Stand van zaken gebiedsproces Oostzanerveld april 2023

Proces

Op 27 maart jl. vond de eerste bijeenkomst van de werkstromen plaats. Iedereen die geïnteresseerd was heeft zich hiervoor kunnen aanmelden, boeren maar ook betrokken burgers uit het gebied nemen deel aan de werkstromen. Er zijn drie werkstromen, namelijk:

  1. Natuur, beheer en stikstof;
  2. Toekomstvisie grondgebonden landbouw;
  3. Klimaatbestendig water- en bodemsysteem.

In de werkstromen gaan we inhoudelijk aan de slag met de uitwerking van de opgaven.

WLD zit samen met o.a. Jack Rijlaarsdam aan tafel bij werkstroom 1, LTO en Vereniging Behoud Boeren Waterland bij werkstroom 2. In werkstroom 3 is o.a. de Stichting Vrienden van Oostzanerveld en HHNK vertegenwoordigd.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst kregen we een toelichting op de verschillende kaarten die te maken hebben met het gebiedsproces. Voor elke werkstroom gelden andere kaarten.

Alle vragen die de werkstroomleden hebben zijn genoteerd en worden tijdens de volgende bijeenkomst beantwoord.

Werkstroom 1 behandeld drie onderwerpen; natuur, beheer en stikstof. Op natuur in relatie met beheer kunnen we invloed uitoefenen. Er is draagvlak van de werkstroomleden om hiermee aan de slag te gaan. Voor dit onderdeel willen we in de werkstroom een verdiepingsslag maken wat goede natuur is en hoe we die behalen.

Stikstof is iets minder concreet, wel zijn er veel vragen over dit thema op tafel gekomen. We willen weten waar we invloed op hebben en welke maatregelen je kunt nemen om de doelen te bereiken. Ook hiervoor geldt dat we de antwoorden krijgen tijdens de volgende bijeenkomst.

Inbreng WLD

WLD gaat graag praktisch aan de slag en zoekt naar maatregelen die passen bij de opgaven voor het gebied. Om de uitgangssituatie voor natuur en beheer voor iedereen duidelijk te maken zullen WLD en SBB de grootste knelpunten in beheer in het Oostzanerveld formuleren. Om ook de mening van de boeren hierover inzichtelijk te krijgen, nemen wij binnenkort contact op met de beheerders in het Oostzanerveld. Het resultaat hiervan bespreken we in de volgende werkstroombijeenkomst welke begin mei plaats vindt.

.

7 april 2023 – Martine Bijman