Project

Agrarisch waterbeheer onder ANLb

Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Agrariërs hebben belang bij een goed onderhouden sloot. Het water, zowel in de watergangen als in de bodem, moet van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en landbouwdieren. Nu is de waterkwaliteit de afgelopen jaren al flink verbeterd, maar het kan nog beter. Met een goede aanpak wordt ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd.

Via het agrarisch natuur- en Landschapsbeheer stelsel (ANLb) kunnen agrariërs met beheermaatregelen meedoen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In ons werkgebied zijn dat de volgende maatregelen:

Botanisch waardevolle weiderand (slootkantbeheer)

Door een zone van twee meter aan de buitenrand van een perceel vrij te houden van bemesting en bestrijdingsmiddelen zal er minder uitspoeling naar het slootwater plaatsvinden. Dit zal bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Daarnaast zal een kruidenrijkere rand een stevigere oever opleveren.

Ecologisch slootschonen

Door het slootschonen met meer ecologisch vriendelijk materiaal uit te voeren of het schonen zelfs te faseren kan veel slootleven gespaard blijven. Hierdoor zal de ecologische waarde versterkt worden.

Baggeren met de baggerpomp

Niet alleen de grasmat wordt minder verstoord, ook planten en dieren in het water worden bij het baggeren met de baggerpomp meer ontzien. Hierdoor zal de ecologische waarde versterkt worden en daarmee ook de waterkwaliteit.

Rietzoom en rietperceel

Rietzomen zijn naast aantrekkelijke landschapselementen ook bescherming voor afkalving van oevers. Door deze goed te beheren bieden ze habitat voor verschillende diersoorten en wordt de verstoring hiervan op weidevogels beperkt.

Beheer natuurvriendelijke oever

Met het flauwe talud en de natuurlijke begroeiing zijn natuurvriendelijke oevers een positieve bijdrage voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit van het sloot en oeverleven. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers hierdoor beter passeerbaar voor onder andere weidevogelkuikens.

Kruidenrijke randen

Kruidenrijke akkerranden op bouwland langs waterlopen hebben twee functies ter verbetering van de waterkwaliteit:

– ze vormen een bufferzone tussen gewas en sloot. Hiermee wordt de drift van bestrijdingsmiddelen naar de waterloop toe aanmerkelijk verkleind. Een rand van 3 meter breed blijkt de drift met 95% te kunnen beperken (direct effect op waterkwaliteit);

– ze fungeren als leverancier van natuurlijke vijanden tegen plaagorganismen. Door een uitgekiende samenstelling van het ingezaaide mengsel trekt dit tijdens de bloei insecten aan die plaagorganismen op een aanvaardbaar niveau houden: functionele agro-biodiversiteit (FAB).

Hierdoor ontstaat een verminderde noodzaak van chemische bestrijding, met name met insecticiden (indirect effect op waterkwaliteit).

Meer informatie?

Neem dan contact op met Grada Kwantes, telefoon 0299 – 437 463 / 06-25482057. E-mailadres: g.kwantes@waterlandendijken.nl