Stand van zaken gebiedsproces Eilandspolder en polder Mijzen febr. 2023

Proces

De Eilandspolder en polder de Mijzen vallen samen onder 1 gebiedsproces en worden gezamenlijk behandeld door een werkgroep. In deze werkgroep zitten mensen van LTO, ANV Hollands Noorden en WLD, HHNK, gemeente Alkmaar, Koggenland en Purmerend, SBB, LNH en de provincie.

De werkgroep voor het gebiedsproces Eilandspolder/de Mijzen is nu twee keer bij elkaar geweest.

Op dit moment bevinden we ons nog in de inventariserende fase van het gebiedsproces. Er komen informatiebijeenkomsten in de vorm van gebiedstafels maar dan moeten eerst de opgaven voor het gebied duidelijk zijn.

Inhoud

In opdracht van provincie Noord-Holland is een plan van aanpak gemaakt wat inzicht moet geven in het gebiedsproces en waarin afspraken staan vastgelegd over het landschap in de Eilandspolder en polder de Mijzen, de ambities en opgaven voor de gebieden, organisatie en samenwerking en proces en planning. Het plan van aanpak wordt gepresenteerd bij de gebiedstafels waarop input van de aanwezigen gevraagd wordt. Zo gauw het plan definitief is zullen we het op onze website plaatsen.

Er zijn veel verschillende meningen over de invloed van stikstof op veenmosrietlanden.  Vanuit het gebiedsproces wordt een onafhankelijk onderzoek uitgezet om deze invloed duidelijk te krijgen. Onder andere LTO is betrokken bij dit onderzoek.

Inbreng WLD

Aangezien in het plan van aanpak staat weergegeven wat de opgaven voor het gebied zijn en de bijbehorende ambities, is het zaak kritisch te blijven. We proberen antwoorden te krijgen op vragen als waar staan we nu en waar moeten we uiteindelijk naartoe.

LTO zit met twee personen aan tafel om de belangen van de boeren te behartigen. Onze rol is ervoor te zorgen dat de uitvoering van het beheer gegarandeerd is.

13 februari 2023 – Martine Bijman