Dit project is afgerond

Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties

Duurzaamheid en veehouderij

Er komt momenteel veel op veehouders af als het gaat om duurzaamheid. Of het nu gaat om het duurzaamheidsprogramma van de melkfabriek, het beleid van de overheid (provincie, gemeente, rijk) of verschillende meningen vanuit de maatschappij. Thema’s waar het over gaat zijn vaak stikstof, klimaat, fosfaat, economie en landschaps- en natuurbeheer.

Advies op maat over duurzaamheid op het agrarisch bedrijf

Binnen dit project worden veehouders gekoppeld aan een adviseur om samen dieper in te gaan op een duurzaamheid thema’s en hoe deze in te passen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan stalaanpassing en ontwikkeling, sturen op stikstof, organische stof in de bodem, intern salderen en bemesting.  Na een aantal sessies zal per bedrijf een beknopt plan klaarliggen waarin de belangrijkste acties voor korte- en lange termijn zijn uitgewerkt.

Meer informatie

Neem contact op met Els Wennekers, e.wennekers@waterlandendijken.nl of 0299-437463, werkdagen maandag en dinsdag.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ‘Samen Leren in Project over Duurzame Landbouw’.

Wat hebben we al gedaan?

Binnen dit project hebben veehouders de mogelijkheid gekregen om in tweetallen een coach in te schakelen op verschillende thema’s rond stikstofreductie via managementmaatregelen. Dit om met het bedrijf duurzamer de toekomst in te gaan. De eerste twee gesprekken per tweetal veehouders met een coach hebben plaatsgevonden en de tweede ronde van gesprekken is in januari van start gegaan.

De eerste twee groepsbijeenkomsten hadden het thema ‘Kritische Prestatie Indicatoren’ en ‘Bodem en Weidegang’, deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in april en september van 2022.

De derde gezamenlijke bijeenkomst met als thema ‘GLB, de Ecoregelingen en regelgeving rondom vergunningverlening’ heeft op 13 oktober 2022 plaatsgevonden.

Op 8 december 2022 heeft de vierde groepsbijeenkomst plaatsgevonden met als thema ‘Stikstof verminderen door management maatregelen’. Frank Verhoeven van Boerenverstand heeft op deze avond een presentatie gehouden hoe je met twee management maatregelen: nl. meer weidegang en eiwitarm voeren 30% stikstof kunt reduceren.

Op 26 januari a.s. heeft Joost van der Kroon verteld over bemesting op het bedrijf en hoe je als veehouder kunt besparen op inputs van kunstmest.

Vrijdag 10 februari is er een presentatie geweest voor mevrouw Esther Rommel,  gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof. Hieronder vindt u de eindpresentatie, de aanbevelingen en diverse publicatie in de media.