• AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

PROJECTEN

WEIDEVOGELDRONE

Nesten opsporen met de nieuwste techniek.

VITALE WEIDEVOGELS

Plakstrips meten hoeveelheid insecten.

WEIDEVOGEL COMPENSATIE

Versterking Markermeerdijk weidevogel compensatie.

DRIJFMEST VERSUS RUIGE MEST

Effect drijfmest vs. ruige mest op weidevogelstand.

BIODIVERSITEITSMONITOR

Pilot Biodiversiteitsmonitor met WereldNatuurFonds en Campina.

PILOT NIEUWE GLB

Een pilot voor natuur-inclusieve landbouw binnen GLB.

INNOVATIEPROGRAMMA VEEN

Het tegengaan van de bodemdaling.

Pilot Zuivel versterkt natuur en landschap

Een samenwerking tussen BoerenNatuur en Duurzame Zuivelketen.

Boerenlandpaden in ons werkgebied

Een samenwerking tussen Recreatieschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken

Boeren tellen vlinders

Het opzetten van een goed meetnet voor insecten.