Project

Kennis van de bodem geeft je meer

Aanleiding

De bodem bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied van Noord-Holland heeft te maken veel uitdagingen. De 7e Nitraatrichtlijn, de afschaffing derogatie, introductie van bufferstroken, ganzenvraat en kostenverhoging van kunstmest zorgen dat boeren meer kennis willen hebben over de voordelen van goed bodembeheer en hoe de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit heeft veel voordelen voor de boer zelf zoals meer grasopbrengst met minder input. Echter belangrijk is ook het vergroten van de bewustwording van de eigen bodemkwaliteit en hoe de bodem te verbeteren.

Doel van het project

Het ontbreekt boeren soms aan kennis en concreet handelingsperspectief hoe ze op hun eigen bedrijf stappen kunnen zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.  Dat is voor ons de aanleiding om een nieuw bodem kennistraject op te zetten, heel praktisch van opzet en gericht op eigen bedrijf. Vanaf oktober 2023 is Water, Land & Dijken in samenwerking met Wij.land dit nieuwe project voor WLD leden gestart die meer willen leren over de bodemgesteldheid van eigen percelen en hoe die te verbeteren.

Het project bestaat uit twee bodemkennis trajecten, dus twee groepen boeren, met elk een eigen programma:

1/Basis bodemkennistraject

In dit traject verdiepen de ca. 20 deelnemers zich in de bodemchemie én bodembiologie op eigen bedrijf, en hoe deze te verbeteren:

  • bodemmonster afname op eigen bedrijf en analyse. Om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit is een goed bodemonderzoek onmisbaar. De winter of het vroege voorjaar is de ideale tijd voor het nemen van grondmonsters. Voor de chemische samenstelling van de bodem (zuurgraad, mineralen) maken wij gebruik van de Bodembalans-analyse (BBA) volgens Albrecht.Aan de hand van de bodemanalyse van Kinsey-Albrecht, kan de mineralenbalans in de bodem in kaart worden gebracht. Doordat de aanwezige macro- en micro-elementen in beeld worden gebracht in de bodemanalyse, zegt deze data iets over de toestand van de bodem. Met deze data kan er een advies worden gegeven om de juiste verhoudingen in de bodem te bereiken, wat de bodemvruchtbaarheid en de bodembiologie kan verbeteren of versterken.
  • keukentafelgesprek bij de deelnemer thuis met een bodemdeskundige over de bodemmonster analyse
  • per deelnemend bedrijf een bodem behandelplan op maat
  • interessante kennisbijeenkomsten om samen meer te leren over de bodem
2/ Bodem verdiepingscursus

In dit traject met ca. 15 deelnemers staat het gebruik van dierlijke mest in relatie tot de bodem centraal:

  • Startbijeenkomst op 30 november a.s. waarin bodemadviseur Joost van der Kroon een lezing geeft over het thema bemesting in relatie tot bodem, diergezondheid, waterkwaliteit en weidevogelbeheer. We evalueren op deze avond ook de eerdere adviezen vanuit de bodemprojecten Levende Veenbodems.
  • Uitgebreid mestmonster op het bedrijf met analyse en adviesgesprek. Dit mestmonster kan een monster zijn van de drijfmest of van de ruige mest.
  • Advies/coachgesprek over vraag/probleem over mest/bodem/water op het bedrijf.
  • Afsluitende gezamenlijke bijeenkomst

Samenwerking

Dit project is een samenwerking met stichting Wij.land

Op 15 en 22 april zijn er voor de deelnemers van het project voor het thema mest en bodem twee excursies georganiseerd, een voor het verdiepingstraject en een voor bodemkennistraject. Op deze avonden bespreekt Joost van der Kroon de adviezen en kan men alle geadviseerde bodemmaterialen bekijken. Deze avonden vinden plaats bij een van de deelnemers die de avond besluiten met een rondleiding op het bedrijf.

Looptijd

oktober 2023 – december 2024

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project neem contact op met Els Wennekers, project uitvoering, via e.wennekers@waterlandendijken.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd dankzij de provinciale subsidieregeling ‘Kennisontwikkeling Bodem & Water Noord Holland’, en dankzij cofinanciering voor kennisbijeenkomsten vanuit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.