Stand van zaken gebiedsproces Eilandspolder en polder Mijzen sept. 2023

Communicatie over gebiedsproces

Maandag 4 september jl. vond het eerste werkgroep overleg plaats van gebiedsproces Eilandspolder/de Mijzen sinds 5 maanden.

Tijdens dit overleg heb ik de communicatie over de voortgang van het gebiedsproces aan de grondgebruikers aangekaart. De nieuwsbrieven die de provincie uitstuurt aan de betrokkenen bevatten vrij algemene informatie. Er hebben zich 200 personen aangemeld voor de nieuwsbrief van dit gebiedsproces, de meesten zijn vanaf de zijlijn betrokken bij de Mijzen of Eilandspolder. Om die reden wil de provincie niet heel erg de diepte ingaan met de info in de nieuwsbrief.

In de werkgroep werken we nog steeds aan de voorbereiding van het gebiedsproces in plaats van dat we concreet aan de slag zijn. Er staan voor de maanden oktober, november en december wel verdiepingsbijeenkomsten, de zogenaamde deskundigensessies, op de agenda. De onderwerpen hiervoor zijn:

  1. Landbouw, (natuur)beheer en verdienmodellen;
  2. Bodem, water, klimaat;
  3. Ecologie;
  4. Landbouw en cultuurhistorie, Recreatie en beleving en Energie.

Tijdens deze deskundigensessies wordt er ingezoomd op het specifieke onderwerp en de situatie hiervan in beide polders. Hierin bespreken we wat bijvoorbeeld de kansen zijn voor landbouw en economie, waar de grondgebruikers tegenaan lopen als je de doelen van het gebied gaat realiseren, tot hoe ver je kunt gaan en wat te doen als het niet haalbaar lijkt. Per sessie zullen mensen met de juiste kennis aan tafel zitten.

Voorjaar 2024 – informatiebijeenkomsten in het gebied

Na de deskundigensessies vinden er vanaf begin 2024 informatiebijeenkomsten plaats in het gebied. Vanaf dat moment worden de onderwerpen op de agenda van de werkgroep concreter en overweegt de provincie de communicatie aan de direct betrokkenen op een andere manier uit te voeren. Tot die tijd kunnen vragen rechtstreeks aan Dave Clemens, provinciaal procesleider Eilandspolder/de Mijzen, worden gestuurd via schermereiland@noord-holland.nl.

Bodemdag de Mijzen

Op de gebieden liggen verschillende opgaven waaronder realisatie NNN, behoud Natura 2000 doelen en tegengaan bodemdaling. Dit laatste geldt alleen voor de veengebieden. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de Mijzen van 1 juni jl. zijn twijfels geuit over de samenstelling van de bodem. Provincie Noord-Holland gaat naar aanleiding van deze vragen een bodemdag organiseren. Samen met de boeren zullen er bodemmonsters gestoken worden door de Mijzen heen. Als hieruit blijkt dat er minder veen in de bodem zit dan verwacht, geeft de provincie opdracht voor de uitvoering van een uitgebreide bodemanalyse. De uitslag hiervan kan van invloed zijn op de bodemdalingsopgave van de Mijzen.

De provincie verstuurd de uitnodiging voor de bodemdag op korte termijn aan de grondgebruikers van de Mijzen.

Pacht loopt af op 1 oktober a.s.

De provincie heeft de percelen in de Mijzen die zij heeft gekocht van maatschap Smit-Krul in pacht uitgegeven. Deze pacht loopt af op 1 oktober a.s. Zoals aan de boeren in de Mijzen vermeld per mail op 11 augustus kunnen we nog niet van start met de uitwerking van een gezamenlijk beheerplan. Dit omdat Staatsbosbeheer meer duidelijkheid wil voor zij kunnen bepalen of ze mee willen werken of niet.

Om deze reden is het waarschijnlijk dat de provincie de betreffende percelen nogmaals voor een jaar in pacht gaat uitgeven.

Zij onderzoekt op dit moment of het, in het kader van het gebiedsproces, mogelijk is gegadigden van buiten de polder uit te sluiten van pacht. In de Ronde Hoep heeft de provincie eerder dit jaar speciale spelregels opgesteld waardoor inschrijvers met een bedrijf in polder de Ronde Hoep met voorrang beoordeeld werden.

Martine Bijman – september 2023