Project

Aanleg visdief eilandjes

De visdieven foerageren in de vele polders binnen ons werkgebied maar broeden er op zeer beperkte schaal omdat er geen geschikte broedgelegenheden en/of onvoldoende broedlocaties voorhanden zijn.

Met dit project willen we de terugkeer van de visdief als permanente broedvogel in het werkgebied van Water, Land & Dijken stimuleren door broedgelegenheid te creëren d.m.v. aanleg van schelpenbanken, schelpeneilanden en het uitleggen van grote met schelpen ingerichte broedplatforms.

Visdief

De visdief is een trekvogel die overwintert tot in Zuid-Afrika. Staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en heeft de status bedreigd en kwetsbaar. Voor deze soort geldt een hogere prioriteit bij het nemen van beschermingsmaatregelen door bijvoorbeeld hun leefgebied en broedhabitat te verbeteren en dat is precies wat we met dit project willen realiseren.
Vanaf medio april keert de visdief weer terug in Nederland. De visdief broedt in kolonies en bij voorkeur op kale bodem en (schelpen)-eilandjes die voor grondpredatoren moeilijk te bereiken zijn.

Eilandjes

In ons werkgebied zijn meerdere plas-drassen, gevuld met ca. 5 tot 20 cm water. Ze liggen veelal op rustige plekken en bieden plaats aan vele soorten weidevogels, steltlopers en eendensoorten en dienen als foerageerplek, rust- en slaapplek en verzamelplek bij aankomst en vertrek in NL. Daarnaast bieden ze bescherming tegen vele soorten grondpredatoren. De plas-drassen staan in principe van 15 februari t/m 15 juni onder water. Daarna worden ze drooggelegd.

Van visdieven is bekend dat ze een hele sterke voorkeur hebben om te gaan broeden op schelpenbankjes, schelpeneilandjes en broedvlotten omgeven door water. Voor dit project hebben we 15 schelpenbankjes op eilandjes in deze plas-drassen gecreëerd. De aanleg van deze eilandjes is met behulp van vrijwilligers uitgevoerd en in de opvolgende jaren zal ook het onderhoud door vrijwilligers gebeuren.

De vele vormen van natuur op een plas dras wordt door dit project nog mooier en de functie en biodiversiteit verder uitgebreid.

Na het eerste seizoen: Resultaat boven verwachting

Of visdieven de eilandjes hebben gevonden en er zijn gaan broeden? Lees hier de resultaten van het visdiefeiland project.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt je contact opnemen met Grada Kwantes, via: g.kwantes@waterlandendijken.nl  of veldcoördinator Willem Overweg w.overweg@waterlandendijken.nl

Financiering

Landschap Noord-Holland: Betrekken bij Groen fonds 2020