Project

Levende veenbodems

Aanleiding

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf, én de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem (bodembiologie) spelen daarbij een belangrijke rol. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren. De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor de chemische kant.

2-jarig project met 24 WLD leden dit najaar van start

Via een 2-jarig gezamenlijk project bieden Water, Land & Dijken en Stichting Wij.land 24 deelnemers een verdiepingstraject én pilot aan om ook meer inzicht te krijgen in de biologische kant van het gehele bodemsysteem. Door onder andere de mineralen- en sporenbalans te herstellen en het bodemleven te voeden benutten we de natuurlijke processen van de bodem optimaal en verminderen we de afhankelijkheid van chemische inputs. Binnen het project worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Gericht op rundveehouderij in veenweidegebied

Het project is gericht op rundveehouders in veenweidegebied en zoomt in op zaken als wat is een gezonde bodem, hoe interpreteer je bodemanalyses, hoe bemest je optimaal, wat zijn oorzaken van structuur bederf e.d. Daarnaast wordt toepasbare bodembiologie uitgewerkt in samenhang met de bedrijfskringloop (bodem, ruwvoer, koe, mest). De deelnemers  leren   de   bodem  kennen  als  een  levend systeem, waarbij u aan diverse knoppen kunt draaien om meer en beter voer van het land te halen en biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Hele praktische opzet met maatwerk per bedrijf

In het project is ruimte voor in totaal 24 deelnemers, onderverdeeld in twee groepen: 12 boeren binnen NNN, 12 boeren met productieve graslandpercelen met een interesse in duurzaam bodembeheer.

Partners

Gefinancierd door

Wat kunt u verwachten bij deelname:

Gedurende 1,5 jaar zal er een combinatie van inspiratieavonden, excursies, verdieping en praktijk worden georganiseerd. Een deel van deze bijeenkomsten is breed toegankelijk, de studiegroepen zullen worden verdeeld over twee groepen van 12:

  • 12 agrariërs binnen NNN
  • 12 agrariërs met productieve graslandpercelen met een interesse in duurzaam bodembeheer.

Het project begint met een startbijeenkomst, deze is op woensdagavond 1 september van 20-22uur (mits de coronaregels dat toelaten) op boerderij Wennekers te Hobrede.

Als onderdeel van het traject volgt u in het najaar van 2021 een 2-daagse praktische bodemcursus, verzorgd door René Jochems van adviesbureau Groeibalans. De cursusdata zijn:

Cursus groep 1: woensdag 15 september en woensdag 29 september

Cursus groep 2: donderdag 16 september en donderdag 30 september

Daarna steken we een bodemmonster op uw bedrijf, laten deze analyseren en brengen een 1e schriftelijk advies uit, die we in de studiegroep weer bespreken en gaan vergelijken. Vervolgens zal er een adviesgesprek op het bedrijf plaatsvinden, waar we dieper in de gehele bedrijfsvoering duiken, een profielkuil graven en het schriftelijk advies gaan verfijnen tot een maatwerk advies voor uw bedrijf. Deze adviezen zullen worden uitgevoerd door Joost van der Kroon (ook Groeibalans). Op basis van de verstrekte adviezen gaat u vervolgens zelf aan de slag met het uitvoeren van maatregelen. Parallel aan dit traject zullen er 2 thema-avonden, een excursies en een afsluitende bijeenkomst zijn.

Voorwaarden voor deelname

– U heeft interesse in het versterken van de bodemvruchtbaarheid en bent nieuwsgierig naar de rol en potentie van bodembiologie.

– Deelname is open voor leden van WLD die (merendeels) op veengrond zitten.

– Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos.

– U brengt een perceel van 2-3 ha in voor advies en om de behandeling op uit te voeren.

– De kosten voor het steken van het bodemmonsters (bodembalansanalyse en bioscan) zijn voor rekening van de deelnemer en bedragen ca. €350.

– Aanvullende percelen inbrengen voor advies en behandeling kan en is van harte welkom, maar bemonstering is voor eigen rekening.

– Vanuit het project is er een bijdrage in de materiaalkosten (bijv. zeeschelpenkalk) voor de 3 hectare van maximaal € 600,-. Deze vergoeding is in ieder geval het 1e jaar van behandeling beschikbaar, mogelijk verlengd tot 3 jaar (intentie van Wij.land).

Interesse en aanmelding

Heeft u interesse om deel te nemen? Meldt u aan bij het secretariaat via secretariaat@waterlandendijken.nl of 0299-437463. Deelname is op basis van datum aanmelding, en een goede verdeling van locatie van de bedrijven vanwege de twee groepen.