Stand van zaken gebiedsproces Eilandspolder en polder Mijzen 6 maart 2023

Proces

De Eilandspolder en polder de Mijzen vallen samen onder 1 gebiedsproces en worden gezamenlijk behandeld door een werkgroep. Tijdens de werkgroep bijeenkomst van 6 maart jl. is een planning besproken van het proces. De opgaven voor de Mijzen liggen anders dan die in de Eilandspolder. We verwachten dat het verloop van de planning van de Mijzen sneller zal gaan dan die van de Eilandspolder. Beide polders zijn dus wel in één gebiedsproces gevoegd, maar los van elkaar behandeld.

Binnenkort ontvangt iedere grondgebruiker in het gebied een brief met informatie over het gebiedsproces.

Inhoud

Het gebiedsproces is opgezet om de verschillende doelen in de gebieden te realiseren. Denk hierbij aan NNN, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, bodemdaling, enzovoorts. Het is van cruciaal belang dat beheer gegarandeerd is nadat de doelen gerealiseerd zijn. Vandaar dat er een landbouwkundige visie op het gebied nodig is voor ná het gebiedsproces. Om die visie te formuleren moet er informatie verzameld worden over:

  1. Oppervlakte natuur dat beheerd kan worden op basis van agrarisch beheer, inclusief het soort beheer en aantal stuks vee dat nodig is om beoogde NNN en N2000 doelen van het gebied te onderhouden;
  2. Huidige situatie van agrarische bedrijven;
  3. Welke duurzame bedrijfsmodellen er mogelijk zijn in elk gebied.

De provincie heeft Mark Kuiper van Natuurbeleven opdracht gegeven voor de ecologische beheercheck, het eerste onderdeel. Tijdens het werkgroepoverleg kregen we een toelichting van Mark en hebben we het rapport met elkaar doorgenomen.

Eén van de conclusies is dat maatwerk voor de verschillende beheertypen en ieder individueel perceel nodig is. Daarnaast bevestigd Natuurbeleven waar wij ook voor staan; té extensief zorgt voor verruiging.

Martine Bijman – 6 maart 2023