhoudingsdoelen en stikstofreductie zijn wettelijke doelen, evenals het feit dat het kabinet heeft besloten dat water en bodem sturend zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Hiermee moeten we aan de slag in het gebiedsproces. Het voorstel van de invulling hiervoor komt van de werkgroep en wordt door de stuurgroep vastgelegd.

Inbreng WLD

Het was ‘wij tegen zij’ tijdens de eerste bijeenkomst van dit gebiedsproces waarbij zij de adviesbureaus zijn en wij alle andere partijen aan tafel. De gebiedskennis van de mensen van de adviesbureaus ontbreekt volledig. Daarnaast missen we een plan van aanpak waardoor de opgaven voor het gebied en de bijbehorende ambities niet duidelijk zijn. Het is dus zaak heel kritisch te blijven. We proberen antwoorden te krijgen op vragen als waar staan we nu en waar moeten we uiteindelijk naartoe.

LTO zit met twee personen aan tafel om de belangen van de boeren te behartigen. Onze rol is ervoor te zorgen dat de uitvoering van het beheer gegarandeerd is.

20 februari 2023, Martine Bijman