Project

Pilot slootplannen Uitgeester- en Heemskerkerbroek

De Uitgeester- en Heemskerkerbroek is een van de veertien gebieden in het beheergebied van HHNK. Dit gebied heeft goede kansen op verbetering van de waterkwaliteit vóór 2027, de einddatum van de Europese Kaderrichtlijn Water (zie afbeelding kaartje KRW). De verwachting is dat in dit gebied door de uitvoering van diverse maatregelen helder water kan worden bereikt. Helder, schoon water is nodig voor de ontwikkeling van een grotere diversiteit aan waterplanten, waterdiertjes en vissen. Daarom gaan de provincie en het hoogheemraadschap de komende twee jaar aan de slag om samen met andere organisaties, inwoners en agrarische ondernemers binnen dit gebied het water in sloten en vaarten schoner te maken.

De diversiteit in de Uitgeester- en Heemskerkerbroek maakt het gebied heel geschikt als pilotgebied om van de te leren voor de aanpak in andere gebieden. Het gebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden met ieder hun eigen problematiek, kansen en belanghebbenden. Langs de binnenduinrand is er een tuindersgebied, er is een stedelijk deel, een veenweidegebied met veehouders en een natuurgebied. In deze pilot zullen de verschillende partijen samenwerken om naar het beoogde doel toe te werken.

Werkwijze

Als onderdeel van de gehele 2-jarige pilot heeft het Hoogheemraadschap aan Water, Land & Dijken gevraagd om samen met de veehouders in het pilotgebied slootplannen op te stellen. Het idee achter de slootplannen is om meer vegetatie in de sloten te laten staan door ze volgens schema te sloten. Fasering in tijd en ruimte is van belang om diversiteit in vegetatiesamenstelling tussen de sloten te realiseren. Door per jaar 1/3 tot ½ van de sloten te schonen en deze locaties te rouleren, ontstaan verschillende fases van ontwikkeling. En dat kan een positief effect op de waterkwaliteit hebben. Met behulp van monitoring wordt onderzocht of deze werkwijze inderdaad een bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Financiering

De pilot is een coproductie van de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap. Zij leiden de pilot en zorgen voor de realisatie en een deel van de financiering. De beheervergoeding van het ecologisch slootschonen volgens slootplannen loopt via het ANLb.