Uw bedrijf optimaliseren voor weide- of akkervogels

Subsidieregeling niet-productieve investeringen
Reageren tot dinsdag 21 april a.s. Afgelopen jaar was er vanuit de RVO de Subsidieregeling Niet-Productieve Investeringen voor weide- en akkervogels. Het budget is niet opgegaan, waardoor er dit jaar een tweede openstelling is. De subsidie is bedoeld voor de verbetering van de leefomstandigheden van weide- en akkervogels. De regeling is dus een mooie manier om het agrarische natuurbeheer op uw bedrijf verder te optimaliseren!

Maar, aan de aanvraag is een minimumbedrag verbonden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet dit collectief dooe WLD aangevraagd worden. Dat is dus alleen mogelijk als er voldoende animo is. De maatregelen die in aanmerking komen voor de subsidie zijn de volgende:

Weidevogel Akkervogel
Aanleg van plasdrassituaties Aanleg van plasdrassituaties
Aanleg van natuurvriendelijke oever * Aanleg van natuurvriendelijke oever
Aanleg van kruidenrijk grasland Aanleg van kruidenrijk grasland
Aanleg van bloemrijke randen Aanleg van bloemrijke randen
Plaatsen van (verbods/info)borden Plaatsen van (verbods/info) borden
Uitrasteren van gebieden met het oog op het beperken van predatie ((vossen)raster) Uitrasteren van gebieden met het oog op het beperken van predatie ((vossen)raster)
Creëren van gebieden met een hoog waterpeil Aanleg van houtwallen en of singels
Vergroten van openheid van gebieden
(kappen bomen vnl.)
Aanplanten van knotbomen
Plaatsen van nestkappen Aanleg van struweel
  Aanplanten van bomen
  Aanleggen van poelen
  Aanleg van kleibulten
  Plaatsen van muizenruiters
  Aanleg van keverbanken of insectenheuvels
  Plaatsen van nestkasten
   

*Aanleg natuurvriendelijke oever is in dit geval een weidevogelflauw talud.

Eisen van de regeling
Aan de regeling zijn een aantal eisen verbonden:

-Zo moeten de maatregelen op percelen liggen binnen het leefgebied voor weidevogels of akkervogels.

-Bij de maatregelen waar inrichting nodig is, bijvoorbeeld plasdras en kruidenrijk grasland, zal na de inrichting een ANLB pakket afgesloten worden.

-Vanaf het moment dat de inrichting aan de eisen voldoet, ontvangt u een beheervergoeding om de percelen op de juiste manier te beheren.

-Daarnaast is er alleen financiering mogelijk voor de maatregelen en niet voor de arbeid.

Mocht er voldoende belangstelling zijn om de aanvraag in te dienen, zal Water, Land & Dijken (WLD) uit gaan van normbedragen voor de aanvraag. Daarnaast zal WLD ervoor zorgen dat de maatregelen uitgevoerd gaan worden. U hoeft hiervoor zelf dus geen offertes aan te leveren. De uitvoering zal pas plaatsvinden op het moment dat de aanvraag beschikt is.

Meedoen
De regeling is opengesteld van 1 mei tot 3 juni. Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere van de bovengenoemde maatregelen, laat dit dan uiterlijk dinsdag 21 april weten aan uw veldcoördinator. Vermeld hierbij in welke maatregelen u interesse heeft en met welke omvang. De veldcoördinator zal bepalen of de gekozen maatregelen zinvol zullen zijn.

Maatregelen en voorwaarden printversie