Vier Noord-Hollandse collectieven schorten deelname op voor realisatie NNN

Wordt het Noord-Hollandse Natuurnetwerk effectief en toekomstbestendig beheerd in de toekomst?

De agrarische collectieven heroverwegen hun deelname, rol en inzet aan de gebiedsgerichte processen van provincie Noord-Holland om het NNN (Natuurnetwerk Nederland) te realiseren.

De agrarische natuur- en landschapsverenigingen, kortweg de collectieven, maken in het kader van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), beheerafspraken met hun leden. De collectieven maken zich grote zorgen over het beheer op de nog te realiseren NNN gronden.

Al in 2015 heeft Provinciale Staten besloten vanaf 1 januari 2023 geen geld meer beschikbaar te stellen voor  agrarisch natuurbeheer binnen NNN. Dat heeft voor verschillende bedrijven forse consequenties.

In 2020 is met de Provincie en terrein beherende organisaties in 3 pilotgebieden gezocht naar alternatieve instrumenten.

De Provincie stopt nu deze pilot voor de realisatie van het NNN in Noord-Holland. Hoewel er nog steeds geen effectief, werkbaar en toekomstbestendige regeling voor het beheer is vastgesteld, is het de bedoeling door te gaan met de gebiedsprocessen en deze uit te breiden naar de rest van de Provincie.

Hierbij worden ook andere opgaven zoals stikstof, bodemdaling, landbouwstructuurverbetering, recreatie, waterkwaliteit etc. meegenomen.  Echter, zonder een werkbaar, toekomstbestendig alternatief voor het beheer door onze leden, zien de collectieven geen rol meer in deze gebieden. Wij willen ons blijven inzetten voor natuurinclusief boeren in samenwerking met Provincie en natuurbeheerders maar met lege handen naar de boeren gaan doen we niet.

De komende periode gaan de collectieven hun leden horen en zich beraden op hun rol en voorwaarden voor hun verdere inzet in de gebiedsgerichte processen.