Stand van zaken gebiedsproces Oostzanerveld febr. 2023

Proces

De werkgroep voor het gebiedsproces in het Oostzanerveld is inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest. We hebben met elkaar de inloopavonden voorbereid welke 21 januari en 6 februari 2023 plaatsvonden. Deze avonden waren toegankelijk voor iedereen met interesse in het Oostzanerveld.

Tijdens de avonden is het ‘Startdocument toekomstvisie Oostzanerveld’ toegelicht. De deelnemers konden aandachtspunten voor het proces kenbaar maken. Als u meer inhoudelijk betrokken wil zijn kunt u zich tot en met 20 februari as. opgeven voor de werkstromen.

Op dit moment bevinden we ons nog in de inventariserende fase van het gebiedsproces. In de werkstromen gaan we inhoudelijk aan de slag.

Inhoud

In opdracht van provincie Noord-Holland is de conceptversie van het ‘Startdocument toekomstvisie Oostzanerveld’ opgesteld. Dit document beschrijft de opgaven voor het gebied, de visie van de provincie op het gebied en het plan van aanpak voor de planvormingsfase. Zo gauw we hier toestemming voor hebben van de Provincie zullen we het Startdocument op onze website plaatsen.

Het is van groot belang deel te nemen aan de werkstromen als u wilt mee denken over de toekomst van het gebied. In deze bijeenkomsten kijken we namelijk naar de opgaven voor het gebied en komen de wensen vanuit het gebied zelf aan de orde, worden de problemen die deze met zich mee brengen inzichtelijk en dragen we oplossingen hiervoor aan. De werkstromen komen drie keer op een avond bij elkaar.

Er zijn drie werkstromen, namelijk:

  1. Natuur, beheer en stikstof;
  2. Toekomstvisie grondgebonden landbouw;
  3. Klimaatbestendig water- en bodemsysteem.

WLD zit samen met o.a. Jack Rijlaarsdam aan tafel bij werkstroom 1, LTO en Vereniging Behoud Boeren Waterland bij werkstroom 2. In werkstroom 3 is o.a. de Stichting Vrienden van Oostzanerveld vertegenwoordigd.

Inbreng WLD

Na afloop van de allereerste bijeenkomst van de werkgroep Oostzanerveld vroeg ik de procesleider wanneer we daadwerkelijk praktisch aan de slag gaan. Zijn antwoord was dat we eerst het plan van aanpak moesten formuleren. Dit plan ligt er nu in de vorm van het ‘Startdocument toekomstvisie Oostzanerveld’. We hebben daarnaast veel tijd besteed aan de voorbereiding van de werkstromen welke in maart en april zullen plaats vinden. Onze insteek is dat we hierna echt aan de gang zullen gaan met het bespreken van de maatregelen die hierbij passen.

7 februari 2023 – Martine Bijman