Agrarisch waterbeheer

Agrariërs hebben belang bij een goed onderhouden sloot. Het water, zowel in de watergangen als in de bodem, moet van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en het vee. De juiste manier van slootonderhoud levert een sloot vol leven op, met een grote variatie aan planten, vogels, vissen, amfibieën en insecten. Met goed slootkantbeheer kan veel winst behaald worden voor de waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.

De beheerpakketten onder leefgebied water zijn:

Stimuleren van botanische weideranden

Botanische weideranden zijn van belang om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit in boerensloten en slootkanten te vergroten. Deze bufferzone van 2 meter breed vanaf de slootkant wordt niet bemest, later gemaaid dan de eerste snede en er wordt geen bagger en slootmaaisel in gelegd. Uitspoeling van meststoffen wordt zo voorkomen, insecten en planten krijgen meer kans en de randen kunnen als schuilplaats dienen voor pullen.

Ecologisch slootschonen

Bij ecologisch slootschonen wordt rekening gehouden met de flora en fauna in de watergang. Door het juiste materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Door het slootmateriaal niet in het talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.

Pakketbeschrijvingen, beheervoorwaarden en vergoedingen:

Baggeren met de baggerpomp

Door de toepassing van een baggerpomp worden niet alleen de grasmat maar ook planten en dieren in het water meer ontzien. Daarbij wordt de bagger met slootwater opgezogen en vervolgens met kracht gelijkmatig over het aangrenzende weiland gespoten. Afhankelijk van de wind kan de bagger 30 tot 60 meter ver worden gespoten. De baggerspecie hoeft dan niet opgeruimd te worden en dient als meststof voor het gras op het perceel.

Rietzoom en rietperceel

Rietzomen vormen naast aantrekkelijke landschapselementen ook bescherming tegen afkalving van oevers. Door de zomen goed te beheren vormen ze leefgebied voor verschillende diersoorten en kunnen we de openheid voor weidevogels vergroten.

Beheer natuurvriendelijke oever

Met het flauwe talud en de natuurlijke begroeiing met wiepen, leveren natuurvriendelijke oevers een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit van het sloot- en oeverleven.