Botanisch waardevol grasland

Zeer kruidenrijke, oude hooilanden die niet of nauwelijks bemest zijn. Door de aanwezige kruidensoorten vooral van botanische waarde. Daarnaast kan het ook geschikt kuikenland vormen voor weidevogels.

Het beheerpakket onder dooradering is:

Botanisch waardevol grasland

Voorafgaand aan het toekennen van pakket a en b wordt de potentie van het perceel bepaald door de veldcoördinator. Indien nog niet duidelijk is of het perceel voldoende bijdraagt aan bovengenoemd doel, zal het opvolgende beheerjaar een inventarisatie uitgevoerd worden. Zo gauw de samenstelling van het gewas toereikend blijkt, is het afsluiten van het pakket botanisch hooiland of – weiland toegestaan.

Men sluit het pakket af voor de gehele (resterende) looptijd van de ANLb beheerperiode tot 2028. Het doel van de botanische randen (pakket c en d) is drieledig;

1. dekking voor weidevogelpullen,

2. vergroten biodiversiteit,

3. verbeteren  waterkwaliteit

Pakketbeschrijvingen, beheervoorwaarden en vergoedingen: